Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Neįgaliųjų padėties Lietuvoje vertinimas, 2003 m. birželis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ZTLT_0010


Antraštė:

Neįgaliųjų padėties Lietuvoje vertinimas, 2003 m. birželis

Lygiagreti antraštė:

Evaluation of the Situation of the Disabled in Lithuania, June 2003

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

ZTLT: Žmogaus teisės Lietuvoje = ZTLT: Human Rights in Lithuania

Tema:

SVEIKATA: BENDRAI = HEALTH: GENERAL

TEISĖKŪRA IR TEISINĖS SISTEMOS = LEGISLATION AND LEGAL SYSTEMS

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Jungtinių Tautų vystymo programa = United Nations Development Programme

Bibliografinis citavimas:

Jungtinių Tautų vystymo programa. Neįgaliųjų padėties Lietuvoje vertinimas, 2003 m. birželis = Title in English: Evaluation of the Situation of the Disabled in Lithuania, June 2003: LiDA [platintojas], 2008. (Vilnius : Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, 2003). (ZTLT: Žmogaus teisės Lietuvoje). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į neįgaliuosius ir įvertinti neįgaliųjų padėtį Lietuvoje.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: Respondentų buvo klausta, ar yra neįgalių žmonių tarp jų šeimos narių, draugų, bendradarbių; kokia jų negalios rūšis: judėjimo, regos, klausos, mentalinė, kt. Aiškintasi, kokius jausmus sukelia bendravimas su neįgaliu žmogumi: nenoras bendrauti - bendravimas kaip su bet kuriuo kitu žmogumi. Buvo prašyta įvertinti neįgaliesiems (akliesiems ar silpnaregiams; kurtiesiems; turintiems judėjimo ar psichinę negalią) sudarytas sąlygas konkrečiose srityse (darbas, mokymas, poi lsis, kultūra ar sportas, viešasis transportas, politinis gyvenimas). Prašyta pritarti ar nepritarti teiginiams, kad žmonės su psichine negalia turi būti: griežčiau izoliuojami, negu dabar; turi būti plačiau taikomas priverstinis gydymas. Vertinta neįgaliųjų teisių padėties Lietuvoje, tirtas požiūris į neįgaliųjų teisių gynimo visuomenėje pagerėjimą ar pablogėjimą per pastaruosius 10 metų. Respondentų prašyta įvertinti valstybės institucijų, verslo, žiniasklaidos, nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių organizacijų darbą gerinant neįgaliųjų situaciją Lietuvoje. Klausta, koks respondentų požiūris į tai, kad valstybė iš biudžeto skirtų daugiau lėšų neįgaliųjų gydymuisi ar medicininei priežiūrai; socialinei šalpai, pensijoms, lengvatoms; mokymuisi; darbo vietų kūrimui, verslo iniciatyvoms; gyvenimo sąlygų gerinimui. Taip pat tirta, kokie yra pagrindiniai informacijos šaltiniai apie neįgaliųjų padėtį (asmeninė patirtis, draugai, TV, radijas, respublikinė spauda, regioninė spauda).
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, šeimyninė padėtis, tautybė, bendros visų šeimos narių pajamos per mėnesį, šeimos narių skaičius, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta.
 • The purpose of the study: to investigate Lithuania`s citizens attitudes towards disabled people and assess the situation of the disabled in Lithuania.
  Major investigated questions: Respondents were asked if they have disabled people among family members, friends, colleagues and what type of theirs disability is: movement, vision, hearing, mental disability, etc. Also probed were respondents` feelings when communicating with a disabled person: reluctance to communicate - communication is the same as with any other person. Respondents evaluated the conditions of disabled (the blind/partially-sighted; the deaf; people with movement disability; persons with mental disorders) by specific spheres: job; studies; leisure time; culture / sports; public transport; political life. Respondents were also asked to approve or disapprove the statement that people with mental disability have to be more isolated; obligatory treatment shall be applied more extensively. As well respondents evaluated the situation related to the rights of the disabled in Lithuania and expressed their attitudes towards the protection of rights of the disabled in the society during the recent 10 years. Respondents assessed work of various institutions (state institutions; business; media; non-governmental organisations; international organisations) in improving situation of the disabled in Lithuania. Opinion concerning the spheres of allocation more funds from the state budget to the disabled (treatment/medical care; social allowances, pensions, exemptions, training; creation of new jobs, business initiatives and improvement of living conditions) was tested. Main sources of information on the situation of the disabled (personal experience; friends; TV; radio; national press; regional press) were identified.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, education, occupation, marital status, nationality, total family income per month, number of family members, monthly income per family member, place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2003-06-05 - 2003-06-08
Duomenų rinkimo laikotarpis 2003-06-05 - 2003-06-08
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data
Finansavimo šaltinis Jungtinių Tautų vystymo programa = United Nations Development Programme
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Jungtinių Tautų vystymo programa, 2003


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 51.6

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17