Svečias
Titulinis Mokymai Nauji mokymai senas
Nauji mokymai
Ankstesni mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
Nauji mokymai

Nauji mokymai aprasas


LiDA mokymo seminarai 2011 metais 
Seminaras Dėstytojas Vieta Data

Tarptautinis specializuotas duomenų analizės seminaras  „Apklausų tyrimų problemos: metodologija ir kokybė" (angl.)

Oliver Lipps (Šveicarija)
Brita Dorer (Vokietija)

Kauno technologijos universitetas, 
Socialinių mokslų fakultetas

2011 05 23-24

REGISTRACIJA

 Plačiau apie tarptautinius LiDA mokymo seminarus 2010 - 2011 m.:

Mokymo kursas „Apklausų duomenų analizė“

Mokymo kursas „Apklausų duomenų analizė“ turi: suteikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, būtinų analizuojant apklausų duomenis su statistinės analizės paketu SPSS; supažindinti su pagrindiniais apklausų analizės principais; aptarti dažniausiai pasitaikančias apklausų duomenų analizės problemas; apžvelgti pagrindinius apklausų duomenų statistinės analizės metodus ir išmokyti parinkti tinkamus statistikos metodus realių duomenų analizei; išugdyti gebėjimus suprasti ir interpretuoti statistinių skaičiavimų rezultatus bei apibendrinti gautus rezultatus ir pateikti pagrįstas išvadas. 
Mokymo kurse paskaitos ir seminarai turi būti vedami tokiomis temomis:

 1. Apklausų tyrimų organizavimas ir etapai
 2. IT panaudojimas atliekant apklausų tyrimus
 3. Apklausų duomenų apdorojimas (analizė) su SPSS
 4. Duomenų pateikimas ir ataskaitų rengimas


 Mokymo kursas „Inferencinė statistika socialiniuose moksluose

Mokymo kursas „Inferencinė statistika socialiniuose moksluose“ turi: susipažinti su inferencinės statistikos pagrindais ir statistinių hipotezių tikrinimo principais, reikalingais analizuojant apklausų kiekybinius duomenis; išugdyti gebėjimus atlikti vidurkių palyginimo ir dispersinę analizę bei jų neparametrines alternatyvas; atlikti požymių priklausomumo analizę; suprasti ir interpretuoti atliktų statistinių skaičiavimų rezultatus; apibendrinti gautus rezultatus ir pateikti pagrįstas išvadas.
Mokymo kurse paskaitos ir seminarai turi būti vedami tokiomis temomis:

 1. Įvadas į statistinių hipotezių tikrinimą.
 2. Vidurkių palyginimas (t-testas) ir neparametrinės alternatyvos.
 3. Dispersinė analizė (ANOVA) ir neparametrinės alternatyvos.
 4. Požymių priklausomumo (kryžminių lentelių) analizė.


 Mokymo kursas „Koreliacinės ir regresinės analizės pagrindai“

2011 m. kovo 19 d. Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) Kaune  organizuoja metodologinį seminarą
"Koreliacinės ir regresinės analizės pagrindai" (lektorius doc. dr. Vytautas Janilionis).

Seminaras skirtas: Aukštųjų mokyklų dėstytojams, pedagogams, mokslininkams, doktorantams ir kitiems tyrėjams.
Numatoma 25 klausytojų grupė, todėl prašome iš anksto registruotis iki kovo 13 d. adresu: http://distance.ktu.lt/kursai/webreg_liedm/?a=169

Mokymo kursas Koreliacinės ir regresinės analizės pagrindai“ turi: susipažinti su koreliacinės ir regresinės analizės pagrindais, reikalingais analizuojant apklausų kiekybinius duomenis; išugdyti gebėjimus atlikti koreliacinę ir tiesinę regresinę analizę; tikrinti tiesinės regresinės analizės modelio prielaidas; suprasti ir interpretuoti atliktų statistinių skaičiavimų rezultatus; apibendrinti gautus rezultatus ir pateikti pagrįstas išvadas.
Mokymo kurse paskaitos ir seminarai turi būti vedami tokiomis temomis:

 1. Koreliacinė analizė.
 2. Tiesinės regresijos modelis.
 3. Tiesinės regresinės analizės modelio prielaidų tikrinimas ir regresinės analizės išvados.
 4. Įvadas į daugialypę tiesinę regresiją.
 5. Požymių priklausomumo (kryžminių lentelių) analizė.


Mokymo kursas  „Daugialypės regresinės analizės taikymas socialiniuose tyrimuose“

Mokymo kursas „Daugialypės regresinės analizės taikymas socialiniuose tyrimuose“ turi: susipažinti su daugialypės tiesinės regresijos taikymo socialiniuose moksluose pagrindais, reikalingais analizuojant apklausų kiekybinius duomenis; išugdyti gebėjimus atlikti daugialypę tiesinę regresinę analizę; tikrinti daugialypės tiesinės regresinės analizės modelio prielaidas ir šalinti neatitikimus; sudaryti daugialypės tiesinės regresijos modelį su skirtingose skalėse išmatuotais nepriklausomais kintamaisiais; suprasti ir interpretuoti atliktų statistinių skaičiavimų rezultatus; apibendrinti gautus rezultatus ir pateikti pagrįstas išvadas.
Mokymo kurse paskaitos ir seminarai turi būti vedami tokiomis temomis:

 1. Daugialypės tiesinės regresijos modelis.
 2. Daugialypės tiesinės regresinės analizės modelio prielaidų tikrinimas ir neatitikimų šalinimo strategijos.
 3. Regresinio modelio sudarymas ir skirtingose skalėse išmatuoti nepriklausomi kintamieji.
 4. Daugialypės regresinės analizės išvados.


Mokymo kursas „Logistinė regresija socialiniuose tyrimuose“

Mokymo kursas „Logistinė regresija socialiniuose tyrimuose“ turi: susipažinti su logistinės regresinės analizės pagrindais, reikalingais analizuojant apklausų kiekybinius duomenis; išugdyti gebėjimus atlikti dvinarę, daugianarę ir ranginę logistinę regresinę analizę; tikrinti logistinės analizės modelio prielaidas; suprasti ir interpretuoti atliktų statistinių skaičiavimų rezultatus; apibendrinti gautus rezultatus ir pateikti pagrįstas išvadas.
Mokymo kurse paskaitos ir seminarai turi būti vedami tokiomis temomis:

 1. Logistinės regresijos modelis.
 2. Dvinarės logistinės regresijos taikymas socialiniuose tyrimuose.
 3. Daugianarės logistinės regresijos taikymas socialiniuose tyrimuose.
 4. Ranginės logistinės regresijos taikymas socialiniuose tyrimuose.


Mokymo kursas  „Kokybinė lyginamoji analizė ir neryškiųjų aibių metodas“

Mokymo kursas „Kokybinė lyginamoji analizė ir neryškiųjų aibių metodas“ turi: susipažinti su kokybinės lyginamosios analizės pagrindais ir jos ryškiųjų bei neryškiųjų aibių metodu; išugdyti gebėjimus taikyti ryškiųjų ir neryškiųjų aibių kokybinės lyginamosios analizės metodus socialiniuose tyrimuose, sukonstruoti tinkamą modelį (pritaikyti teoriją, atrinkti atvejus, sudaryti baigties ir priežastinius kintamuosius) bei atlikti būtinumo ir pakankamumo testus; suprasti ir interpretuoti atliktų skaičiavimų rezultatus; apibendrinti gautus rezultatus ir pateikti pagrįstas išvadas.
Mokymo kurse paskaitos ir seminarai turi būti vedami tokiomis temomis:

 1. Įvadas į KLA.
 2. Ryškiųjų aibių KLA: logika ir taikymas.
 3. Neryškiųjų aibių KLA: logika ir taikymas
 4. Neryškiųjų aibių KLA: išvadų darymas.

 

LiDA tarptautiniai  specializuoti duomenų analizės seminarai:


Tarptautinis specializuotas duomenų analizės seminaras „Tarptautinių apklausų duomenų analizė“  (2010 m. m.)

Tarptautinio specializuoto duomenų analizės seminaro „Tarptautinių apklausų duomenų analizė“  tikslas – supažindinti su pagrindinėmis tarptautinėmis apklausomis pasaulyje ir išmokyti analizuoti vienos iš jų – Europos socialinio tyrimo – duomenis. Seminare turi būti derinamos teorinės paskaitos ir praktinių įgūdžių lavinimo komponentai. Naudojantis Europos socialinio tyrimo duomenų analizės mokymo sistema internete („ESS EduNet“) turi būti mokoma, kaip korektiškai atlikti Europos socialinio tyrimo duomenų tarpkultūrinę analizę. Taip pat turi būti suteikiama teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, būtinų analizuojant tarptautinių apklausų duomenis su NESSTAR programiniu paketu. Pusė seminaro turi būti skirta praktinei duomenų analizei, kurios metu būtų ugdomi gebėjimai atlikti analizę su Europos socialinio tyrimo duomenimis apie asmeninį ir socialinį gerbūvį, apibendrinti gautus rezultatus ir pateikti pagrįstas išvadas.
Seminare paskaitos ir seminarai turi būti vedami tokiomis temomis:

1 diena:

 1. Tarptautinių apklausų pristatymas: Europos socialinis tyrimas (ESS) ir Tarptautinė socialinio tyrimo programa (ISSP).
 2. ESS duomenų archyvo internetinio portalo ir jame saugomų resursų pristatymas.
 3. Europos socialinio tyrimo duomenų analizės mokymo sistemos internete („ESS EduNet“) pristatymas.
 4. Praktinis įvadas į darbą su NESSTAR programiniu paketu.

2 diena:

 1. „ESS EduNet“ modulio apie asmeninį ir socialinį gerbūvį (angl. „Personal and Social Well-Being“) pristatymas.
 2. Praktiniai užsiėmimai ir duomenų analizė naudojant ESS duomenis apie asmeninį ir socialinį gerbūvį.

 

 Tarptautinis specializuotas duomenų analizės seminaras  „Apklausų tyrimų problemos: metodologija ir kokybė“

Tarptautinio specializuoto duomenų analizės seminaro „Apklausų tyrimų problemos: metodologija ir kokybėtikslas– supažindinti su socialinių apklausų organizavimo ir kokybės užtikrinimo principais ir problemomis pasitelkiant konkrečius pavyzdžius iš ESS tyrimo. Seminare bus derinamos teorinės paskaitos ir praktinių įgūdžių lavinimo komponentai, supažindinama su imčių sudarymo principais, kompleksiniais atrankos dizainais ir jų ypatumais,  apklausos vykdymo būdais ir jų derinimu, interviu atlikimo kokybę lemiančiais veiksniais, respondentų skatinimo ir reikiamo atsakiusiųjų procento užtikrinimo priemonėmis, kontekstinių ir lauko tyrimo vykdymo duomenų rinkimo strategijomis. Taip pat bus mokoma kaip praktinėse situacijose užtikrinti tokius apklausos vykdymo kokybės aspektus kaip korektiškas klausimų formulavimas, duomenų kodavimas ir tvarkymas, duomenų analizė bei  klausimynų vertimas.

Seminare bus tokios temos:

1 diena: Apklausos sandara ir duomenų surinkimo problemos

 1. Apklausos sandara: visuminės paklaidos metodas.
 2. Apklausos struktūra: populiacija, imtys, atranka ir laiko dimensija.
 3. Duomenų surinkimas: interviu, imties valdymas, tyrimo metodo parinkimas.
 4. Tyrimo kokybės užtikrinimo priemonės.

2 diena: Klausimyno vertimas ir duomenų analizė

 1. Klausimyno vertimas Europos socialiniame tyrime (ESS): TRAPD metodas ir kokybės užtikrinimas
 2. Klausimyno vertimo praktinis mokymas.
 3. Apklausų duomenų analizės problemos.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17