Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Žmogaus teisės Lietuvoje, 2001 m. lapkritis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ZTLT_0013


Antraštė:

Žmogaus teisės Lietuvoje, 2001 m. lapkritis

Lygiagreti antraštė:

Human Rights in Lithuania, November 2001

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

ZTLT: Žmogaus teisės Lietuvoje = ZTLT: Human Rights in Lithuania

Tema:

TEISĖKŪRA IR TEISINĖS SISTEMOS = LEGISLATION AND LEGAL SYSTEMS

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Jungtinių Tautų vystymo programa = United Nations Development Programme

Kiti autoriai ir padėkos:

Kauno dienoje

Bibliografinis citavimas:

Jungtinių Tautų vystymo programa. Žmogaus teisės Lietuvoje, 2001 m. lapkritis = Human Rights in Lithuania, November 2001: LiDA [platintojas], 2008. (Vilnius : Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, 2001). (ZTLT: Žmogaus teisės Lietuvoje). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išanalizuoti žmogaus teisių apsaugos sistemos būklę Lietuvoje, nustatyti, kaip žmonės gina savo pažeistas teises ir kaip vertina institucijų, ginančių žmogaus teises Lietuvoje, efektyvumą.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: Respondentų klausta nuomonės apie jų požiūrį į žmogaus teisių pažeidimų dažnumą; opiausias ir ypatingo visuomenės dėmesio reikalaujančias žmogaus teisių sritys Lietuvoje. Prašyta įvertinti Lietuvos žmogaus teisių apsaugą įvairiose srityse: teisė į teisingą darbo apmokėjimą; teisingą bylos nagrinėjimą teisme; nėščių ir mažamečius vaikus auginančių moterų teisės; nuosavybės neliečiamumas; moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimas; socialinė apsauga; deramas gyvenimo lygis; savalaikė ir kokybiška medicininė pagalba; teisė gauti informaciją iš valstybinių ir savivaldos institucijų; teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt. Klausta apie respondento, jo artimųjų ar pažįstamų pastaraisiais metais patirtus žmogaus teisių pažeidimus (kiekvienoje iš paminėtų sričių). Taip pat tirta, kur respondentai kreipėsi dėl pažeistų teisių (teismas, policija, Seimo kontrolierius, kitos valdžios institucijos, nevyriausybinės organizacijos, vartotojų teisių apsaugos institucijos) ir ar šios institucijos padėjo. Tirti nesikreipimo dėl savo teisių pažeidimų motyvai. Buvo užduoti klausimai, ar Lietuvoje pakanka informacijos apie žmogaus teises ir galimybes jas ginti ir iš kokių šaltinių ši informacija gaunama.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, šeimyninė padėtis, tautybė, šeimos narių skaičius, vaikų iki 16 m. skaičius, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta.
 • The purpose of the study: to analyze the Lithuanian system for the protection of human rights, identify how people protect violated (abused) rights and how they assess effectiveness of various institutions assuring the human rights.
  Major investigated questions: Respondents were queried on their opinion about frequency of human rights abuse; most painful spheres of human rights requiring particular attention of Lithuanian society. Respondents assessed human rights protection in Lithuania in various spheres: right to get fair pay for work; right to just trial; rights of pregnant women and women bringing up juveniles; right to inviolable property; ensuring of equal opportunities to men and women; right to social security; right to a proper living standard; right to get well-timed and adequate medical aid; right to get information at state and municipal institutions; right to the inviolability of private life, etc. Questions on human rights abuses experienced by the respondent, his people and acquaintances during the last year (in respect of each mentioned item) were submitted. As well respondents were asked to which institutions they appealed when they rights were abused (court, police, parliament controllers; other state institutions, non-governmental organizations, institutions for protection of consumer rights) and whether these institutions provided the help. Reasons for making no complaint of abused rights were tested. Respondents also answered questions focusing on sufficiency of information on human rights and opportunities to defend one`s rights in Lithuania and what sources provide that information.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, education, occupation, marital status, nationality, number of family members, number of children under 16 years, monthly income per family member, place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2001-11-08 - 2001-11-12
Duomenų rinkimo laikotarpis 2001-11-08 - 2001-11-12
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data
Finansavimo šaltinis Jungtinių Tautų vystymo programa = United Nations Development Programme
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Jungtinių Tautų vystymo programa, 2001


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 193.4

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17