Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Socialinė politika I, 2010 m. lapkritis - 2011 m. vasaris, 4 leidimas


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_SPS_0237


Antraštė:

Socialinė politika I, 2010 m. lapkritis - 2011 m. vasaris, 4 leidimas

Lygiagreti antraštė:

Social Policy I, November 2010 - February 2011, edition 4

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

SPS: Lietuvos socialinių problemų stebėsena = SPS: Monitoring of Lithuanian Social Problems

Tema:

UŽIMTUMAS IR DARBAS: BENDRAI = EMPLOYMENT AND LABOUR: GENERAL

ŠVIETIMAS: BENDRAI = EDUCATION: GENERAL

SVEIKATA: BENDRAI = HEALTH: GENERAL

SOCIALINĖS GEROVĖS POLITIKA IR SISTEMOS: BENDRAI = SOCIAL WELFARE POLICY AND SYSTEMS: GENERAL

Depozitorius:

Krupavičius, Algis

Pirminė atsakomybė:

Krupavičius, Algis

Tyrimo vykdytojai:

Krupavičius, Algis; Butkevičienė, Eglė; Kriaučiūnaitė, Neringa; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Telešienė, Audronė; Vaidelytė, Eglė

Bibliografinis citavimas:

Krupavičius, Algis, et al. Socialinė politika I, 2010 m. lapkritis - 2011 m. vasaris, 4 leidimas = Social Policy I, November 2010 - February 2011, edition 4: LiDA [platintojas], 2017. (Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2011). (SPS: Lietuvos socialinių problemų stebėsena). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_SPS_0237.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie pagrindinius socialinės politikos principus, ištirti konkrečias gyventojų patirtis ir nuostatas, susijusias su Lietuvoje vykdoma socialine politika, bei įvertinti Lietuvoje vykdomos socialinės politikos rezultatyvumą.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų teirautasi, kas turėtų pasirūpinti žmogumi sulaukus pensijos, ligos atveju, netekus darbo, skyrybų ar išsiskyrimo su partneriu atveju, ilgalaikės fizinės ar protinės negalios atveju bei gimus vaikui. Klausta, kaip respondentai asmeniškai jaučiasi saugūs tose pačiose gyvenimo situacijose. Teirautasi, kas turėtų ar neturėtų būti valdžios pareiga šalies gyventojams. Norėta sužinoti, jei valstybei reikėtų rinktis - mažinti mokesčius ar išleisti daugiau socialinei apsaugai bei mažinti infliaciją ar mažinti nedarbą, kaip ji turėtų elgtis. Išvardinus kelias socialinio gyvenimo sritis, respondentų prašyta atsakyti, ar valstybė šias sritis finansuoja per daug, ar tiek, kiek reikia, ar per mažai. Toliau remiantis įvairiuose politiniuose dokumentuose įrašytų siektinų Lietuvos socialinės politikos tikslų sąrašu, respondentų prašyta įvertinti, kiek valstybės siekiai užtikrinti visuomenės gerovę Lietuvoje jau yra įgyvendinti ar neįgyvendinti. Pirmiausia teirautasi, kaip respondentai vertina valstybės pastangas siekiant užsibrėžtų tikslų sveikatos priežiūros srityje. Kitas klausimų blokas buvo skirtas atskleisti, kaip valstybei sekasi siekti užsibrėžtų tikslų darbo rinkos ir užimtumo srityse. Toliau buvo vertinama situacija socialinės lygybės ir socialinės apsaugos srityse. Buvo užduoti klausimai, kaip respondentų nuomone valstybei sekasi įgyvendinti savo siekius šeimos politikos ir vaikų auginimo srityse. Galiausiai uždavus klausimų bloką buvo teirautasi apie valstybės pasiekimus švietimo bei gamtinės ir gyvenamosios aplinkos srityse. Toliau pateikus klausimų bloką, klausta apie įvairius galimus pakeitimus socialinės politikos srityje (pvz., pensijinio amžiaus ilginimą, valstybines pensijas, motinystės atostogų trumpinimą, valstybės paramą bedarbiams ir t. t.). Taip pat respondentų klausta, kokios, jų nuomone, bus pensijos Lietuvoje po 10 metų. Norėta sužinoti, ar apskritai jie yra patenkinti socialinės apsaugos sistema Lietuvoje.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, mokymosi (studijų) trukmė, išsilavinimo lygis, respondento ir jo vyro/žmonos/nuolatinio partnerio darbinė padėtis, profesija (užsiėmimas), respondento narystė profesinėse sąjungose, išpažįstama religija, dalyvavimas religinėse apeigose, politinės pažiūros, politinis ir visuomeninis aktyvumas, balsavimas paskutiniuose Seimo rinkimuose, tautybė, namų ūkio dydis, respondento vidutinės ir bendros vidutinės namų ūkio mėnesio pajamos, šeimyninė padėtis, gyvenamoji vietovė, pasitenkinimas gyvenimo kokybe, gyvenimo sąlygų kaita, gautos socialinės išmokos.
 • The purpose of the study: to examine the attitudes of Lithuanian population towards social policy.
  Major investigated questions: attitudes towards social policy; evaluation of social policy in Lithuania; attitudes towards different social problems and questions about respondents` self-evaluation of their social positions.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, level of education, membership in organizations, religion, marital status, nationality, political views, political participation, size of household, respondent`s average personal income, place of residence, working situation of the respondent and of his/her spouse or partner.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2010-11-30 - 2011-02-03
Duomenų rinkimo laikotarpis 2010-11-30 - 2011-02-03
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Geografinis vienetas Rinkimų apylinkė = Electoral district
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos mokslo taryba = Research Council of Lithuania
Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 18 years and older who are residents within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Iš dalies kartotinis skerspjūvio tyrimas = Partly repeatable cross-sectional study.
Atrankos metodas Atrankos aprėptis: valstybės įmonės "Registrų centras" (http://www.registrucentras.lt/adr) tvarkomas Lietuvos Respublikos adresų registras. Registro versija - 2010 m. lapkričio 1 d. Papildomai naudotos rinkimų apylinkių teritorijų ribos.

Imties sudarymo būdas: klasterizuota daugiapakopė tikimybinė atranka:
Pirminiais atrankos vienetais pasirinktos rinkiminių apylinkių teritorijos (2009 m.). Iš 2035 apylinkių, naudojant tikimybės proporcingos dydžiui metodą, atrinkta 108 vietovės, kuriose buvo atlikta apklausa.
Namų ūkių atrankos bazė - adresų registro duomenys. Namų ūkio atrankoje buvo naudojami adresai (registro duomenys) esantys pirminio atrankos vieneto ribose. Iš pirminiam atrankos vienetui priskirtos adresų aibės atsitiktiniu būdu buvo atrenkami respondentų adresai.
Respondentai namų ūkiuose atrinkti pagal paskutinio gimtadienio taisyklę.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Autorinės teisės:

© KTU, 2011


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 197.8
PDF Kortelės 81.8

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17