Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Žmogaus teisės Lietuvoje, 2002 m. gegužė


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ZTLT_0001


Antraštė:

Žmogaus teisės Lietuvoje, 2002 m. gegužė

Lygiagreti antraštė:

Human Rights in Lithuania, May 2002

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

ZTLT: Žmogaus teisės Lietuvoje = ZTLT: Human Rights in Lithuania

Tema:

TEISĖKŪRA IR TEISINĖS SISTEMOS = LEGISLATION AND LEGAL SYSTEMS

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Jungtinių Tautų vystymo programa = United Nations Development Programme

Bibliografinis citavimas:

Jungtinių Tautų vystymo programa. Žmogaus teisės Lietuvoje, 2002 m. gegužė = Human Rights in Lithuania, May 2002: LiDA [platintojas], 2008. (Vilnius : Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, 2002). (ZTLT: Žmogaus teisės Lietuvoje). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti žmogaus teisių apsaugos sistemos būklę Lietuvoje, nustatyti, kaip žmonės gina savo pažeistas teises ir kaip vertina institucijų, ginančių žmogaus teises Lietuvoje, efektyvumą.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: Respondentai buvo prašomi įvertinti Lietuvos žmogaus teisių apsaugos sistemą bei pagrindinius žmogaus teisių klausimus (teisė į privataus gyvenimo apsaugą; teisė gauti informaciją; teisė dalyvauti valstybės valdyme; teisė į darbą; teisė į sveikatos apsaugą; vartotojų teisė; vaiko teisės; pagyvenusių žmonių teisės; neįgaliųjų teisės; nusikaltimų aukų teisės; įtariamųjų, kaltinamųjų ir įkalintų asmenų teisės; migrantų, pabėgėlių teisės; tautinių mažumų teisės; seksualinių mažumų teisės; prekybos žmonėmis prevencija; moterų teisės). Tirta respondentų nuomonė, ar pakankamai ir kiek dėmesio skiriama šiems klausimams Lietuvoje ir kaip jie vertina įvairių institucijų (Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės, teismų, žiniasklaidos, nevyriausybinių organizacijų) veiklą, užtikrinant žmogaus teises. Klausta, į kurias institucijas jie kreiptųsi, jei būtų pažeistos išvardintos teisės. Aiškintasi, ar per paskutiniuosius metus buvo pažeistos respondentų teisės ir, jeigu taip, tai kokios, kur jie kreipėsi, ar institucijos nagrinėjo pažeistas teises, kurios pažeistos teisės buvo atstatytos. Taip pat respondentai buvo prašomi nurodyti pagrindinius informacijos šaltinius, iš kurių daugiausia sužino apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje. Tirtas žmogaus teisių politikos Lietuvoje vertinimas.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, šeimyninė padėtis, tautybė, šeimoje narių skaičius, vaikų iki 16 metų skaičius šeimoje, pajamos šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta, regionas.
 • The purpose of the study: to analyze the Lithuanian system for the protection of human rights, identify how people protect violated (abused) rights and how they assess effectiveness of various institutions assuring the human rights.
  Major investigated questions: Respondents were asked to assess the Lithuanian system for the protection of human rights and issues related to main human rights (right to protection of private life; right to information; right to participate in the country governance; right to work; right to health protection; consumer rights; rights of the child; rights of the elderly; rights of the disabled; rights of victims; rights of suspects and defendants; rights of migrants and refugees; rights of ethnic minorities; rights of sexual minorities; prevention of trafficking in human beings; rights of women). Respondents were also asked about sufficiency and scope of attention given to the above issues in Lithuania and work of various institutions (Presidency, Seimas (parliament), Government, courts, media, non-governmental organisations) in assuring the human rights. Also probed were respondents` views on what institutions they would apply to in case of violation of rights; have rights of respondents been violated (abused) during the recent years and if so, what rights and where she/he applied to; have institutions analysed the violated rights and which of the violated rights were restored. Respondents were asked what sources of information provide most knowledge on the situation of human rights in Lithuania and gave evaluation of the human rights policy in Lithuania.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, education, occupation, marital status, nationality, number of family members, number of children under 16 years of age in a family, income per family member per month, place of residence, region.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2002-05-09 - 2002-05-12
Duomenų rinkimo laikotarpis 2002-05-09 - 2002-05-12
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Jungtinių Tautų vystymo programa = United Nations Development Programme
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Jungtinių Tautų vystymo programa, 2002


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 57.4

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17