Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Prekyba moterimis, 2002 m. rugsėjis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ZTLT_0149


Antraštė:

Prekyba moterimis, 2002 m. rugsėjis

Lygiagreti antraštė:

Trafficking in Women, September 2002

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

ZTLT: Žmogaus teisės Lietuvoje = ZTLT: Human Rights in Lithuania

Tema:

LYČIŲ VAIDMENYS = GENDER ROLES

NUSIKALSTAMUMAS IR TEISĖSAUGA = CRIME AND LAW ENFORCEMENT

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras = International Organization for Migration Vilnius Office

Bibliografinis citavimas:

Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras. Prekyba moterimis, 2002 m. rugsėjis = Trafficking in Women, September 2002: LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius : Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras, 2002). (ZTLT: Žmogaus teisės Lietuvoje). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti, kiek Lietuvos gyventojams žinoma apie prekybos moterimis problematiką, koks yra visuomenės požiūris į šią problemą bei galimus jos sprendimo būdus.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, kodėl jaunos merginos išvyksta dirbti į užsienį. Norėta sužinoti, kokiu šaltiniu ar kokiomis rekomendacijomis respondentai pasinaudotų, jei ilgai nerandant darbo Lietuvoje sužinotų apie galimybę įsidarbinti užsienyje. Buvo užduotas klausimas, ar daug moterų iš Lietuvos yra išvykusios ar išvežtos į užsienį prostitucijos tikslais. Aiškintasi, ar respondentai asmeniškai susidūrė su moterų gabenimu į užsienį prostitucijos tikslais. Taip pat prašyta nurodyti, kokias veiklas siūlant užsienyje dažniausiai apgaunamos moterys. Respondentų klausta, ką jie darytų, jei sužinotų, kad išvykusi į užsienį jų artima draugė (giminaitė) prieš jos valią verčiama ten užsiimti prostitucija. Buvo pateikti klausimas, kas kaltas, kad merginos išvežamos į užsienį užsiiminėti prostitucija. Respondentai galėjo nurodyti, kaip reikėtų kovoti su žmonių gabenimu į užsienį prostitucijos tikslais. Taip pat norėta sužinoti, kuriose situacijose reikia padėti merginai, dirbančiai prostitute užsienyje, kuri kreipėsi pagalbos. Respondentai vertino Lietuvoje pradėtą informacinę kampaniją prieš prekybą moterimis.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, tautybė, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta, regionas.

 • The purpose of the study: to find out what Lithuanians know about the problem of trafficking in women, what is society`s attitude towards this problem and its possible solutions.
  Major investigated questions: respondents were asked why young girls are going to work abroad; what kind of source or recommendations they would use if they could not find a job in Lithuania for a long time and if they hear about the possibility of working abroad. Respondents were also asked whether a lot of women went or were trafficked abroad to work as prostitutes and whether they personally experienced the trafficking in women for prostitution purposes. Other questions were about what the respondents would do if they discover that their close friend or relative was trafficked abroad before their will and works as a prostitute there. Respondents were asked to identify how to deal with human trafficking for prostitution purposes and in what situations must be provided help for the girl who works as a prostitute and who asked for such help. Respondents assessed the informational campaign against trafficking in women, which have been launched in Lithuania.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, education, occupation, nationality, monthly family income per one family member, place of residence, region.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2002-09-05 - 2002-09-08
Duomenų rinkimo laikotarpis 2002-09-05 - 2002-09-08
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras = International Organization for Migration Vilnius Office
Populiacija 15-74 metų Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 15 to 74 years who are resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Kartotinis tyrimas = Repeatable study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras, 2002


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 3024.2

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17