Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Lietuvos visuomenės pilietinės galios indeksas, 2009 m. gruodis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_PGI_0200


Antraštė:

Lietuvos visuomenės pilietinės galios indeksas, 2009 m. gruodis

Lygiagreti antraštė:

Lithuanian Society’s Civic Empowerment Index, December 2009

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

PGI: Pilietinės galios indeksas = PGI: Civic Empowerment Index

Tema:

POLITINĖ ELGSENA IR NUOSTATOS = POLITICAL BEHAVIOUR AND ATTITUDES

Depozitorius:

Pilietinės visuomenės institutas = Civil Society Institute

Pirminė atsakomybė:

Pilietinės visuomenės institutas = Civil Society Institute

Tyrimo vykdytojai:

Žiliukaitė, Rūta; Ramonaitė, Ainė; Degutis, Mindaugas

Bibliografinis citavimas:

Žiliukaitė, Rūta; Ramonaitė, Ainė; Degutis, Mindaugas. Lietuvos visuomenės pilietinės galios indeksas, 2009 m. gruodis = Lithuanian Society`s Civic Empowerment Index, December 2009: LiDA [platintojas], 2011. (Vilnius : Pilietinės visuomenės institutas, 2009). (PGI: Pilietinės galios indeksas). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: nustatyti, kaip kinta Lietuvos visuomenės domėjimasis viešaisiais reikalais, pilietinis dalyvavimas, nuostata imtis pilietinės veiklos vietiniu ir nacionaliniu lygmeniu, požiūris į turimas pilietines galias bei socialinės aplinkos palankumo pilietinei veiklai vertinimas.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų prašyta atsakyti, kuriais iš išvardintų informacijos šaltinių naudojasi, siekdami sužinoti apie visuomeninius reikalus. Respondentai turėjo galimybę nurodyti, kaip jie elgtųsi, jei jiems ir visai visuomenei iškiltų rimta politinė, ekonominė, o taip pat kokia nors vietinės reikšmės problema. Pateikus klausimų grupę apie įvairias politinio dalyvavimo formas bei bendruomeninio veikimo ar socialinio solidarumo būdus vertintas respondentų esamas pilietinis aktyvumas. Prašant įvertinti įvairių grupių galią daryti įtaką sprendimų priėmimui, vertintas respondentų pilietinis veiksmingumas. Taip pat prašyta įvertinti pilietinės veiklos riziką paklausus, kiek yra tikėtina, jog gyventojai, kurie šiandien Lietuvoje inicijuoja ar aktyviai dalyvauja pilietinėse akcijose, veiklose susidurtų su respondentams išvardintomis problemomis.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, šeimyninė padėtis, tautybė, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta.

 • The purpose of the study: to determine the changes in Lithuanian society`s interest in public affairs, their civil participation, willingness to be engaged in civil actions at the local and national level, the attitudes towards the available civil power and the assessment of the friendliness of social environment to engage in civil activities.
  Major investigated questions: respondents were which sources of information they use in order to learn about public affairs. They were also asked to indicate how they would behave if they and all the society confronted with a serious political, economic or any local problem. Civic participation of respondents was evaluated by asking questions about various forms of political participation and, community action and social solidarity. Political effectiveness of respondents was evaluated by asking questions about the power of different groups to influence decision-making. The risk of civil participation was evaluated by asking how much it is likely that those people, who initiate or actively participate in civil actions, would experience certain problems.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, education, occupation, marital status, nationality, monthly family income per one family member, place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2009-11-05 - 2009-11-10
Duomenų rinkimo laikotarpis 2009-11-05 - 2009-11-10
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa = Long-term Civic and National Education Programme
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 15 metų ir vyresni = All persons aged 15 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Kartotinis tyrimas = Repeatable study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Pilietinės visuomenės institutas, 2009


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 60.2

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17