Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Viešojo saugumo problemos, 2007 m. spalis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ZTLT_0211


Antraštė:

Viešojo saugumo problemos, 2007 m. spalis

Lygiagreti antraštė:

Public Safety Problems, October 2007

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

ZTLT: Žmogaus teisės Lietuvoje = ZTLT: Human Rights in Lithuania

Tema:

TEISĖKŪRA IR TEISINĖS SISTEMOS = LEGISLATION AND LEGAL SYSTEMS

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija = Ministry of Interior of the Republic of Lithuania

Bibliografinis citavimas:

LR Vidaus reikalų ministerija. Viešojo saugumo problemos, 2007 m. spalis = Public Safety Problems, October 2007: LiDA [platintojas], 2011. (Vilnius : LR Vidaus reikalų ministerija, 2007). (ZTLT: Žmogaus teisės Lietuvoje). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: nustatyti Lietuvos gyventojų požiūrį į viešojo saugumo institucijas bei ištirti viešojo saugumo problematiką Lietuvoje.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų prašyta nurodyti, kokios viešojo saugumo problemos yra svarbiausios Lietuvoje. Išvardinus viešojo saugumo įstaigas, užduoti klausimai, ar turėta reikalų per paskutiniuosius 5 metus su šiomis įstaigomis bei prašyta įvertinti jų veiklą. Pateikus priemonių sąrašą klausta, kiek, respondentų manymu, jos padėtų pagerinti viešojo saugumo įstaigų darbo kokybę. Taip pat tirta, kuris iš informacijos šaltinių apie viešąjį saugumą yra pats svarbiausias. Vertintas respondentų saugumo jausmas bei prašyta atsakyti, ar per paskutinius 5 metus respondentai, ar kas nors iš jų šeimos narių tapo nusikaltimo auka. Norėta sužinoti nuomonę, kokia yra kriminogeninė situacija bei kokia yra rizika tapti nusikaltimo auka. Tų respondentų, kurie manė, kad yra galimybė tapti nusikaltimo auka, klausta kur, tai gali atsitikti. Vertintas respondentų turėtų reikalų su policija per paskutiniuosius 5 metus pobūdis.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, tautybė, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta, naudojimasis internetu.

 • The purpose of the study: to investigate Lithuania`s citizens opinion about public security institutions.
  Major investigated questions: respondents were asked to indicate what kind of public safety issues are most important in Lithuania. They were also asked whether they had contacts with public safety agencies during the past five years and how they assess work of these agencies. Respondents were asked to evaluate certain measures intended to improve work quality of public safety agencies. Another question was about the most important sources of information on public safety. Respondents` feeling of safety was also evaluated and they were asked whether they or any of their family members became a victim of crime during the last five years. Respondents were asked what criminogenic situation is and what the risk of becoming a crime victim is. Those respondents, who felt that there is a possibility of becoming a crime victim, were asked where this could happen. Respondents were also asked about their contact with the police during the past five years.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, education, occupation, nationality, monthly family income per one family member, place of residence, use of the Internet.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2007-10-04 - 2007-10-07
Duomenų rinkimo laikotarpis 2007-10-04 - 2007-10-07
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija = Ministry of Interior of the Republic of Lithuania
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © LR Vidaus reikalų ministerija, 2007


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 2356.7

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17