Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

E-demokratija, 2008 m. balandis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LVP_0225


Antraštė:

E-demokratija, 2008 m. balandis

Lygiagreti antraštė:

E-democracy, April 2008

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LVP: Lietuvos valdžia ir politika = LVP: Lithuanian government and politics

Tema:

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS = INFORMATION TECHNOLOGY

POLITINĖ ELGSENA IR NUOSTATOS = POLITICAL BEHAVIOUR AND ATTITUDES

Depozitorius:

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, Vilniaus universitetas = Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University

Pirminė atsakomybė:

Ramonaitė, Ainė

Tyrimo vykdytojai:

Ramonaitė, Ainė; Žiliukaitė, Rūta; Vinogradnaitė, Inga; Nevinskaitė, Laima; Kavaliauskaitė, Jūratė; Baločkaitė, Rasa; Butkevičienė, Eglė; Vaidelytė, Eglė; Petronytė, Ieva

Bibliografinis citavimas:

Ramonaitė, Ainė et al. E-demokratija, 2008 m. balandis = E-democracy, April 2008: LiDA [platintojas], 2011. (Vilnius : Vilniaus universitetas, 2008). (LVP: Lietuvos valdžia ir politika). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: nustatyti, kaip interneto vartojimas Lietuvoje skatina svarstymų (deliberatyvinės) demokratijos praktinį įgyvendinimą; kokią įtaką elektroninei demokratijai turi Lietuvos gyventojų politinis išprusimas ir politinis dalyvavimas, piliečių dalyvavimo rinkimuose motyvai bei politinių atstovų pasirinkimo kriterijai.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: Išvardinus skirtingus informacijos šaltinius, tirtas respondentų naudojimosi jais dažnumas, siekiant sužinoti apie įvykius šalyje. Užduoti klausimai, ar respondentai naudojasi internetu, kur paprastai bei kaip dažnai jie naudojasi internetu. Pateikus sąrašą skirtingų interneto naudojimo galimybių, prašyta nurodyti, kuriais iš jų naudojasi respondentai. Klausta, ar respondentai valdžios institucijų nurodytu el. paštu yra išsakę savo nuomonę apie jų veiklą ar teikę siūlymus bei vertinę parengtus sprendimų projektus. Tų respondentų, kurie lankosi naujienų portaluose, klausta, kaip dažnai juose užsiima išvardintomis šiai sričiai būdingomis veiklomis. Ne rečiau kaip kartą per mėnesį rašančius komentarus naujienoms apie visuomenės gyvenimą ir politiką, prašyta atsakyti, kokiuose Lietuvos naujienų portaluose paprastai respondentai rašo komentarus. Tų respondentų, kurie lankosi diskusijų forumuose, klausta, kaip dažnai juose užsiima išvardintomis šiai sričiai būdingomis veiklomis. Be to, respondentams prisijungusiems prie elektroninių konferencijų taip pat buvo užduoti klausimai, kaip dažnai juose užsiima išvardintomis veiklomis. Buvo pateikti klausimų blokai siekiant išsiaiškinti respondentų (ne)dalyvavimo virtualiose diskusijose motyvų svarbą. Tirtas respondentų požiūris į virtualių diskusijų dalyvius. Prašyta atsakyti, kaip dažnai respondentai kalbasi, diskutuoja apie politinę situaciją Lietuvoje, valdžios sprendimus su išvardintais žmonėmis. Klausta, ar paprasti žmonės turi pakankamai žinių, kad pajėgtų suprasti, kas vyksta politikoje bei prašyta nurodyti, kokiai politikų daliai Lietuvoje rūpi paprastų žmonių nuomonė. Norėta sužinoti, ar respondentai žino, kas užima užsienio reikalų ministro, Seimo Pirmininko, Švietimo ir mokslo ministrės, Aukščiausiojo Teismo pirmininko, Lietuvos banko valdybos pirmininko postus. Buvo užduotas klausimas, ar LR Prezidentas, pagal LR Konstituciją, gali nurodyti teisėjams, kokį jie turėtų priimti sprendimą vienoje ar kitoje byloje. Pateikus klausimų grupę apie įvairias politinio dalyvavimo formas, vertintas respondentų pilietinis aktyvumas per paskutinius dvejus metus. Aiškintasi, ar respondentai apskritai domisi politika. Pateikus Lietuvos politinių partijų sąrašą, respondentai turėjo galimybę nurodyti, kiek konkreti partija jiems (ne)patinka. Prašyta pasakyti, ar respondentai paprastai balsuoja rinkimuose. Norėta sužinoti, ar respondentai dalyvautų Seimo rinkimuose, jei rinkimai vyktų artimiausią sekmadienį bei už kurią partiją jie balsuotų. Pateikus klausimų bloką buvo vertinamos respondentų (ne)dalyvavimo rinkimuose priežastys. Tirta, kiek nurodytos skirtingos kandidato savybės, o taip pat ir išvardinti partijų bruožai yra svarbūs respondentams apsisprendžiant už ką balsuoti Seimo rinkimuose. Klausta, kas turėtų dalyvauti priimant sprendimus svarbiais šalies ar vietiniais klausimais bei ar respondentai skirtų dalį savo laisvo laiko dalyvavimui išvardintų klausimų svarstyme ir sprendime, jei žinotų, kad į jų nuomonę bus atsižvelgiama. Užduoti klausimai, ar dabartiniu metu respondentai yra patenkinti savo gyvenimu, kiek respondentų gerovė šiuo metu priklauso nuo valstybės bei ar apskritai žmonėmis galima pasitikėti, ar reikia būti labai atsargiam. Pabaigoje respondentams buvo užduotas klausimų blokas apie politinių diskusijų laidą "Spaudos klubas".
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, tautybė, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta, regionas.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2008-03-27 - 2008-04-03
Duomenų rinkimo laikotarpis 2008-03-27 - 2008-04-03
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas = Lithuanian State Science and Studies Foundation
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Vilniaus universitetas, 2008


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 160.8

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17