Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Lietuvos gyventojų viktimizacijos patirtis ir požiūris į baudžiamąją justiciją, 2003 m. spalis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ZTLT_0011


Antraštė:

Lietuvos gyventojų viktimizacijos patirtis ir požiūris į baudžiamąją justiciją, 2003 m. spalis

Lygiagreti antraštė:

Victimisation Experience of the Lithuanian Citizens and Their Attitude Towards the Criminal Justice, October 2003

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

ZTLT: Žmogaus teisės Lietuvoje = ZTLT: Human Rights in Lithuania

Tema:

NUSIKALSTAMUMAS IR TEISĖSAUGA = CRIME AND LAW ENFORCEMENT

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Jungtinių Tautų vystymo programa = United Nations Development Programme

Bibliografinis citavimas:

Jungtinių Tautų vystymo programa. Lietuvos gyventojų viktimizacijos patirtis ir požiūris į baudžiamąją justiciją, 2003 m. spalis = Victimisation Experience of the Lithuanian Citizens and Their Attitude Towards the Criminal Justice, October 2003: LiDA [platintojas], 2008. (Vilnius : Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, 2003). (ZTLT: Žmogaus teisės Lietuvoje). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: nustatyti Lietuvos gyventojų viktimizacijos patirtį ir jų požiūrį į baudžiamąją justiciją.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: Respondentų prašyta įvertinti žmogaus teisių apsaugą Lietuvoje (į teisingą bylos nagrinėjimą teisme, nusikaltimo aukų, moterų apsauga šeimoje nuo smurto, į nuosavybės neliečiamumą, vaiko teisė nepatirti smurto ir prievartos, įkalintų asmenų, į privataus gyvenimo neliečiamumą). Klausta apie patiriamą nerimo jausmą, galvojant apie savo ir kitų (artimųjų, draugų ir pažįstamų, valstybės) ateitį; nerimą dėl darbo praradimo, sveikatos pablogėjimo, nusikaltimo, pablogėjusių santykių šeimoje, pajamų stokos pragyvenimui; nerimą dėl didėjančio agresyvaus jaunimo elgesio, narkomanijos plitimo, terorizmo, AIDS plitimo, korupcijos, didėjančio nusikalstamumo; saugumo ar nesaugumo jausmą gatvėse, viešajame transporte, darbovietėje, mokymo įstaigoje, parduotuvėse, masiniuose renginiuose, restoranuose, gamtoje, savo namuose; saugumo ar nesaugumo jausmą dienos metu, tamsos metu, ten, kur daug ar mažai žmonių, draugų būryje, nepažįstamų žmonių kompanijoje, ten, kur yra ar nėra policijos pareigūnų arba apsaugos darbuotojų. Taip pat prašyta įvertinti rizikos laipsnį tapti nusikaltimo auka savo gyvenamoje aplinkoje, Lietuvoje, kitose Baltijos šalyse, Centrinės Europos šalyse, Vakarų Europos šalyse, JAV, Rusijoje ir NVS šalyse; klausta, kokia respondentų nuomonė apie kriminogeniniu požiūriu nesaugiausius Lietuvos apskričių centrus; apie saugumo ar nesaugumo vertinimą vasaros metu poilsio vietose Lietuvoje: Palangoje, Neringoje, Druskininkuose, prie ežerų, soduose, miškuose. Tirtas respondentų požiūris į nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų pavojingumą ar nepavojingumą visuomenės gyvenimui (nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai; Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai; žmogaus sveikatai ir gyvybei; asmens laisvei, garbei ir orumui; nuosavybei; intelektinei ir pramoninei nuosavybei; informatikai; turtinėms teisėms ir turtiniams interesams; valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams; transporto eismo saugumui; mirusiojo atminimui ir kt.); prašyta įvertinti Vyriausybės, Seimo, Prezidento, politinių partijų, žiniasklaidos, STT, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, policijos, teismų, prokuratūros, įkalinimo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų darbą, mažinant nusikaltimų skaičių Lietuvoje. Vertintas bausmių (viešųjų teisių atėmimas, teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas, viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas, terminuotas laisvės atėmimas, mirties bausmė, fizinė bausmė) efektyvumas mažinant nusikaltimus visuomenėje; nuomonė apie bausmių taikymą už nužudymą, išžaginimą, kūno sužalojimą, plėšimą, vagystes, kyšininkavimą, chuliganizmą. Taip pat užduoti klausimai, ar respondentas, jo artimieji, kaimynai yra buvę nusikaltimo auka per paskutinius 12 mėnesių; per pastaruosius 5 metus; per pastaruosius 5 metus patirto nusikaltimo (nukentėjimo) vieta ir dažnumas; paskutinis patirtas nusikaltimas per 5 metus (išžaginimas, kūno sužalojimas, plėšimas, vagystės, kyšininkavimas, chuliganizmas), jo vieta (gyvenamoji aplinka, kitas Lietuvos miestas ar kaimas, užsienis); kur pirmiausiai kreipėsi įvykus nusikaltimui (policija, artimieji, kaimynai, žiniasklaida, darbovietė ir kt.), kokiu būdu kreipėsi į policiją: telefonu, per tarpininkus, nuvykus į nuovadą; kokia buvo policijos pareigūnų pagalba po kreipimosi į policiją; kaip elgėsi nusikaltimą tyrę teisėsaugos pareigūnai. Respondentai vertino įvairių informacijos šaltinių apie nusikaltimus ir kriminalinę justiciją reikšmingumą Lietuvoje; savo žinias apie Nacionalinę nusikaltimų kontrolės ir prevencijos Lietuvoje programą; išsakė nuomonę apie Nacionalinės nusikaltimų kontrolės ir prevencijos Lietuvoje programos įgyvendinimą.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, tautybė, namo tipas, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta, regionas.
 • The purpose of the study: to identify victimisation experience of the Lithuanian citizens and investigate their attitude towards the criminal justice.
  Major investigated questions: Respondents evaluated the human rights protection in Lithuania (i.e. fair case investigation in the courts; protection of crime victims; protection of women from domestic violence; the immunity of property; the child`s right to live free from violence and compulsion; protection of convicts and immunity of private life). Respondents were asked about anxiety when they are thinking about the personal future and future of other people (friends, relatives, acquaintances, the state); anxiety related to the loss of job, worsened health status, crime, worsened family relations, lack of income; anxiety because of the increasing aggressive behaviour of youth, prevalence of drug addiction, terrorism, HIV prevalence, corruption and increasing criminality; feeling of security or insecurity in streets, public transport, workplace/schools, shops, mass events, restaurants, in the nature, in own home; feeling of security or insecurity during day time, at night, where there are many/few people, among friends, in the company of strange people, where there are or are no police officers or security officers. As well respondents assessed the level of risk of becoming a victim of crime in the living environment of a respondent, in Lithuania, other Baltic States, Central European countries, Western European countries, the United States, Russia and CIS countries. They were asked to identify the most insecure Lithuanian regional centres regarding primes and security/insecurity feeling during summer time in the Lithuanian resorts: Palanga, Neringa, Druskininkai, near lakes, in the gardens, forests. It was investigated respondents` opinion about insecurity/security of crimes and criminal faults to public life (crimes against humanity and war crimes; crimes against the independence of the Lithuanian state, territorial integrity and constitutional order; against human health and life; personal life, honour and dignity; property; intellectual and industrial property; informatics; property rights and property interests; civil service and public interests, traffic safety, memory of the departed etc.) and they were asked to evaluate the work of the Government, the Seimas, President, political parties, media, Special Investigation Service (SIS), police, courts, prosecution service, imprisonment institutions and non-governmental organisations in reducing the number of crimes in Lithuania. The efficiency of punishment / penalties in reducing crimes in society (deprivation of public rights; the right to do a certain job or engage in a certain activity; public works; fine; restriction of freedom; arrest; fixed-term deprivation of freedom; fear of death; physical punishment) was assessed and opinion on application of penalties for murder, rape, bodily injury, robbery, thefts, bribery and hooliganism was identified. Also respondents answered following questions: have they/their relatives or neighbours become victims of crime during the recent 12 months / during the recent 5 years; the place of the experienced crime (becoming a victim) during the recent 5 years: residential area, other Lithuanian city or village, foreign country; frequency of becoming a victim of crimes (rape; bodily injury; robbery; thefts; bribery; hooliganism) personally by a respondent, relatives or neighbours during the recent 5 years; the last experienced crime during the recent 5 years (rape; bodily injury; robbery; thefts; bribery; and hooliganism), its place (residential area; other Lithuanian city or village; foreign country); the first institution respondents applied to straight after a crime (police, relatives, neighbours, media, workplace etc.); ways for applying to the police: by phone, via mediators, visit to the police Office; assistance of police officers after application to the police; behaviour of law enforcement officers who investigated a crime. Respondents assessed the level of importance of various sources of information on crimes and criminal justice in Lithuania; evaluated their own knowledge about the National Programme for Control and Prevention of Crimes in Lithuania and expressed opinion on implementation of the National Programme for Control and Prevention of Crimes in Lithuania.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, education, occupation, nationality, type of household, monthly income per family member, place of residence, region.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2003-10-23 - 2003-10-31
Duomenų rinkimo laikotarpis 2003-10-23 - 2003-10-31
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data
Finansavimo šaltinis Jungtinių Tautų vystymo programa = United Nations Development Programme
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Jungtinių Tautų vystymo programa, 2003


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 430

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17