Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Values and Elections in Estonia, Lithuania and Latvia 1992-1993


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_SEE_0056


Antraštė:

Values and Elections in Estonia, Lithuania and Latvia 1992-1993

Lygiagreti antraštė:

Vertybės ir rinkimai Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 1992-1993 m.

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

SEE: Studies from Eastern Europe = SEE: Rytų Europos studijos

Tema:

RINKIMŲ IR RINKIMŲ KAMPANIJŲ STUDIJOS = ELECTION AND CAMPAIGN STUDIES

Depozitorius:

GESIS Central Archive = GESIS Centrinis archyvas

Pirminė atsakomybė:

Klingemann, Hans-Dieter

Tyrimo vykdytojai:

Social Science Research Center Berlin

Bibliografinis citavimas:

Klingemann, H.-D. Values and Elections in Estonia, Lithuania and Latvia 1992-1993 [Electronic resource]. Berlin : Social Science Research Center Berlin, 1993. (SEE: Studies from Eastern Europe ). Mode of access: Lithuanian Data Archive of HSS. Title in Lithuanian: Vertybės ir rinkimai Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 1992-1993 m.

Santrauka:

The study goal was to identify people`s moral orientations and questions on the political system, asses the political and economic situation of the country. Respondents were asked about belonging to an ethnic minority; importance of areas of life; interest in politics; general trust in other people; party preference; preference for individual interests or for development of society, the nation as well as of collectives; for freedom or equality; self-classification on a left-right continuum. Respondents were also asked about geographic identity of respondent; relations with neighbors; judgement on financial situation; ethnic affiliation; dialect at home as well as at work; knowledge of foreign languages; language knowledge relative to minority or majority of the country; foreign languages currently learned; participation in social life; reading newspapers and interest in political articles; interest in TV news programs; trust in selected political and social institutions; trust in the government; forms of political participation. Respondents were also asked about judgement on the speed of political and social changes in the country; satisfaction with democracy; personal impact of illegal confiscation of property and real estate by the Soviet government; restitution claims raised; motives for a trip abroad; intent to emigrate; reasons and destination country of emigration; participation in the last elections and reasons for voting for a specific candidate; political differences with social surroundings. Social demographic characteristics: Sex, age, state of birth, marital status, number of children, size of family, income, level of education, occupation. Also encoded was: language in which the questionnaire was written.

Tyrimo tikslas - nustatyti gyventojų moralines orientacijas, požiūrį į politinę sistemą bei politinę ekonominę situaciją šalyse. Respondentų buvo klausta apie priklausymą etninei mažumai; gyvenimo sričių svarbą; domėjimąsi politika; pasitikėjimą kitais žmonėmis; kuriai partijai teikia pirmenybę; apie pirmenybės teikimą individualiems interesams, visuomenės, tautos ar kolektyvo plėtrai; laisvei ar lygybei; vietą kairiųjų-dešiniųjų pažiūrų sekoje. Respondentų dar buvo klausta apie jų geografinį identitetą; santykius su kaimynais; nuomonės apie savo finansinę padėtį, priklausymą etninei grupei; namuose ir darbe vartojamą kalbą (tarmę); užsienio kalbų mokėjimą; šalyje gyvenančių mažumų arba daugumos kalbų mokėjimą; kurių užsienio kalbų mokosi šiuo metu; dalyvavimą socialiniame gyvenime; laikraščių skaitymą ir domėjimąsi politikos temomis; domėjimąsi TV naujienų programomis; pasitikėjimą tam tikromis politinėmis ir socialinėmis institucijomis; pasitikėjimą vyriausybe; įsitraukimo į politiką formas. Respondentų buvo klausta apie šalies politinių ir socialinių pokyčių spartą; pasitenkinimaą demokratija; nukentėjimą dėl sovietų valdžios neteisėto kilnojamojo ir nekilnojamojo turto nusavinimo; pareikštas pretenzijas grąžinti turtą; motyvus keliauti į užsienį; ketinimą emigruoti; emigravimo motyvus ir į kurią šalį žada vykti; dalyvavimą paskutiniuose rinkimuose ir balsavimo už tam tikrą kandidatą motyvus; socialinės aplinkos politiniai skirtums. Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, gimimo šalis, šeiminė padėtis, vaikų skaičius, šeimos dydis, pajamos, išsimokslinimas, profesija. Be to koduota: klausimyno kalba.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1992-09-01 - 1993-05-15
Duomenų rinkimo laikotarpis 1992-09-01 - 1993-05-15
Geografinė aprėptis Territory of stated countries
Geografinis vienetas Lithuania, Latvia, Estonia
Analizės vienetas Individual
Duomenų rūšis Survey data
Populiacija Lithuanian populations (citizens) aged 18 and over
Metodologija:
Laiko metodas September 1992 to May 1993
Atrankos metodas A multi-stage, random (probability)
Duomenų rinkimo metodas Face-to-face interview with standardized questionnaire
Instrumentarijus Standardised questionnaire
Duomenų rinkimo aplinkybės Personal interviews on home address done by trained interviewers
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas Individual files are free for academic use for Lithuanian users. Foreign users can gain data from Zentral Archiv from Cologne, Germany or ICPSR from Michigan. The users should use the materials only for the purposes specified in Ordering form, to act at all times so as to preserve the confidentiality of individuals and institutions recorded in the materials
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas A

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas (eng) 3088.7

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17