Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Porinkiminė apklausa, 2008 m. lapkritis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_RS_0226


Antraštė:

Porinkiminė apklausa, 2008 m. lapkritis

Lygiagreti antraštė:

Post-Election Survey, November 2008

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

RS: Rinkimų studijos = RS: Elections Studies

Tema:

RINKIMŲ IR RINKIMŲ KAMPANIJŲ STUDIJOS = ELECTION AND CAMPAIGN STUDIES

Depozitorius:

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, Vilniaus universitetas = Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University

Pirminė atsakomybė:

Kavaliauskaitė, Jūratė

Tyrimo vykdytojai:

Ramonaitė, Ainė; Žiliukaitė, Rūta

Bibliografinis citavimas:

Kavaliauskaitė, Jūratė; Ramonaitė, Ainė; Žiliukaitė, Rūta. Porinkiminė apklausa, 2008 m. lapkritis = Post-Election Survey, November 2008: LiDA [platintojas], 2011. (Vilnius : Vilniaus universitetas, 2008). (RS: Rinkimų studijos). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: nustatyti Lietuvos gyventojų dalyvavimo 2008 m. Seimo rinkimuose prielaidas, piliečių politines nuostatas ir rinkiminio elgesio tendencijas.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: Norėta sužinoti, ar respondentai apskritai domisi politika. Tirta, ar LR Prezidentas, pagal LR Konstituciją, gali nurodyti teisėjams, kokį jie turėtų priimti sprendimą vienoje ar kitoje byloje. Prašyta pasakyti, ar respondentai paprastai balsuojate rinkimuose. Klausta, už kurios partijos sąrašą jie balsavo 2008 m. Seimo rinkimuose. Tirta, kiek yra svarbios išvardintos priežastys, respondentams nusprendžiant, už ką balsuoti Seimo rinkimuose. Prašyta atsakyti, kada respondentai apsisprendė, už kurią partiją balsuos. Vertintas respondentų pasitikėjimas Lietuvos politikais. Nedalyvavusių rinkimuose klausta, kokia buvo tokio sprendimo priežastis. Buvo užduotas klausimas, už kurią partiją respondentai balsavo 2004 m. rinkimuose. Pateikus Lietuvos politinių partijų sąrašą, respondentai turėjo galimybę nurodyti, kiek konkreti partija jiems (ne)patinka. Norėta sužinoti, kaip vertinamas G. Kirkilo Vyriausybės darbas. Buvo pateiktas klausimų blokas apie rinkiminės kampanijos ypatybes. Respondentai vertino savo pažiūras "kairės-dešinės" skalėje. Vertintas galimas respondentų įsijungimas į įvairias politinio dalyvavimo formas. Buvo pateiktas klausimų blokas apie galimas permainas skirtingose Lietuvos sociopolitinio gyvenimo srityse. Pabaigoje klausta nuomonės, ar sovietiniais laikais buvo geriau gyventi nei dabar Lietuvoje.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, tautybė, šeimyninė padėtis, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta, regionas.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2008-11-07 - 2008-11-15
Duomenų rinkimo laikotarpis 2008-11-07 - 2008-11-15
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos Respublikos Vyriausybė = Government of the Republic of Lithuania
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Vilniaus universitetas, 2008


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 126.8

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17