Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Vartotojų tyrimas, 2003 m. liepa


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ZTLT_0155


Antraštė:

Vartotojų tyrimas, 2003 m. liepa

Lygiagreti antraštė:

Consumer Survey, July 2003

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

ZTLT: Žmogaus teisės Lietuvoje = ZTLT: Human Rights in Lithuania

Tema:

VARTOTOJŲ ELGSENA = CONSUMER BEHAVIOUR

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba = State Consumer Rights Protection Authority

Bibliografinis citavimas:

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Vartotojų tyrimas, 2003 m. liepa = Consumer Survey, July 2003: LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius : Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2003). (ZTLT: Žmogaus teisės Lietuvoje). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie vartotojų teisių padėtį ir jų apsaugos lygį.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentai turėjo galimybę įvertinti skirtingų - energetikos, pašto, ryšių, transporto - paslaugų prieinamumą, norėta sužinoti, ar mokama kaina už paslaugas yra teisinga bei respondentų buvo prašyta įvertinti šių paslaugų kokybę. Tirta, ar respondentų gaunama informacija iš skirtingų paslaugų tiekėjų yra aiški. Respondentų klausta, ar standartinės sutarties, kurią jie sudarę su skirtingų paslaugų tiekėjais, sąlygos ir atsiskaitymo terminai yra teisingi bei norėta sužinoti, ar paslaugų tiekėjo prisiimami įsipareigojimai ir vartotojui keliamos sąlygos yra teisingi. Buvo užduotas klausimas, ar respondentai asmeniškai yra pateikę skundą paslaugų tiekėjui ar kitai skundus nagrinėjančiai institucijai dėl išvardintų paslaugų tiekimo. Klausta, kaip buvo išnagrinėtas skundas. Prašyta respondentų įvertinti nurodytų paslaugų teikėjų personalo darbą. Aiškintasi, ar per pastaruosius 12 mėnesių respondentams ar jų šeimos nariams teko įsigyti nekokybišką maisto ar ne maisto prekę arba pasinaudoti nekokybiška paslauga. Siekta sužinoti, ar respondentai žinotų, kur kreiptis, jei, pareiškus pretenzijas dėl įsigyto nekokybiško gaminio, pardavėjas (gamintojas) atsisakytų kompensuoti nuostolius. Norėta išsiaiškinti, ar respondentai pirkdami daiktus (produktus) gauna pakankamai informacijos apie šio daikto (produkto) kokybę. Aiškintasi, ar respondentams teko girdėti apie išvardintų vartotojų interesus ginančių organizacijų veiklą.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, tautybė, vaikų skaičius iki 18 metų, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta, regionas.

 • The purpose of the study: is to analyze the opinion of Lithuanian citizens about the situation of consumer rights and its protection.
  Major investigated questions: respondents had the possibility to evaluate the access to and quality of different services (the energy, postal services, communications, and transportation) and to evaluate whether the price paid for these services is fair. Respondents were asked whether the information received from different service providers is clear. Respondents were also asked whether the terms, commitments and payment periods of a standard contract, which they have with various service providers, are fair, and whether respondents personally have made a complaint to a service provider or other bodies of complaints handling because of the supply of the services and how the complaint was scrutinized. Respondents were asked to assess work quality of service providers` staff ant to indicate whether or they or their family members bought food or other items of poor quality or were provided with a service of poor quality during the last 12 months. Respondents were asked whether they knew where to claim if they buy a product of poor quality and the seller or producer refuses to compensate the losses. They were also asked whether they receive sufficient information about the quality of the product they buy and whether they had heard about the particular organizations of consumers` rights protection.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, education, occupation, nationality, number of minors in the family, monthly family income per one family member, place of residence, region.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2003-07-03 - 2003-07-06
Duomenų rinkimo laikotarpis 2003-07-03 - 2003-07-06
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba = State Consumer Rights Protection Authority
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2003


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 3590.6

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17