Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Lietuvos tolerancijos profiliai, 2003 m. lapkritis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ZTLT_0012


Antraštė:

Lietuvos tolerancijos profiliai, 2003 m. lapkritis

Lygiagreti antraštė:

Profiles of Tolerance in Lithuania, November 2003

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

ZTLT: Žmogaus teisės Lietuvoje = ZTLT: Human Rights in Lithuania

Tema:

ETNINĖS MAŽUMOS = ETHNIC MINORITIES

LYGYBĖ IR NELYGYBĖ = EQUALITY AND INEQUALITY

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Jungtinių Tautų vystymo programa = United Nations Development Programme

Bibliografinis citavimas:

Jungtinių Tautų vystymo programa. Lietuvos tolerancijos profiliai, 2003 m. lapkritis = Profiles of Tolerance in Lithuania, November 2003: LiDA [platintojas], 2008. (Vilnius : Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, 2003). (ZTLT: Žmogaus teisės Lietuvoje). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų toleranciją kito socialinio ekonominio statuso, kitos rasės, religijos ar seksualinės orientacijos žmonėms, nustatyti diskriminacijos apraiškų paplitimą.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: Tirtas respondentų požiūris į juodaodžius, musulmonus, žydus, čigonus, migrantus, pabėgėlius, benamius; vertintas tam tikrų grupių atstovų (kitos rasės, tautybės, religijos, seksualinės orientacijos) problemų Lietuvos visuomenei nesukėlimas; nenoras gyventi kaimynystėje su anksčiau teistais asmenimis, alkoholikais, kitos tautybės žmonėmis, kitos rasės asmenimis, daugiavaikėmis šeimomis, musulmonais, imigrantais, sergančiais AIDS, narkomanais, homoseksualais, žydais, čigonais, bedarbiais. Klausta apie respondentų požiūrį į kitų tautybių, rasių, religijų žmonių toleranciją Lietuvoje, prieglobstį ekonominiams pabėgėliams, lygias galimybes įsidarbinti, lygias galimybes į socialines garantijas, lygias galimybes puoselėti kultūrines tradicijas Lietuvoje. Buvo klausta apie diskriminacijos (rasės, tautybės, religinių įsitikinimų, fizinio neįgalumo, psichinio neįgalumo, amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, politinių įsitikinimų) atvejus per pastaruosius dvejus metus. Taip pat tirta: nuomonė apie darbdavio nepriėmimą į darbą asmens, jei jis yra kitos rasės, tautybės, tikėjimo, neįgalus, vyras ar moteris, senas ar jaunas; požiūris į Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Rusijos, Baltarusijos, Vakarų Europos, JAV, kitų Rytų ir Vidurio Europos valstybių piliečių toleranciją rasinių, etninių, religinių ir kitų socialinių grupių atžvilgiu. Vertintas Seimo, Vyriausybės, Prezidentūros, politinių partijų, teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijų, žiniasklaidos, nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių organizacijų darbas, užkertant kelią rasizmui ir ksenofobijai; nacionalinės programos prieš rasizmą, ksenofobiją ir netoleranciją reikalingumas Lietuvai.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, tautybė, šeimos narių skaičius, bendros vidutinės šeimos narių pajamos per mėnesį, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta, regionas.
 • The purpose of the study: to investigate Lithuanian`s citizens tolerance towards socially or economically excluded, ethnical, religious and sexual minorities, to identify manifestation of discrimination occurrence.
  Major investigated questions: Respondents were asked to express their opinion about the Black; Muslims; the Jewish; Roma community; migrants; refugees and homeless; to evaluate problem-free behaviour of representatives of certain groups: persons of different races; religion; sexual orientation. Reluctance to live in neighbourhood with former convicts; alcohol abusers; people of other nationality or race; large families; Muslims; immigrants; HIV-infected persons; drug abusers; homosexuals; the Jewish; Roma community; the unemployed was researched and opinion regarding tolerance towards people of other nationalities, races and religions in Lithuania and provision of shelter to economic refugees, equal employment opportunities, equal social guarantees, equal opportunities to foster cultural traditions in Lithuania was tested. Respondents were also asked about facts of discrimination (on the ground of race, nationality, religious beliefs, physical disability, mental disability, age, gender, sexual orientation, political convictions) during the recent two years. As well respondents expressed opinion concerning reluctance of an employer to employ a person on the ground of race, nationality, belief, disability, gender (man/women) and age (young/old); opinion about the tolerance of citizens of Lithuania, Poland, Latvia, Russia, Belarus, Western Europe, the United States and other Eastern and Western European countries regarding race, ethnic, religious and other social groups. Respondents evaluated the work of the various organisations (Seimas, Government, Presidency, political parties, law enforcement institutions, media, non-governmental, international organisations) in preventing racism and xenophobia and necessity of the national programme against racism, xenophobia and intolerance in Lithuania.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, education, occupation, nationality, number of family members, total average monthly income of family members, monthly income per family member, place of residence, region.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2003-11-06 - 2003-11-09
Duomenų rinkimo laikotarpis 2003-11-06 - 2003-11-09
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data
Finansavimo šaltinis Jungtinių Tautų vystymo programa = United Nations Development Programme
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Jungtinių Tautų vystymo programa, 2003


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 52.7

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17