Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

IntUne elito apklausos 1 banga, 2007 m. sausis - liepa


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LVP_0258


Antraštė:

IntUne elito apklausos 1 banga, 2007 m. sausis - liepa

Lygiagreti antraštė:

IntUne Elite Survey Wave 1, January - July 2007

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

IntUne: Europos elitų ir visuomenių požiūris į ES = IntUne: Attitudes of European elites and masses towards the EU

Tema:

ELITAI IR LYDERYSTĖ = ELITES AND LEADERSHIP

TARPTAUTINĖ POLITIKA IR ORGANIZACIJOS = INTERNATIONAL POLITICS AND ORGANISATIONS

POLITINĖ ELGSENA IR NUOSTATOS = POLITICAL BEHAVIOUR AND ATTITUDES

Depozitorius:

Morkevičius, Vaidas

Pirminė atsakomybė:

Cotta, Maurizio; Isernia, Pierangelo; Bellucci, Paolo; Quaglia, Lucia; Chelala, Pascal; Pochet, Philippe; Swyngedouw, Marc; De Winter, Lieven; Mansfeldova, Zdenka; Pedersen, Mogens N.; Radaelli, Claudio; Sanders, David; Thornborrow, Joanna Sarah; Nikolakopoulos, Helias; Mir, Miguel Jerez; Torcal, Mariano; Segatti, Paolo; Lewandowska-Tomaszcz, Barbara; Markowski, Radoslaw; Wesolowski, Wlodzimierz; Matonytė, Irmina; Malgalhaes, Pedro; Gaxie, Daniel; Howorth, Jolyon; Williams, Geoffrey; Szomolanyi, Sona; Ilonszki, Gabriella; Toka, Gabor; Best, Heinrich; Rattinger, Hans; Schmitt, Hermann Franz Johann; Westle, Bettina

Tyrimo vykdytojai:

Müller, Wolfgang; De Winter, Lieven; Kostova, Dobrinka; Mansfeldova, Zdenka; Sotiropoulos, Dimitri; Mir, Miguel Jerez; Cotta, Maurizio; Wesolowski, Wlodzimierz; Matonytė, Irmina; de Almeida, Pedro Tavares; Gaxie, Daniel; Lazic, Mladen; Szomolanyi, Sona; Lengyel, Gyorgy; Best, Heinrich

Bibliografinis citavimas:

Cotta, Maurizio; Isernia, Pierangelo; Bellucci, Paolo. IntUne elito apklausos 1 banga, 2007 m. sausis - liepa = IntUne Elite Survey Wave 1, January - July 2007: LiDA [platintojas], 2014. (Sienos universitetas, Italija). (IntUne: Europos elitų ir visuomenių požiūris į ES). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LVP_0258.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti politikos elito ir verslo lyderių požiūrį į europinės tapatybės ir pilietiškumo raidą ES pokyčių ir plėtros kontekste.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: Respondentų prašyta atsakyti, ar jie yra gyvenę kitoje Europos valstybėje. Teirautasi, kokiomis kalbomis jie kalba. Klausta, kaip dažnai praėjusiais metais savo politinėje veikloje (politinis elitas) ar profesinėje veikloje (ekonominis elitas) kontaktavo su ES veikėjais ir institucijomis bei su veikėjais ir institucijomis iš kitų, ne ES šalių ar tarptautinių organizacijų. Tirta, kiek respondentai save sieja su savo miestu ar kaimu, savo regionu, savo šalimi ar Europa. Respondentai vertino skirtingų dalykų svarbą būnant tautiečiu. Teirautasi, kas kelia grėsmę ES vientisumui. Norėta sužinoti, ar ES tikslas turėtų būti Europos ekonomikos konkurencingumo pasaulio rinkose didinimas, ar geresnės socialinės apsaugos visiems jos piliečiams užtikrinimas. Užduotas klausimas, kurioje kairės – dešinės skalėje respondentai mato save. Politinio elito klausta, ką jie pirmiausiai galvoja apie tai, kam jie atstovauja. Toliau visi respondentai atsakinėjo, ar Europos vienijimasis turėtų būti sustiprintas, ar jau nueita per toli. Uždavus klausimų bloką norėta sužinoti, ar šalys narės turėtų išlikti pagrindinėmis ES veikėjomis, ar Europos Komisija turėtų tapti tikra ES vyriausybe bei ar Europos Parlamento galios turėtų būti sustiprintos. Tirta nuomonė, ar reikėtų turėti bendrą Europos kariuomenę, ar kiekviena tauta turėtų turėti savo nuosavą nacionalinę kariuomenę. Respondentai nurodė, kiek jie pasitiki Europos Parlamento, Europos Komisijos ir Europos Ministrų Tarybos gebėjimu priimti teisingus sprendimus. O ekonominis elitas atskirai buvo prašytas atsakyti, kiek pasitiki nacionalinio parlamento, šalies vyriausybės ir regioninės valdžios gebėjimu priimti teisingus sprendimus. Klausta, ar tie, kas priima sprendimus ES lygmenyje, nepakankamai atsižvelgia į šalių interesus bei ar kai kurių šalių narių interesai turi per didelį svorį ES lygmeniu. Vertinti skirtingi būdai, kaip nacionalinio parlamento nariai bei šalies ekonominis elitas gali paveikti ES politikos sprendimus. Prašyta atsakyti, koks kiekis iš šimto nacionalinių piniginių vienetų, kuriuos pilietis sumoka mokesčių, turėtų būti paskirtas regioniniam, nacionaliniam ir ES lygmeniui. Perskaičius politikos sričių sąrašą prašyta pasakyti, ar kiekviena iš jų šiuo metu daugiausiai yra sprendžiama bei ar daugiausiai turėtų būti sprendžiama regioniniame, nacionaliniame ar ES lygmenyje. Respondentai vertino skirtingų dalykų svarbą būnant europiečiu. Galvojant apie ES po 10 metų, prašyta įvertinti teiginius: vieninga mokesčių sistema Europoje; bendra socialinės apsaugos sistema; vieninga užsienio politika valstybių, esančių už ES ribų, atžvilgiu bei didesnė pagalba ES regionams, susiduriantiems su ekonominiais ir socialiniais sunkumais. Respondentai vertino paprasto piliečio; nacionalinio parlamento nario, turinčio arba neturinčio patirties vyriausybėje ar svarbiame parlamento komitete; didžiausių šalies įmonių, bankų ar verslo organizacijų vadovo bei žmogaus, užimančio panašų į respondento postą įtaka sprendžiant svarbius šaliai klausimus. Prašyta atsakyti, ar ketina siekti politinės (politinis elitas) ar profesinės karjeros (ekonominis elitas) europiniu lygmeniu. Teirautasi, ar respondentai turi artimų giminių ar draugų, gyvenančių ar kilusių iš kitos Europos šalies. Užduotas klausimas, kaip dažnai informacijai gauti naudoja kitos nei savo šalies žiniasklaidos šaltinius. Klausta, ar praėjusiais metais turėjo kontaktų su Europos interesų grupėmis; ne savo šalies Europos socialiniais judėjimais ir nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitų ES valstybių partijomis. Pabaigoje teirautasi, ar respondentų šalis turėjo ar neturėjo naudos būdama ES nare.
  Socialinės demografinės charakteristikos: Konfidencialumo tikslais informacija apie respondento socialines ir demografines charakteristikas yra pašalinta. Pašalintų kintamųjų sąrašą galima peržiūrėti knygos "The Europe of Elites: A Study Into the Europeanness of Europe`s Political and Economic Elites" 265-268 psl.
  Dėl prieigos prie socialinių ir demografinių charakteristikų kintamųjų prašome kreiptis į depozitas@lidata.eu

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2007-01 - 2007-07
Duomenų rinkimo laikotarpis 2006-10 - 2007-11
Geografinė aprėptis Austrijos teritorija = Territory of Austria; Belgijos teritorija = Territory of Belgium; Bulgarijos teritorija = Territory of Bulgaria; Čekijos Respublikos teritorija = Territory of Czech Republic; Danijos teritorija = Territory of Denmark; Jungtinės karalystės teritorija = Territory of United Kingdom; Estijos teritorija = Territory of Estonia; Graikijos teritorija = Territory of Greece; Ispanijos teritorija = Territory of Spain; Italijos teritorija = Territory of Italy; Lenkijos teritorija = Territory of Poland; Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania; Portugalijos teritorija = Territory of Portugal; Prancūzijos teritorija = Territory of France; Serbijos teritorija = Territory of Serbia; Slovakijos teritorija = Territory of Slovakia; Vengrijos teritorija = Territory of Hungary; Vokietijos teritorija = Territory of Germany.
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Europos Komisija = European Commission
Populiacija Members of national parliaments and top business leaders = Nacionalinių parlamentų nariai ir aukščiausio lygmens verslo lyderiai.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Iš dalies kartotinis tyrimas = Partly repeatable study.
Atrankos metodas Apie tyrime naudotą imties sudarymo metodiką žr. knygos "The Europe of Elites: A Study Into the Europeanness of Europe`s Political and Economic Elites" 242-246 psl.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Telefoninis interviu = Telephone interview;
 • Savipilda = Self-completion;
 • PAPI, CATI;
 • Apie tyrime naudotus duomenų rinkimo metodus žr. knygos "The Europe of Elites: A Study Into the Europeanness of Europe`s Political and Economic Elites" 248 psl.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© Sienos universitetas (Italija) = University of Siena (Italy), 2007


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas lietuvių kalba 214.9
PDF Klausimynas anglų kalba 44.6

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17