Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Ekologiški produktai, 2006 m. gruodis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VS_0185


Antraštė:

Ekologiški produktai, 2006 m. gruodis

Lygiagreti antraštė:

Organic Products, December 2006

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

VS: Visuomenės sveikata = VS: Public Health

Tema:

MITYBA = NUTRITION

VARTOTOJŲ ELGSENA = CONSUMER BEHAVIOUR

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Lietuvos vartotojų institutas = Lithuanian Consumer Institute

Bibliografinis citavimas:

Lietuvos vartotojų institutas. Ekologiški produktai, 2006 m. gruodis = Organic Products, December 2006: LiDA [platintojas], 2011. (Vilnius : Lietuvos vartotojų institutas, 2006). (VS: Visuomenės sveikata). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie ekologiškų produktų gamybos ir prekybos ypatumus.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų prašyta atsakyti, ar jie žino, kas yra ekologiškas produktas ir ekologinė gamyba bei kada apie tai sužinojo. Aiškintasi, kokie produktai, respondentų nuomone, laikomi ekologiškais. Buvo pateikti klausimai, ar žinoma, kad ekologiniam ūkininkavimui ir gamybai yra skirtos specialios Ekologinio žemės ūkio taisyklės, o ekologinės gamybos procesą ūkyje ar įmonėje pagal šias taisykles sertifikuoja bei nuolatos prižiūri akredituota nepriklausoma sertifikavimo įstaiga "Ekoagros". Tirta, kuo, respondentų manymu, ekologiški produktai skiriasi nuo neekologiškų (įprastinių) produktų. Respondentų klausta, ar jie perka ekologiškus produktus ir prašyta nurodyti apsipirkimo vietas. Norėta sužinoti, kaip respondentai prekyboje atskiria ekologiškus produktus nuo neekologiškų (įprastinių) bei kokių ekologiškų maisto produktų, nors ir brangesnių, jie norėtų, kad būtų prekyboje. Tirta nuomonė, jeigu ekologiškų maisto produktų pasiūla būtų didesnė ir asortimentas platesnis, ar sutiktų už juos mokėti brangiau. Norėta sužinoti, ar pasitikima ekologiškų produktų papildomu ženklinimu etiketėje užrašant "Ekologiškas produktas", nurodant sertifikavusios įstaigos pavadinimą ir jos logotipą bei ženklą "Ekologinis žemės ūkis". Tokiu žymėjimu neapsitikintys respondentai turėjo galimybę nurodyti neapsitikėjimo priežastis. Buvo užduotas klausimas, ar respondentai žino, kas yra "Tatulos programa".
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, šeimyninė padėtis, tautybė, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta, regionas.

 • The purpose of the study: to give information on the Lithuanians` opinion about the features of production and marketing of organic products.
  Major investigated questions: respondents were asked whether they know what is an organic product and organic production, and when they learned about it. They were also asked what products to be considered organic. Respondents were asked whether hey know that organic farming and production is regulated by special Rules for organic agriculture and that process of organic production in farm or enterprises is certified and constantly monitored by the accredited independent certification institution "Ekoagros". Other questions were about the differences between organic products and non-organic products. Respondents were asked whether they buy organic products and indicated the shopping places. They were also asked how they separate organic products from non-organic and what organic food products, although more expensive, they would like to have possibility to buy. Respondents were asked whether they would pay more for organic food products if the supply was larger and of wider range. Another question was about the confidence in additional labeling of organic products when it I written "Organic Product" on the label, also the name of the certifying institution, its logo and the label "organic agriculture" are indicated. Those respondents, who were not confident of the labeling, indicated particular reasons. Respondents were asked whether they know what "Tatula program" is.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, education, occupation, marital status, nationality, monthly family income per one family member, place of residence, region.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2006-12-01 - 2006-12-04
Duomenų rinkimo laikotarpis 2006-12-01 - 2006-12-04
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos vartotojų institutas = Lithuanian Consumer Institute
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Lietuvos vartotojų institutas, 2006


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 1946.1

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17