Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Žmogaus teisių padėtis ir žmogaus teisių apsaugos vertinimas, 2004 m. lapkritis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ZTLT_0002


Antraštė:

Žmogaus teisių padėtis ir žmogaus teisių apsaugos vertinimas, 2004 m. lapkritis

Lygiagreti antraštė:

The Situation of Human Rights, Assessment of Human Rights Protection, November 2004

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

ZTLT: Žmogaus teisės Lietuvoje = ZTLT: Human Rights in Lithuania

Tema:

TEISĖKŪRA IR TEISINĖS SISTEMOS = LEGISLATION AND LEGAL SYSTEMS

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Jungtinių Tautų vystymo programa = United Nations Development Programme

Bibliografinis citavimas:

Jungtinių Tautų vystymo programa. Žmogaus teisių padėtis ir žmogaus teisių apsaugos vertinimas, 2004 m. lapkritis = The Situation of Human Rights, Assessment of Human Rights Protection, November 2004: LiDA [platintojas], 2008. (Vilnius : Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, 2004). (ZTLT: Žmogaus teisės Lietuvoje). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti žmogaus teisių padėtį Lietuvoje ir įvertinti žmogaus teisių apsaugos sistemą.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: Respondentų klausta nuomonės, ar pažeidžiamos Lietuvoje žmogaus teisės ir kokiu mastu. Prašyta įvertinti žmogaus teisių apsaugą Lietuvoje įvairiose srityse: teisė į teisingą darbo apmokėjimą; teisė turėti ir pasirinkti darbą, teisė į teisingą bylos nagrinėjimą teisme; nusikaltimo aukų teisės; nėščių moterų ir mažamečius vaikus auginančių moterų teisės; moterų apsauga šeimoje nuo smurto; moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimas; teisė į nuosavybės neliečiamumą; teisė į deramą gyvenimo lygį; vaiko teisė gauti tinkamą paramą iš valstybės, garantuojant jo teises į mokslą; teisė į socialinę apsaugą; teisė į žodžio laisvę; tikėjimo ir religijos laisvė; vaiko teisė būti apsaugotam nuo ekonominio išnaudojimo; vaikų, negaunančių šeimos paramos, valstybės apsauga; vaiko teisė nepatirti smurto ir prievartos; teisė gauti informaciją iš valstybinių ir savivaldos institucijų; teisė į savalaikę ir kokybišką medicininę pagalbą; seksualinių ir tautinių mažumų teisės; įkalintų asmenų teisės; teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą; senyvo amžiaus žmonių teisė į socialinę apsaugą. Klausta, kurios iš šių žmogaus teisių buvo pažeistos pastaraisiais metais respondento, artimųjų, pažįstamų atžvilgiu ir, jeigu teisės buvo pažeistos, kur respondentas kreipėsi dėl pažeidimų (į teismą; į policiją; į prokuratūrą; į Seimo kontrolierius; į Seimą; į kitas valdžios institucijas; į nevyriausybines organizacijas; į vartotojų teisių apsaugos institucijas); jeigu dėl savo teisių pažeidimų nesikreipė, tai kodėl. Respondentai vertino informacijos apie žmogaus teises pakankamumą, Lietuvos žmogaus teisių apsaugos sistemos efektyvumą. Respondentų taip pat prašyta įvertinti dėmesį, skiriamą žmogaus teisių klausimams Lietuvoje (teisė į privataus gyvenimo apsaugą, teisė gauti informaciją, teisė dalyvauti valstybės valdyme, teisė į darbą, teisė į sveikatos apsaugą, vartotojų teisė, vaiko teisės, pagyvenusių žmonių teisės, neįgaliųjų teisės, nusikaltimų aukų teisės, įtariamųjų, kaltinamųjų ir įkalintų asmenų teisės, migrantų, pabėgėlių teisės, tautinių mažumų teisės, seksualinių mažumų teisės, prekybos žmonėmis prevencija, moterų teisės). Vertintas įvairių institucijų (Prezidentūra, Seimas, Vyriausybė, teismai, žiniasklaida, nevyriausybinės organizacijos, savivaldybės) darbas, užtikrinant žmogaus teises Lietuvoje, taip pat respondentų informuotumas, kur reikėtų kreiptis dėl pažeistų žmogaus teisių. Taip pat tirta, ar buvo pažeistos respondento teisės ir, jei buvo, tai dėl kokių teisių pažeidimo ir kur kreipėsi; kokios pažeistos teisės buvo atstatytos; kokiais informacijos apie žmogaus teisių padėtį šaltiniais naudojasi. Buvo vertinama žmogaus teisių politika Lietuvoje ir žmogaus teisių apsauga Lietuvoje po įstojimo į ES.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, tautybė, pajamos vienam šeimos nariui, gyvenamoji vieta, regionas.
 • The purpose of the study: to identify the situation of human rights in Lithuania and to assess the human rights protection system.
  Major investigated questions: Respondents answered questions about abuses of human rights in Lithuania and extent of these abuses. Respondents provided assessment of protection of various human rights in Lithuania: right to get fair pay for work; right to work and free choice of employment; right to just trial; rights of victims of crimes; rights of pregnant women and women bringing up juveniles; protection of women from family violence; assurance of equal opportunities to men and women; right to inviolable property; right to a proper living standard; child`s right to get appropriate state support to ensure his right to education; right to social security; free speech right; freedom of faith and religion; child`s right to be protected from economic exploitation; state protection of children who are deprived of family support; child`s right not to suffer from violence and compulsion; right to get information at state and municipal institutions; right to receive well-timed and adequate medical aid; rights of sexual minorities; rights of national minorities; rights of convicts; right to the inviolability of private life; elderly people`s right to social security. Respondents were queried if their / theirs people and acquaintances human rights were abused during the last year and if the rights were abused, to what institutions respondents complained of (court, police, public prosecutor`s department, Parliamentary controllers, Parliament, other state institutions, non-governmental organizations, institutions for protection of consumer rights); if one did not complain of human rights abuse, what was the reason of reconciliation. Respondents made assessment of sufficiency of information on human rights and assessment of effectiveness of human rights protection system in Lithuania. Respondents were asked to assess attention given to human rights issues (right to private life protection; right to information; right to take part in state ruling; right to work; right to health care; consumer`s rights; child`s rights; rights of the disabled; rights of victims of crimes; rights of persons charged with crime and incarcerated persons; rights of migrants; rights of refugees; rights of national minorities; rights of sexual minorities; human trafficking prevention; women`s rights) in Lithuania. As well respondents made assessment of institutions ensuring human rights in Lithuania (Presidency, Parliament, Government, courts, mass media, non-governmental organizations, municipalities) and knowledge of institutions where to complain of human rights abuse. Respondents were also asked whether their rights were abused and if so, what rights were the objects of complaint, what abuse was investigated and what abused rights were rehabilitated. Main sources of information on the situation of human rights were named by respondents. The assessment of human rights policy in Lithuania and human rights protection in Lithuania after joining the EU were made.
  Socio-demographic characteristics:gender, age, education, occupation, nationality, monthly income per family member, place of residence, region.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2004-11-11 - 2004-11-14
Duomenų rinkimo laikotarpis 2004-11-11 - 2004-11-14
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data
Finansavimo šaltinis Jungtinių Tautų vystymo programa = United Nations Development Programme
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Jungtinių Tautų vystymo programa, 2004


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 267.3

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17