Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Vartotojų tyrimas, 2005 m. sausis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ZTLT_0003


Antraštė:

Vartotojų tyrimas, 2005 m. sausis

Lygiagreti antraštė:

Consumer Survey, January 2005

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

ZTLT: Žmogaus teisės Lietuvoje = ZTLT: Human Rights in Lithuania

Tema:

TEISĖKŪRA IR TEISINĖS SISTEMOS = LEGISLATION AND LEGAL SYSTEMS

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Jungtinių Tautų vystymo programa = United Nations Development Programme

Bibliografinis citavimas:

Jungtinių Tautų vystymo programa. Vartotojų tyrimas, 2005 m. sausis = Consumer Survey, January 2005: LiDA [platintojas], 2008. (Vilnius : Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, 2005). (ZTLT: Žmogaus teisės Lietuvoje). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: nustatyti vartotojų teisių padėtį ir jų apsaugos lygį Lietuvoje.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: Respondentų buvo klausta, ar per pastaruosius 12 mėnesių teko (pačiam ar šeimos nariams) įsigyti nekokybišką prekę; ar jie žino, kur kreiptis, jeigu įsigijus nekokybišką prekę, pardavėjas ar gamintojas atsisako kompensuoti nuostolius; ar girdėjo apie sekančių institucijų ir organizacijų veiklą: Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba prie Teisingumo ministerijos, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija, Vartotojų asociacijos (visuomeninės vartotojų organizacijos), kitos organizacijos (pvz., Ryšių reguliavimo tarnyba, Valstybinė kainų ir energetikos inspekcija, savivaldybės ir t. t.). Tirta nuomonė, kas svarbiau, siekiant užtikrinti aukštą vartotojų teisių apsaugos lygį - ar griežčiau taikyti sankcijas įstatymų pažeidėjams ar aktyviau vykdyti vartotojų švietimą. Vertinta miesto ar rajono savivaldybės pagalba vartotojams Respondentų taip pat buvo klausta, ar per pastaruosius 12 mėnesių buvo (pačiam ar šeimos nariams) suteikta nekokybiška paslauga, prašyta įvertinti sekančių paslaugų kokybę: mobiliojo telefono ryšio paslaugos, laidinio telefono ryšio paslaugos, elektros energijos tiekimas, dujų tiekimas, vandens tiekimas, viešojo transporto paslaugos miestuose, šilumos teikimo paslaugos, išvykstamojo turizmo paslaugos, statybos ir remonto paslaugos, finansinės ir draudimo paslaugos. Buvo pateikti klausimai, ar per paskutiniuosius metus (ar prieš 2 metus ir dar seniau) respondentas pasinaudojo kuria nors vartotojo teise (pvz., pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą, reikalauti, kad pardavėjas atlygintų vartotojo patirtas prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, grąžinti prekę ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus); ar buvo apgautas gaunant grąžą, gaunant sąskaitą, pastebėjo klaidinančią etiketę ant įsigyto daikto ar produkto. Respondentai buvo prašomi įvertinti etiketėse ant daikto ar produkto pateiktos informacijos suprantamumą, įskaitomumą; kainą, kurią moka už sekančias paslaugas: mobiliojo telefono ryšio, laidinio telefono ryšio, elektros energijos tiekimas, dujų tiekimas, vandens tiekimas, viešojo transporto paslaugos miestuose, šilumos teikimo paslaugos, išvykstamojo turizmo paslaugos, statybos ir remonto paslaugos, finansinės ir draudimo paslaugos, bankų imamas mokestis už pavedimų vykdymą. Klausta, ar per paskutiniuosius 12 mėnesių respondentai buvo pateikęs skundą prekių pardavėjams, paslaugų teikėjams ar kitai skundus nagrinėjančiai institucijai dėl šių prekių ir paslaugų: mobiliojo telefono ryšio, laidinio telefono ryšio, elektros energijos tiekimas, dujų tiekimas, vandens tiekimas, viešojo transporto paslaugos miestuose, šilumos teikimo paslaugos, išvykstamojo turizmo paslaugos, statybos ir remonto paslaugos, finansinės ir draudimo paslaugos, ne maisto prekės, maisto prekės. Vertintas žiniasklaidos dėmesys vartotojų teisių apsaugos problemoms. Aiškintasi, kokiose srityse vartotojams labiausiai trūksta informacijos: apie vaizdo ir garso aparatūrą, kompiuterinę ir ryšio techniką, apie drabužius, avalynę, baldus ir kt., apie mėsos, žuvies, pieno produktus, apie komunalines paslaugas ir energiją (dujos, vanduo, elektra), apie ryšių paslaugas, apie finansines ir draudimo paslaugas, apie statybos ir remonto darbų paslaugas, apie išvykstamojo turizmo paslaugas. Taip pat respondentų klausta, kokie kriterijai svarbiausi perkant prekes ir paslaugas (kaina, kokybė, saugumas ir poveikis sveikatai, vartojimo ypatumai, garantijos, servisas ir pan., reklama).
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, šeimyninė padėtis, tautybė, šeimos narių skaičius, vaikų skaičius šeimoje, asmeninės pajamos per mėnesį, bendros šeimos pajamos per mėnesį, pajamos tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta.
 • The purpose of the study: to identify consumers` rights situation and consumers` rights protection level in Lithuania.
  Major investigated questions: Respondents were asked whether they (or their family members) purchased of low quality products during the recent 12 months, do they know where to apply when producer or shop assistant refused to compensate the incurred loss and do they have information on the activity of the following institutions: State Consumer Rights Protection Authority under the Ministry of Justice, State Food and Veterinary Service, State Non Food Products Inspectorate, consumer organisations (public consumer organisations), other institutions (e.g. Communications Regulatory Authority, State Energy Inspectorate, municipalities etc.). Respondents answers on what is more important in pursuit of protection of consumers` rights - to apply more strict sanctions for law violators or to enhance education of consumers - were collected and support rendered to consumers by city/district municipalities was assessed. Respondents were also asked whether they (or their family members) were provided with low quality services during the recent 12 months. As well evaluation of quality of the following services was probed: mobile phone services, fixed-line telephone services, supply of energy, gas, water, public transportation services in urban areas, supply of heat, outbound tourism services, construction and repair services, financial and insurance services. Respondents also answered questions focusing on they attempts, during the recent years (or two and more years ago) to exercise consumers` rights (e.g. to replace a low-quality commodity by an appropriate one; to correspondingly reduce price of a commodity; to ask a shop assistant to compensate the cost incurred for elimination of deficiencies of a commodity; to return a commodity back and require to redeem the money paid for it) and cases when she/he was deceived while receiving the change or invoice, or identification of a misleading label on a purchased commodity / product. Respondents were asked to evaluate transparency and legibility of information provided on labels of commodities / products and prices of the following services: mobile phone and fixed-line telephone services, supply of energy, gas and water, public transportation services in urban areas, supply of heat, outbound tourism services, construction and repair services, financial and insurance services, bank charges for executed transactions. It was queried if respondents submitted the claims (during the recent 12 months) to shop assistants, service providers or relevant institutions on the following commodities and services: mobile phone and fixed-line telephone services, supply of energy, gas and water, public transportation services in urban areas, supply of heat, outbound tourism services, construction and repair services, financial and insurance services, non food commodities, foodstuffs. Also respondents were asked to evaluate media`s concern about the protection of consumers rights and name the spheres where consumers mostly lack information on: audio/video equipment; computer and communications equipment; clothes, footwear, furniture etc.; meat, fish and milk products; utility services and energy (gas, water, electricity); communication services; financial and insurance services; construction and repair services and outbound tourism services. The key criteria of respondents in purchasing commodities and services were tried to detect (price, quality, safety an impact to health, consumption peculiarities, guarantees, service etc., advertising).
  Socio-demographic characteristics: gender, age, education, occupation, marital status, nationality, number of family members, number of children in the family, monthly personal income, total monthly family income, monthly income per one family member, place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2005-01-13 - 2005-01-16
Duomenų rinkimo laikotarpis 2005-01-13 - 2005-01-16
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data
Finansavimo šaltinis Jungtinių Tautų vystymo programa = United Nations Development Programme
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Jungtinių Tautų vystymo programa, 2005


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 53.7

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17