Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Valstybės ir savivaldybių institucijos, 2007 m. liepa


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LVP_0213


Antraštė:

Valstybės ir savivaldybių institucijos, 2007 m. liepa

Lygiagreti antraštė:

State Institutions and Municipal Authorities, July 2007

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LVP: Lietuvos valdžia ir politika = LVP: Lithuanian government and politics

Tema:

VALDŽIA IR POLITINĖS SISTEMOS = GOVERNMENT AND POLITICAL SYSTEMS

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija = Ministry of Interior of the Republic of Lithuania

Bibliografinis citavimas:

LR Vidaus reikalų ministerija. Valstybės ir savivaldybių institucijos, 2007 m. liepa = State Institutions and Municipal Authorities, July 2007: LiDA [platintojas], 2011. (Vilnius : LR Vidaus reikalų ministerija, 2007). (LVP: Lietuvos valdžia ir politika). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie valstybės ar savivaldybių institucijų veiklą ir teikiamų paslaugų kokybę.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: prašyta atsakyti, ar per paskutiniuosius 12 mėnesių respondentai kreipėsi į išvardintas skirtingas valstybės ar savivaldybių institucijas ir įstaigas, bei kokią kreipimosi formą jie pasirinko. Taip pat klausta, ar per paskutiniuosius 12 mėnesių respondentai kreipėsi į valstybės ar savivaldybių institucijas ir įstaigas su skundu, bei prašyta nurodyti, ar patenkino gautas atsakymas į pateiktą skundą. Tų respondentų, kuriems atsakymas nepatenkino, klausta, kodėl jie neigiamai vertina atsakymą bei norėta sužinoti, ar jie kreipėsi į kitą instanciją dėl pakartotinio skundo nagrinėjimo. Jei nesikreipė, tada norėta sužinoti tokio sprendimo priežastis. Respondentai turėjo galimybę nurodyti, ar per paskutiniuosius 12 mėnesių jie kreipėsi į valstybės ar savivaldybių institucijas ar įstaigas norėdami pateikti pasiūlymus, gauti informacijos ar gauti viešąją paslaugą. Tirta nuomonė, ar respondentus patenkino valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos, į kurią jie kreipėsi, tarnautojų atsakymas į kreipimąsi. Buvo užduotas klausimas, ar respondentai dalyvauja nevyriausybinių ar kitų visuomeninių organizacijų, interesų grupių veikloje. Jei nedalyvauja, norėta sužinoti, kas galėtų juos paskatinti į tokią veiklą įsitraukti. Aiškintasi, ar respondentai ieško informacijos apie valstybės ar savivaldybių institucijų rengiamus sprendimų projektus bei kur jie ieško tokios informacijos. Respondentų klausta nuomonės, ar verta kreiptis į valstybės ar savivaldybių institucijas ir pateikti savo pasiūlymus, pageidavimus dėl jų darbo ar rengiamų sprendimų projektų, bei norėta sužinoti, ar respondentai pasitiki valstybės ar savivaldybių institucijomis ar įstaigomis. Taip paklausta nuomonės, ar pastaruoju metu keičiasi valstybės tarnautojų veikla.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, darbo sektorius, šeimyninė padėtis, tautybė, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta.

 • The purpose of the study: to give information on the Lithuanians` opinion about the work of state and municipal institutions and the quality of services they provide.
  Major investigated questions: respondents were asked whether they appealed to different state or municipal institutions and agencies during the last 12 months, and what forms of appeal they used. They were also asked whether, during the past 12 months, they appealed to the state or municipal governments and institutions with a complaint and whether they were satisfied with the response to their complaint. Those respondents, who were not satisfied with the response to their complaint, were asked why they have such a negative view and whether they appealed to another institution for the re-examination of their complaint. If they did not appeal, they were asked to indicate reasons. Respondents also indicated whether, during the past 12 months, they appealed to the state or municipal institutions with proposals, in order to obtain information or to receive public services, and whether they were satisfied with the responses of the institutions` staff they appealed. Respondents were also asked whether they take part in non-governmental organizations or interest groups, and if not, to indicate the factors which would encourage them to engage in such activities. Respondents were asked whether they seek information about the preparation of draft decisions of the state and municipal authorities, and where they are looking for such information. They were also asked whether it is worth to appeal to the state or municipal institutions in order to submit their proposals and requests related to those institutions` work or draft decisions. Other questions were about the trust in state or municipal institutions and agencies. Respondents were asked whether the work of civil servants has changed recently.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, education, occupation, marital status, nationality, monthly family income per one family member, place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2007-07-12 - 2007-07-15
Duomenų rinkimo laikotarpis 2007-07-12 - 2007-07-15
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija = Ministry of Interior of the Republic of Lithuania
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Kartotinis tyrimas = Repeatable study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © LR Vidaus reikalų ministerija, 2007


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 2031.9

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17