Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

KGB kadriniai ir rezervo karininkai bei verslo grupių įtaką politikams, 2009 m. birželis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_PB_0175


Antraštė:

KGB kadriniai ir rezervo karininkai bei verslo grupių įtaką politikams, 2009 m. birželis

Lygiagreti antraštė:

KGB Officers and Reserve Officers and Business Groups Influence on Politicians, June 2009

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

PB: Politinis barometras = PB: Political Barometer

Tema:

VALDŽIA IR POLITINĖS SISTEMOS = GOVERNMENT AND POLITICAL SYSTEMS

POLITINĖ ISTORIJA = POLITICAL HISTORY

EKONOMINĖS SISTEMOS IR RAIDA = ECONOMIC SYSTEMS AND DEVELOPMENT

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

UAB "BNS"

Tyrimo vykdytojai:

UAB "RAIT"

Bibliografinis citavimas:

BNS, RAIT. KGB kadriniai ir rezervo karininkai bei verslo grupių įtaką politikams, 2009 m. birželis = KGB Officers and Reserve Officers and Business Groups Influence on Politicians, June 2009: LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius : BNS, RAIT, 2009). (PB: Politinis barometras). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: nustatyti Lietuvos gyventojų nuomonę apie neprisipažinusių buvusių KGB karininkų ir bendradarbių pavardžių paviešinimą bei išsiaiškinti nuomonę apie galimą LEO LT išformavimo poveikį verslo grupių ir politikų santykiams.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: 2009 m. birželio mėn. 2 d. Seimas po pateikimo pritarė kelių teisės aktų pataisoms, reglamentuojančioms asmenų, bendradarbiavusių su SSRS specialiosiomis tarnybomis, prisipažinimo tvarką. Pirmiausia 55 balsais „už“ pritarta Dokumentų ir archyvų įstatymo pataisoms, kad KGB ir kitų buvusios SSRS specialiųjų tarnybų rezervo karininkų bylos taptų viešos. Taip pat 59 Seimo nariai pritarė naujai Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo redakcijai. Naujoji tvarka įsigalios tik tada, kai abiejų įstatymų naujosioms redakcijoms galutinai pritars Seimas. Praėjus savaitei po Seimo sprendimo respondentų klausta, ar KGB kadrinių ir rezervo karininkų bei neprisipažinusių slaptųjų bendradarbių pavardės turėtų būti viešai paskelbtos.
  Po 2008 m. Seimo rinkimų susiformavusi nauja politinė dauguma ėmėsi svarstyti galimus Lietuvos elektros ūkio pertvarkymo scenarijus, kurie labiausiai turėjo paliesti kontroversiškai vertintą nacionalinės energetikos bendrovės LEO LT steigimą. Šios bendrovės įsteigimo oponentų nuomone LEO LT sukūrimas buvo galimas tik dėl per didelės "VP grupės" įtakos politinei valdžiai. 2009 m. vasario pabaigoje paskelbtas Konstitucinio Teismo (KT) sprendimas, kuris pripažino, kad LEO LT kūrimą reglamentuojantys įstatymai prieštarauja šalies Konstitucijai, dar labiau paskatino įvairių LEO LT reorganizavimo arba išardymo variantų svarstymą tiek visuomenėje tiek ir aukščiausiuose šalies politiniuose sluoksniuose. Šiame kontekste respondentų klausta, ar LEO LT išformavimas sumažins verslo grupių įtaką politikams.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užimtumas, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui, šeimos narių skaičius, vaikų iki 18 metų skaičius, naudojimasis internetu, tautybė, lytis, apskritis, savivaldybė, gyvenamosios vietovės dydis.

 • The purpose of the study: to give information on the Lithuanians` opinion about the disclosure of names of former KGB officers and collaborators whom denied their relation with KGB; and also about the potential effects of dissolution of LEO LT on the relations between business groups and politicians.
  Major investigated questions: in 2009 June 2 the Seimas approved several amendments of legislation regulating the order of confessions of the persons who cooperated with the Soviet special services. 55 members of the Seimas approved the amendments of the Law on Documents and Archives, stating that the files of KGB and other former Soviet special services officers` must be open to the public. 59 members of the Seimas approved the new revision of the Law on Registering, Confession, Entry into Records and Protection of Persons Who Have Admitted to Secret Collaboration with Special Services of the Former USSR. One week after the decision of the Seimas the respondents were asked whether the names of the former KGB officers and collaborators whom denied their relation with KGB should be made public.
  After the 2008 Seimas elections the newly formed political majority has started to discuss possible scenarios of the restructuring of Lithuanian electricity sector, which had mostly to affect the, the controversially considered establishment of national energy company LEO LT. Opponents of the establishment of this company stated that the establishment of LEO LT was possible only due to the significant influence of the "VP group" on the political authorities. At the end of the February 2009 Constitutional Court issued the decision, recognizing that the legislation, regulating the establishment of LEO LT, are contrary to the Constitution. This decision accelerated discussions about the variety of possible scenarios of the reorganization or dissolution of LEO LT, both in and in political level. In this context respondents were asked whether the dissolution of LEO LT will reduce the influence of business groups on politicians.
  Socio-demographic characteristics: age, education, marital status, employment, occupation, monthly family income per one family member, number of family members, number of minors in the family, use of the Internet, nationality, gender, county, municipality, size of the place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2009-06-09 - 2009-06-16
Duomenų rinkimo laikotarpis 2009-06-09 - 2009-06-16
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis UAB "BNS"
Populiacija 15-74 metų Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 15 to 74 years who are resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Daugiapakopė maršrutinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© BNS, RAIT, 2009


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 97.8

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17