Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Genetiškai modifikuoti organizmai ir maisto produktai, 2008 m. lapkritis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VS_0210


Antraštė:

Genetiškai modifikuoti organizmai ir maisto produktai, 2008 m. lapkritis

Lygiagreti antraštė:

Genetically Modified Organisms and Food, November 2008

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

VS: Visuomenės sveikata = VS: Public Health

Tema:

MITYBA = NUTRITION

VARTOTOJŲ ELGSENA = CONSUMER BEHAVIOUR

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija = Office of the Government of the Republic of Lithuania

Bibliografinis citavimas:

LR Vyriausybės kanceliarija. Genetiškai modifikuoti organizmai ir maisto produktai, 2008 m. lapkritis = Genetically Modified Organisms and Food, November 2008: LiDA [platintojas], 2011. (Vilnius : LR Vyriausybės kanceliarija, 2008). (VS: Visuomenės sveikata). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę bei informuotumo lygmenį apie genetiškai modifikuotus organizmus ir maisto produktus.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų prašyta atsakyti, kokia yra jų nuomonė apie genetiškai modifikuotus organizmus (GMO). Norėta sužinoti, ar respondentų manymu, Lietuvoje yra auginami genetiškai modifikuoti (GM) augalai bei gyvuliai šeriami GM pašarais. Klausta, ar respondentai perka ir vartoja GM maisto produktus. Tų respondentų, kurie perka GM produktą, prašyta nurodyti, kokie buvo jų pasirinkimo motyvai. Respondentai turėjo galimybė pareikšti nuomonę apie GM maisto produktų vartojimo skirtingus aspektus. Norėta sužinoti, ar pakankamai žinoma apie GMO organizmus ir GM produktus. Nurodžius skirtingus galimus šaltinius, respondentų klausta iš kur jie gauna informaciją apie GMO. Taip pat prašyta nurodyti, kokio pobūdžio informacija apie GMO būtų aktualiausia bei kieno teikiama informacija apie GMO labiausiai būtų pasitikima. Prašyta įvertini GMO kenksmingumą aplinkai, gyvūnams ir žmogui. Manančių, kad GMO yra kenksmingi, prašyta nurodyti priežastis. Norėta sužinoti, kokiam GMO naudojimui Lietuvoje respondentai pritartų. Respondentai turėjo galimybę pareikšti nuomonę apie galimus GMO ženklinimo Lietuvoje būdus. Vertintos žinios apie ES politiką GMO atžvilgiu.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, tautybė, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta.

 • The purpose of the study: to give information on the Lithuanians` opinion and the level of awareness about genetically modified organisms and food products.
  Major investigated questions: respondents were asked what they think about genetically modified organisms (GMOs). They were also asked whether in Lithuania genetically modified crops are grown and animals are fed with genetically modified feed. Respondents were asked whether they buy and consume genetically modified food products and if so what are the reasons for buying such food. Other questions were about the respondents` awareness about GMOs and genetically modified and what are the main sources of information about GMOs. Respondents were also asked what kind of information about GMOs is most relevant and whose information about GMOs is the most trusted. They were asked to evaluate the harmfulness of GMOs to the environment, animals and humans. Those who believe that GMOs are harmful were asked to indicate the reasons why. Respondents were asked about the acceptable ways of using GMOs and about the possible ways of labeling GMOs in Lithuania. Respondents` knowledge about the EU`s policy in respect of GMOs was also evaluated.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, education, occupation, nationality, monthly family income per one family member, place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2008-11-07 - 2008-11-15
Duomenų rinkimo laikotarpis 2008-11-07 - 2008-11-15
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija = Office of the Government of the Republic of Lithuania
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, 2008


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 103.5

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17