Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Genetiškai modifikuoti organizmai ir maisto produktai, 2007 m. vasaris


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VS_0187


Antraštė:

Genetiškai modifikuoti organizmai ir maisto produktai, 2007 m. vasaris

Lygiagreti antraštė:

Genetically Modified Organisms and Food, February 2007

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

VS: Visuomenės sveikata = VS: Public Health

Tema:

MITYBA = NUTRITION

VARTOTOJŲ ELGSENA = CONSUMER BEHAVIOUR

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Lietuvos vartotojų institutas = Lithuanian Consumer Institute

Bibliografinis citavimas:

Lietuvos vartotojų institutas. Genetiškai modifikuoti organizmai ir maisto produktai, 2007 m. vasaris = Genetically Modified Organisms and Food, February 2007: LiDA [platintojas], 2011. (Vilnius : Lietuvos vartotojų institutas, 2007). (VS: Visuomenės sveikata). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę bei informuotumo lygmenį apie genetiškai modifikuotus organizmus ir maisto produktus.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų prašyta atsakyti, ar jie girdėjo ką nors apie genetiškai modifikuotą maistą – produktus, pagamintus iš augalų ar mikroorganizmų, kurių viena ar kelios savybės pakeistos, pakeitus jų genus. Prašyta atsakyti, ar asmeniškai jiems teko pirkti, vartoti maisto produktus, kurie pagaminti iš genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) arba turi jų savo sudėtyje. Klausta, ar respondentai rinkdamiesi maisto produktus atkreipia dėmesį į etiketėje pateikiamą informaciją bei norėta sužinoti, kokią įtaką apsisprendimui turi nuoroda, kad produktas pagamintas iš GMO ar turi jų savo sudėtyje. Respondentų prašyta įvertinti turimą informaciją apie GMO ir(ar) genetiškai modifikuotus (GM) maisto produktus bei nurodyti tokios informacijos šaltinius. O taip pat prašyta atsakyti, kokią nuomonę jie susidarė pagal šią informaciją. Respondentų klausta į ką pirmiausiai jie kreiptųsi, jeigu norėtų sužinoti apie GM maisto produktus. Aiškintasi, ar GM maisto produktai gali pakenkti žmonių sveikatai bei norėta sužinoti, kodėl jie galėtų būti pavojingi žmonių sveikatai. Prašyta atsakyti, ar GMO yra pavojingi aplinkai bei norėta sužinoti, kodėl jie galėtų būti pavojingi aplinkai. Respondentai turėjo galimybę atsakyti, kieno informaciją apie GMO ir (ar) GM maisto produktų keliamą pavojų jie laikytų patikimiausia. Respondentai vertino teiginius nurodydami, kurie iš jų labiausiai atitinka jų nuomonę apie GMO kūrimą bei GM maisto vartojimą. Prašyta atsakyti, ar respondentai žino, kad visuomenė (fiziniai asmenys, visuomeninės organizacijos ar kitos grupės) turi teisę dalyvauti išduodant leidimus tiekti į rinką ar išleisti į aplinką GMO. Klausta, ar respondentai norėtų dalyvauti priimant tokius sprendimus, jeigu apie tai būtų paskelbta spaudoje, bei norėta sužinoti, kokią nuomonę tokiu atveju respondentai pareikštų.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, tautybė, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta, regionas.

 • The purpose of the study: to give information on the Lithuanians` opinion and the level of awareness about genetically modified organisms and food products.
  Major investigated questions: respondents were asked whether they had heard anything about genetically modified food - products made from plants or microorganisms, one or more feature of which was changed manipulating their genes. They were also asked whether they personally had bought or consumed foods products, which were produced from genetically modified organisms (GMOs) or contained them. Respondents were asked whether respondents, when choosing food products, draw attention to the label information and whether the information that the product is produced from GMOs or to contain them has influence on the willingness to by such a product. Respondents were asked to evaluate the information they have about GMOs and (or) genetically modified food products and to indicate the sources of such information. They were also asked how this information influenced their opinion about GMOs. Respondents were asked where they primarily seek for information about genetically modified food products and whether genetically modified food products could harm human health and why they could be dangerous to human health. Respondents were asked whether GMOs are hazardous to the environment and why they could be dangerous to the environment. They also indicated the sources of information about the dangers of GMOs and (or) genetically modified food products they consider the most reliable. Respondents were asked whether they are aware that the public (individuals, public organizations or other groups) have the right to participate in the authorization of placing GMOs into the market or into the environment. They were also asked whether they would like to participate in such decisions, if these decisions were published in the press, and what the opinion of the respondents would be.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, education, occupation, nationality, monthly family income per one family member, place of residence, region.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2007-02-01 - 2007-02-04
Duomenų rinkimo laikotarpis 2007-02-01 - 2007-02-04
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos vartotojų institutas = Lithuanian Consumer Institute
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Lietuvos vartotojų institutas, 2006


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 2741

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17