Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Požiūris į genetiškai modifikuotus produktus ir jų vartojimą, 2004 m. rugsėjis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VS_0008


Antraštė:

Požiūris į genetiškai modifikuotus produktus ir jų vartojimą, 2004 m. rugsėjis

Lygiagreti antraštė:

Attitudes Towards Genetically Modified Products and Their Consumption, September 2004

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

VS: Visuomenės sveikata = VS: Public Health

Tema:

MITYBA = NUTRITION

VARTOTOJŲ ELGSENA = CONSUMER BEHAVIOUR

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Lietuvos vartotojų institutas = Lithuanian Consumer Institute

Bibliografinis citavimas:

Lietuvos vartotojų institutas. Požiūris į genetiškai modifikuotus produktus ir jų vartojimą, 2004 m. rugsėjis = Attitudes Towards Genetically Modified Products and Their Consumption, September 2004: LiDA [platintojas], 2008. (Lietuvos vartotojų institutas, 2004). (VS: Visuomenės sveikata). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos visuomenės požiūrį į genetiškai modifikuotus organizmus ir genetiškai modifikuotus produktus ir nustatyti jų vartojimo ypatumus.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: Tirtos respondentų žinios apie genetiškai modifikuotus produktus ar organizmus (GMO); šių žinių lygis. Aiškintasi, kokie informacijos apie genetiškai modifikuotus produktus ar organizmus pateikimo šaltiniai (spauda; internetas; valstybės institucijų teikiama informacija; laidos per TV; laidos per radiją; visuomeninės organizacijos; draugai, kaimynai ir kitos asmeninės pažintys) ir informacijos apie GMO pateikimo visuomenei formos: internete, spaudoje, per TV, per radiją, per visuomenines organizacijas, valstybines institucijas. Respondentų klausta apie maisto produktų etikečių, nurodančių produkto sudėtį skaitymą; perkamo maisto produkto pasirinkimą pagal sudėtį, nurodytą jo etiketėje; žinojimas apie tai, kad maisto produkto etiketėje privalo būti nurodyta, kad jo sudėtyje yra GMO. Taip pat tirtas respondentų požiūris į GMO kenksmingumą ar nekenksmingumą aplinkai, gyvūnams, žmogui; genetiškai modifikuotų maisto produktų vartojimo ypatumai; genetiškai modifikuotų augalų auginimą ir gyvulių šėrimą GMO turinčiais pašarais Lietuvoje. Klausta apie papildomą privalomą vartotojo informavimą apie GMO turinčius produktus Lietuvos rinkoje; genetiškai modifikuotų produktų ženklinimą.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, tautybė, pajamos šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta.
 • The purpose of the study: to investigate Lithuania`s citizens attitudes towards genetically modified products or organisms and identify peculiarities of their consumption.
  Major investigated questions: Respondents` knowledge on genetically modified products or organisms (GMO) and level of the above knowledge was researched. Respondents were asked about sources for provision of information on genetically modified products or organisms (press, Internet, information provided by state institutions, TV broadcasts; radio broadcasts; public organisations, friends, neighbours and other personal contacts) and forms for provision of information on GMO to society: Internet, press, TV, radio, public organisations, state institutions. Also probed were respondents` views on reading the labels on foodstuff composition; choosing a foodstuff according to its composition indicated on the label; awareness that label of a foodstuff shall indicate products containing genetically modified organisms. Respondents assessed harm or harmlessness of GMO to environment, animals and people. Respondents were asked about peculiarities of consumption of genetically modified foodstuffs; attitudes towards cultivation of genetically modified plants and feeding animals with feedstuffs with GMO in Lithuania. Respondents were also asked whether it is necessary provide the mandatory supplementary information to consumers on products in the Lithuanian market with GMO and how genetically modified products should be marked.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, education, occupation, nationality, monthly income per family member, place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2004-09-09 - 2004-09-12
Duomenų rinkimo laikotarpis 2004-09-09 - 2004-09-12
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data
Finansavimo šaltinis Lietuvos vartotojų institutas = Lithuanian Consumer Institute
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Lietuvos vartotojų institutas, 2004


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 190.6

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17