Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Aptarnavimo kokybės vertinimas valstybės ir savivaldybių institucijose, 2009 m. liepa


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LVP_0204


Antraštė:

Aptarnavimo kokybės vertinimas valstybės ir savivaldybių institucijose, 2009 m. liepa

Lygiagreti antraštė:

Service Quality Assessment in State Institutions and Municipal Authorities, July 2009

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LVP: Lietuvos valdžia ir politika = LVP: Lithuanian government and politics

Tema:

VALDŽIA IR POLITINĖS SISTEMOS = GOVERNMENT AND POLITICAL SYSTEMS

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija = Ministry of Interior of the Republic of Lithuania

Bibliografinis citavimas:

LR Vidaus reikalų ministerija. Aptarnavimo kokybės vertinimas valstybės ir savivaldybių institucijose, 2009 m. liepa = Service Quality Assessment in State Institutions and Municipal Authorities, July 2009: LiDA [platintojas], 2011. (Vilnius : LR Vidaus reikalų ministerija, 2007). (LVP: Lietuvos valdžia ir politika). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie valstybės ar savivaldybių institucijų veiklą ir teikiamų paslaugų kokybę.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: Prašyta atsakyti, ar per paskutiniuosius 12 mėnesių respondentai kreipėsi į išvardintas skirtingas valstybės ar savivaldybių institucijas ir įstaigas bei kokią kreipimosi formą jie pasirinko. Norėta sužinoti dėl kokių priežasčių kreiptasi į valstybės ar savivaldybių institucijas. Respondentai nurodė, ar lengvai jie rado skyrių, tarnybą, valstybės tarnautoją, kuris turėjo juos aptarnauti, ar teko ilgai laukti, kol buvo priimti bei ar greitai juos aptarnavo. Prašyta atsakyti, ar mandagiai respondentus aptarnavo valstybės ar savivaldybių institucijose, į kurias jie kreipėsi bei ar respondentams buvo suteikta reikiama informacija. Taip pat vertinta, ar buvo suteikta aiški ir suprantama informacija bei kaip buvo išspręstos respondentų problemos. Buvo pateikti klausimai, ar respondentus patenkino valstybės ar savivaldybių institucijų atsakymai į jų prašymus bei ar respondentai buvo patenkinti aptarnavimo kokybe. Aiškintasi, ar respondentams patiems reikėjo papildomai gauti ir pateikti dokumentų iš institucijos, į kurią kreipėsi, kitų padalinių ar iš kitų institucijų. Norėta sužinoti iš kokių institucijų reikėjo gauti ir pateikti papildomų dokumentų bei ar reikėjo mokėti už pačių respondentų gautus ir pateiktus dokumentus. Buvo pateiktas klausimas, ar toje institucijoje, į kurią buvo kreiptasi, buvo teirautasi nuomonės apie asmenų aptarnavimo kokybę. O taip pat klausta ar "vieno langelio" padaliniai padeda žmonėms greičiau išspręsti jiems rūpimus klausimus valstybės ir savivaldybių institucijose. Taip paklausta nuomonės, ar pastaruoju metu keičiasi valstybės tarnautojų veikla. Respondentų prašyta įvertinti valstybės tarnautojų savybes. Taip pat tirta, kaip apskritai respondentai pasitiki valstybės ir savivaldybių institucijomis. Buvo užduoti klausimai, kuria valstybės ar savivaldybių institucija respondentai labiausiai pasitiki ir nepasitiki bei norėta sužinoti priežastis. Norėta sužinoti, ar respondentai pasitiki nurodytomis valstybės ar savivaldybių institucijomis ar įstaigomis. Respondentai turėjo galimybę palyginti Lietuvos ir nurodytų šalių valstybės ar savivaldybės įstaigų darbą. Aiškintasi, ar respondentai turite galimybių susipažinti su savo savivaldybės (seniūnijos) veikla. Prašyta atsakyti, ar jie informuojami apie savivaldybėje (seniūnijoje) įgyvendinamus visiems gyventojams svarbius projektus (klausimus) bei ar per paskutiniuosius 12 mėn. respondentai dalyvavo nors vienoje savivaldybės (seniūnijos) organizuotoje apklausoje svarbiu klausimu.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, tautybė, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2009-07-10 - 2009-07-13
Duomenų rinkimo laikotarpis 2009-07-10 - 2009-07-13
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija = Ministry of Interior of the Republic of Lithuania
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © LR Vidaus reikalų ministerija, 2009


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 3018

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17