Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Prezidento ir Seimo rinkimai, 2004 m. liepa


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_RS_0022


Antraštė:

Prezidento ir Seimo rinkimai, 2004 m. liepa

Lygiagreti antraštė:

Presidential and Legislative Elections, July 2004

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

RS: Rinkimų studijos = RS: Elections Studies

Tema:

RINKIMŲ IR RINKIMŲ KAMPANIJŲ STUDIJOS = ELECTION AND CAMPAIGN STUDIES

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Pilietinės visuomenės institutas = Civil Society Institute

Bibliografinis citavimas:

Pilietinės visuomenės institutas. Prezidento ir Seimo rinkimai, 2004 m. liepa = Presidential and Legislative Elections, July 2004: LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius: Pilietinės visuomenės institutas, 2004). (RS: Rinkimų studijos). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: nustatyti Lietuvos gyventojų politinius prioritetus ir rinkimines nuostatas 2004 m. Prezidento ir Seimo rinkimuose.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: Tirta, už kokį konkretų asmenį 2004 m. prezidento rinkimų I-ame bei II-ame ture ir už kokią konkrečią partiją 2004 m. birželio 13 d. rinkimuose į Europos Parlamentą respondentai balsavo; kokie buvo balsavimo už konkrečią partiją motyvai; ar ketina balsuoti rudenį vyksiančiuose Seimo rinkimuose. Respondentų klausta apie motyvus, nulemiančius jų apsisprendimą balsuoti ar nebalsuoti rinkimuose (atsakomybės jausmas, rinkimų agitacija, politikų patrauklumas, orai rinkimų dieną ar kt.); prašyta nurodyti svarbiausius informacijos gavimo šaltinius: radijas, TV, spauda, internetas, draugai. Taip pat klausta, ar balsuojant respondentams svarbi konkretaus politiko nuomonė; kas daro didžiausią įtaką balsuojant už partiją (bendra nuomonė apie partiją, partijos politinės nuostatos, partijos politinės nuostatos ar kt.) ir kas lemia pasirinkimą balsuoti už kandidatą į Seimo narius (kandidato žinomumas, rinkimų agitacija ar kt.); ar planuoja Seimo rinkimuose balsuoti už dabartinį savo rinkimų apygardoje išrinktą Seimo narį. Tirta respondentų nuomonė apie pasiūlymą balsavimo už partijų sąrašus panaikinimą, kai visi Seimo nariai būtų renkami tik vienmandatėse apygardose, t.y. būtų balsuojama už atskirus politikus; pasirengimas balsuoti už naujus, dar nebuvusius politikoje žmones; nuostata dėl nepageidaujamų partijų (Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos, Liberalų ir centro sąjungos, Lietuvos rusų sąjungos ir kt.) atstovų Seime. Siekta sužinoti, koks politikas(-ė) yra patraukliausias respondentams, ko jie tikisi iš naujai išrinktų politikų: Lietuvos saugumo stiprinimo, kovos su korupcija, kainų mažinimo, darbo vietų kūrimo, kovos su nusikalstamumu, gimstamumo skatinimo ir kt.; kokia, jų nuomone, partija turi geriausias galimybes pagerinti situaciją Lietuvoje; ar ketina balsuoti už politikus, žadančius radikaliai keisti dabartinę politiką.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, tautybė, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta, regionas.
 • The purpose of the study: to identify Lithuania`s citizens` political priorities and electoral attitudes when voting in 2004 Presidential and Parliament elections.
  Major investigated questions: It was investigated respondents` voting for a concrete person in the first and second round of presidential election in 2004 and voting for a concrete party in European Parliament elections, June 13, 2004; clarified motives voting for the concrete party; intentions to vote in oncoming legislative election in autumn. Respondents were asked about self-determination motives to vote or not to vote in election (sense of responsibility, election campaign, attractiveness of politicians, weather on Election Day, or other); main sources of information: radio, TV, press, internet, and friends. Respondents were also asked whether concrete politician`s opinion is important when they voting; what is the most important point determining respondent`s voting for some party (general opinion about party, party`s political attitudes, other) and the most important point determining respondent`s voting for a candidate-member of parliament (candidate`s fame, election campaign or other); do respondents are going to vote in this year legislative election for the present parliament member elected in one`s electoral district. It was tested respondents` opinion on the proposal to repeal voting for lists of parties, all parliament members should be elected in single-mandate districts, i.e. it should be voted only for individual politicians; willingness to vote for people new in politics; attitude to representatives of unwanted parties (Union of Peasants and New Democratic Parties, Liberal and Centre Union, Union of Russians of Lithuania, etc.) in the parliament. Probed were respondents` views on who are the most attractive politician; what are expectations related to new elected politicians: reinforcement of security in Lithuania, fight against corruption, price reduction, creation of working places, stimulation of fertility, etc.; which parties have the best abilities improving the situation in Lithuania and do respondents intend to vote for politicians who are going to make radical changes in present policy.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, education, occupation, nationality, monthly income per family member, place of residence, region.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2004-07-08 - 2004-07-11
Duomenų rinkimo laikotarpis 2004-07-08 - 2004-07-11
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Lietuva: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Druskininkuose, Visagine; Švenčionių, Alytaus, Šakių, Plungės, Pakruojo, Šilutės, Kėdainių, Utenos, Tauragės ir Rokiškio rajonuose. Tyrimas vyko 18 miestų ir 58 kaimuose.
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Pilietinės visuomenės institutas = Civil Society Institute
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Pilietinės visuomenės institutas, 2004


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 194.5

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17