Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Mokytojų pilietinės galios indeksas, 2008 m. gruodis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_PGI_0198


Antraštė:

Mokytojų pilietinės galios indeksas, 2008 m. gruodis

Lygiagreti antraštė:

Teachers’ Civic Empowerment Index, December 2008

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

PGI: Pilietinės galios indeksas = PGI: Civic Empowerment Index

Tema:

POLITINĖ ELGSENA IR NUOSTATOS = POLITICAL BEHAVIOUR AND ATTITUDES

Depozitorius:

Pilietinės visuomenės institutas = Civil Society Institute

Pirminė atsakomybė:

Pilietinės visuomenės institutas = Civil Society Institute

Tyrimo vykdytojai:

Žiliukaitė, Rūta; Ramonaitė, Ainė; Degutis, Mindaugas

Bibliografinis citavimas:

Žiliukaitė, Rūta; Ramonaitė, Ainė; Degutis, Mindaugas. Mokytojų pilietinės galios indeksas, 2008 m. gruodis = Teachers` Civic Empowerment Index, December 2008: LiDA [platintojas], 2011. (Vilnius : Pilietinės visuomenės institutas, 2008). (PGI: Pilietinės galios indeksas). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: nustatyti, kaip kinta Lietuvos mokytojų domėjimasis viešaisiais reikalais, pilietinis dalyvavimas, nuostata imtis pilietinės veiklos vietiniu ir nacionaliniu lygmeniu, požiūris į turimas pilietines galias bei socialinės aplinkos palankumo pilietinei veiklai vertinimas.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų prašyta atsakyti, kuriais iš išvardintų informacijos šaltinių naudojasi, siekdami sužinoti apie visuomeninius reikalus. Respondentai turėjo galimybę nurodyti, kaip jie elgtųsi, jei jiems ir visai visuomenei iškiltų rimta politinė, ekonominė, o taip pat kokia nors vietinės reikšmės problema. Pateikus klausimų grupę apie įvairias politinio dalyvavimo formas bei bendruomeninio veikimo ar socialinio solidarumo būdus vertintas respondentų esamas pilietinis aktyvumas. Prašant įvertinti įvairių grupių galią daryti įtaką sprendimų priėmimui, vertintas respondentų pilietinis veiksmingumas. Taip pat prašyta įvertinti pilietinės veiklos riziką paklausus, kiek yra tikėtina, jog gyventojai, kurie šiandien Lietuvoje inicijuoja ar aktyviai dalyvauja pilietinėse akcijose, veiklose susidurtų su respondentams išvardintomis problemomis.
  Socialinės demografinės charakteristikos: dėstomas pagrindinis dalykas, gimimo metai, mokyklos tipas, lytis, gyvenamoji vieta, gyvenamosios vietovės dydis.

 • The purpose of the study: to determine the changes in Lithuanian teachers` interest in public affairs, their civil participation, willingness to be engaged in civil actions at the local and national level, the attitudes towards the available civil power and the assessment of the friendliness of social environment to engage in civil activities.
  Major investigated questions: respondents were which sources of information they use in order to learn about public affairs. They were also asked to indicate how they would behave if they and all the society confronted with a serious political, economic or any local problem. Civic participation of respondents was evaluated by asking questions about various forms of political participation and, community action and social solidarity. Political effectiveness of respondents was evaluated by asking questions about the power of different groups to influence decision-making. The risk of civil participation was evaluated by asking how much it is likely that those people, who initiate or actively participate in civil actions, would experience certain problems.
  Socio-demographic characteristics: the main course taught, year of birth, school type, sex, place of residence, size of the place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2008-11-20 - 2008-12-03
Duomenų rinkimo laikotarpis 2008-11-20 - 2008-12-03
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa = Long-term Civic and National Education Programme
Populiacija Vidurinių mokyklų mokytojai = Secondary school teachers.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Kartotinis tyrimas = Repeatable study.
Atrankos metodas Atsitiktinė atranka = Random sampling.
 • Detalesnė informacija apie tyrime naudotą imties sudarymo metodiką neišliko.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Apklausa buvo vykdoma naudojant CAPI (Computer Assistant Personal Interview) = The survey was conducted using CAPI (Computer Assisted Personal Interview).
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Pilietinės visuomenės institutas, 2008


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 76.6

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17