Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Požiūris į Lietuvos politines partijas, 2005 m. rugsėjis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LVP_0224


Antraštė:

Požiūris į Lietuvos politines partijas, 2005 m. rugsėjis

Lygiagreti antraštė:

Attitude towards the Lithuanian Political Parties, September 2005

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LVP: Lietuvos valdžia ir politika = LVP: Lithuanian government and politics

Tema:

VALDŽIA IR POLITINĖS SISTEMOS = GOVERNMENT AND POLITICAL SYSTEMS

POLITINĖ ELGSENA IR NUOSTATOS = POLITICAL BEHAVIOUR AND ATTITUDES

Depozitorius:

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, Vilniaus universitetas = Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University

Pirminė atsakomybė:

Jankauskas, Algimantas

Tyrimo vykdytojai:

Ramonaitė, Ainė; Degutis, Mindaugas

Bibliografinis citavimas:

Jankauskas, Algimantas; Ramonaitė, Ainė; Degutis, Mindaugas. Požiūris į Lietuvos politines partijas, 2005 m. rugsėjis = Attitude towards the Lithuanian Political Parties, September 2005: LiDA [platintojas], 2011. (Vilnius : Vilniaus universitetas, 2005). (LVP: Lietuvos valdžia ir politika). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: nustatyti Lietuvos gyventojų visuomeninio ir politinio dalyvavimo tendencijas, (ne)suinteresuotumo naryste politinėse partijose prielaidas; išsiaiškinti partijų vidaus valdymo mechanizmų suvokimą visuomenėje, gyventojų politinę (savi)identifikaciją bei Lietuvos politinių partijų identifikavimą "kairės-dešinės" skalėje.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: Respondentams pateikus sąrašą visuomeninių ir politinių organizacijų, prašyta atsakyti, ar priklauso kuriai nors iš tų organizacijų bei ar yra dalyvavę jų veikloje, renginiuose per paskutinius 12 mėn. Užduotas klausimas, ar iš principo, nekalbant apie jokias konkrečias Lietuvoje veikiančias partijas, jei pasiūlytų, sutiktų tapti politinės partijos nariu. Tų respondentų, kurie nesutiktų tapti politinės partijos nariu klausta, kodėl jie nesutiktų (nenorėtų) tapti partijos nariu. Respondentų, kurie sutiktų tapti politinės partijos nariu prašyta atsakyti, kodėl jie šiuo metu nėra jokios partijos nariais. Tirta, ar per paskutinius 5 metus respondentus kas nors agitavo tapti kokios nors partijos nariu. Buvo užduoti klausimai, kas, respondentų manymu, suformuluoja svarbiausias partijos programines nuostatas ir parengia rinkimų programas, kas sprendžia svarbiausius klausimus partijoje, kas vaidina svarbiausią vaidmenį, sudarant kandidatų sąrašą į Seimą, savivaldybių tarybas bei kas visų pirma lemia politikų karjeros sėkmę partijoje. Respondentų prašyta savo pažiūras įvertinti „kairės-dešinės“ skalėje, o taip pat naudojantis ta pačia skale įvertinti pagrindines Lietuvos partijas.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, tautybė, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2005-09-08 - 2005-09-11
Duomenų rinkimo laikotarpis 2005-09-08 - 2005-09-11
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas = Lithuanian State Science and Studies Foundation
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Vilniaus universitetas, 2005


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 116

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17