Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Viktimologinis tyrimas, 2007 m. balandis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ZTLT_0159


Antraštė:

Viktimologinis tyrimas, 2007 m. balandis

Lygiagreti antraštė:

Victimological Survey, April 2007

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

ZTLT: Žmogaus teisės Lietuvoje = ZTLT: Human Rights in Lithuania

Tema:

NUSIKALSTAMUMAS IR TEISĖSAUGA = CRIME AND LAW ENFORCEMENT

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras = Centre for Crime Prevention in Lithuania

Bibliografinis citavimas:

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras. Viktimologinis tyrimas, 2007 m. balandis = Victimological Survey, April 2007: LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius : Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, 2007). (ZTLT: Žmogaus teisės Lietuvoje). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: nustatyti nuo kokių nusikalstamų veikų nukentėjo Lietuvos gyventojai 2006 metais, įvertinti jų požiūrį į baudžiamąją justiciją bei į institucijas padedančias nukentėjusiesiems.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, kiek kartų jie asmeniškai nukentėjo nuo nusikaltimų 2006 m. Prašyta nurodyti, ar respondentai pranešė teisėsaugos institucijoms apie incidentus. Buvo pateikti klausimai, ar jie jaučiasi saugūs Lietuvoje nuo nusikalstamų veikų bei, kas labiausiai įtakoja jų (ne)saugumo jausmą. Respondentai nurodė, kokie nusikaltimai Lietuvoje juos jaudina labiausiai. Respondentai vertino nusikaltimų aukų socialinę ir teisinę apsaugą Lietuvoje. Klausta nuomonės, ar Lietuvoje pakanka informacijos apie nusikaltimų aukų teises ir galimybes jas ginti. Buvo užduoti klausimai, ar respondentai žino bent vieną NVO ar VŠĮ, teikiančią paslaugas skirtingoms socialinėms grupėms priklausantiems ir nuo nusikaltimų nukentėjusiems asmenims apskritai. Aiškintasi, kaip respondentai vertina tokių organizacijų veiklą. Respondentų klausta, ar jie žino, kad valstybė teikia nemokamą teisinę pagalbą nusikaltimų aukoms, o taip pat kompensuoja žalą smurtinių nusikaltimų aukoms. Respondentai vertino skiriamų bausmių už nusikalstamas veikas griežtumą. Taip pat respondentai turėjo galimybę nurodyti, kokios priemonės geriausiai padeda mažinti nusikalstamumą. Aiškintasi, kaip yra vertinamos ikiteisminio tyrimo įstaigų bei prokuratūros veikla tiriant nusikalstamas veikas, o teismų veikla nagrinėjant baudžiamąsias bylas.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užimtumas, užsiėmimas, suaugusiojo šeimyninė padėtis, vaiko šeimyninė padėtis, tautybė, šeimos narių skaičius, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta, gyvenamosios vietovės dydis, regionas.

 • The purpose of the study: to give information on the victimization experience of the Lithuanian population, their attitudes towards criminal justice and towards institutions helping victims.
  Major investigated questions: respondents were asked how many times they have been personally affected by crime in 2006 and whether they reported the law enforcement authorities about the offence. They were also asked whether they feel safe form the offenses in Lithuania and what is the main factor influencing their sense of security or insecurity. Respondents indicated the offenses in Lithuania they care about most and also evaluated social and legal protection of the crime victims of in Lithuania. They were also asked whether the information about crime victims` rights and its defense opportunities is sufficient and whether they know at least one NGO providing services to the victims of crime. Respondents evaluated the practice of such organizations. Respondents were asked whether they know that the state provides free legal assistance to victims of crime, as well as compensates the damage for the victims of violent crimes. Respondents also assessed the severity of the punishments for the offenses, as well as indicated the measures which are best for reducing crime. Respondents also assessed the performance of the institutions of pre-trial investigation and prosecutorial investigation, and the performance of courts in dealing with criminal cases.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, education, employment, occupation, marital status, nationality, number of family members, monthly family income per one family member, place of residence, size of the place of residence, region.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2007-03-29 - 2007-04-01
Duomenų rinkimo laikotarpis 2007-03-29 - 2007-04-01
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras = Centre for Crime Prevention in Lithuania
Populiacija 15-75 metų Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 15 to 75 years who are resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, 2007


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 2469.8

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17