Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Virtualūs socialiniai tinklai I, 2010 m. lapkritis - 2011 m. vasaris, 2 leidimas


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_SLT_0266


Antraštė:

Virtualūs socialiniai tinklai I, 2010 m. lapkritis - 2011 m. vasaris, 2 leidimas

Lygiagreti antraštė:

Virtual Social Networks I, November 2010 - February 2011, edition 2

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

SLT: Skaitmeninė Lietuva = SLT: Digital Profile of Lithuania

Tema:

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS = INFORMATION TECHNOLOGY

Depozitorius:

Krupavičius, Algis

Pirminė atsakomybė:

Krupavičius, Algis

Tyrimo vykdytojai:

Krupavičius, Algis; Butkevičienė, Eglė; Kriaučiūnaitė, Neringa; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Telešienė, Audronė; Vaidelytė, Eglė

Bibliografinis citavimas:

Krupavičius, Algis et al. Virtualūs socialiniai tinklai I, 2010 m. lapkritis - 2011 m. vasaris, 2 leidimas = Virtual Social Networks I, November 2010 - February 2011, edition 2: LiDA [platintojas], 2015. (Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2011). (SLT: Skaitmeninė Lietuva). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_SLT_0266.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į virtualius socialinius tinklus, elgseną bei įsitraukimo į tinklus intensyvumą.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, ar jie dažnai naudojasi internetu bei lankosi elektroniniuose socialiniuose tinkluose. Tų respondentų, kurie elektroniniuose socialiniuose tinkluose nesilanko, prašyta atsakyti kodėl jie to nedaro. Toliau buvo vertinamas asmeninės informacijos saugumo užtikrinimas, galimybės užmegzti draugystę elektroniniuose socialiniuose tinkluose ir kt. Teirautasi, kokiame elektroniniame socialiniame tinkle respondentai lankosi dažniausiai, prieš kiek laiko jame užsiregistravo bei kiek jame turi kontaktų. Tirta kaip dažnai yra bendraujama elektroniniame socialiniame tinkle su šeimos nariais, draugais (pažįstamais), kolegomis (bendradarbiais) ir kitais žmonėmis. Norėta sužinoti, kokiomis temomis bendraujama dažniausiai bei kodėl yra lankomasi elektroniniuose socialiniuose tinkluose. Tirta, kokią asmeninę informaciją respondentai publikuoja elektroniniuose socialiniuose tinkluose.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, mokymosi (studijų) trukmė, išsilavinimo lygis, respondento ir jo vyro/žmonos/nuolatinio partnerio darbinė padėtis, profesija (užsiėmimas), narystė profesinėse sąjungose, išpažįstama religija, dalyvavimas religinėse apeigose, politinės pažiūros, balsavimas paskutiniuose Seimo rinkimuose, tautybė, namų ūkio dydis, respondento vidutinės ir bendros vidutinės namų ūkio mėnesio pajamos, šeimyninė padėtis, gyvenamoji vietovė, pasitenkinimas gyvenimo kokybe, gyvenimo sąlygų kaita, gautos socialinės išmokos ir kt.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2010-11-30 - 2011-02-03
Duomenų rinkimo laikotarpis 2010-11-30 - 2011-02-03
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Geografinis vienetas Rinkimų apylinkė = Electoral district
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos mokslo taryba = Research Council of Lithuania
Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 18 years and older who are residents within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Iš dalies kartotinis skerspjūvio tyrimas = Partly repeatable cross-sectional study.
Atrankos metodas Atrankos aprėptis: valstybės įmonės "Registrų centras" (http://www.registrucentras.lt/adr) tvarkomas Lietuvos Respublikos adresų registras. Registro versija - 2010 m. lapkričio 1 d. Papildomai naudotos rinkimų apylinkių teritorijų ribos.

Imties sudarymo būdas: klasterizuota daugiapakopė tikimybinė atranka:
Pirminiais atrankos vienetais pasirinktos rinkiminių apylinkių teritorijos (2009 m.). Iš 2035 apylinkių, naudojant tikimybės proporcingos dydžiui metodą, atrinkta 108 vietovės, kuriose buvo atlikta apklausa.
Namų ūkių atrankos bazė - adresų registro duomenys. Namų ūkio atrankoje buvo naudojami adresai (registro duomenys) esantys pirminio atrankos vieneto ribose. Iš pirminiam atrankos vienetui priskirtos adresų aibės atsitiktiniu būdu buvo atrenkami respondentų adresai.
Respondentai namų ūkiuose atrinkti pagal paskutinio gimtadienio taisyklę.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Autorinės teisės:

© KTU, 2011


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 161.1
PDF Kortelės 75.4

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17