Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Lietuvos pilietybė, 2007 m. birželis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LVP_0028


Antraštė:

Lietuvos pilietybė, 2007 m. birželis

Lygiagreti antraštė:

Lithuanian Citizenship, June 2007

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LVP: Lietuvos valdžia ir politika = LVP: Lithuanian government and politics

Tema:

TEISĖKŪRA IR TEISINĖS SISTEMOS = LEGISLATION AND LEGAL SYSTEMS

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Pilietinės visuomenės institutas = Civil Society Institute

Bibliografinis citavimas:

Pilietinės visuomenės institutas. Lietuvos pilietybė, 2007 m. birželis = Lithuanian Citizenship, June 2007: LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius: Pilietinės visuomenės institutas, 2007). (LVP: Lietuvos valdžia ir politika). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie esamą Lietuvos pilietybės išsaugojimo ir suteikimo tvarką.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: Tirtas respondentų noras, kad jų vaikai ir vaikaičiai, įgiję kitos valstybės pilietybę, išliktų ir Lietuvos piliečiais. Prašyta įvertinti Konstitucinio Teismo sprendimo, kuriuo Lietuvos piliečiams draudžiama turėti ir kitos valstybės pilietybę, pasekmes; išreikšti nuomonę dėl neigiamų šio draudimo pasekmių (Lietuvos valstybė ir lietuvių tauta praras daug savo piliečių; pažeidžiamos Lietuvos piliečių teisės, kai kitų Europos valstybių piliečiai dvigubą pilietybę gali turėti) ir dėl teigiamų šio draudimo pasekmių (tai sustabdys Lietuvos gyventojų emigraciją; piliečiai, turintys dvigubą pilietybę, kelia pavojų Lietuvos valstybei). Respondentų klausta, kaip jie vertina Seimo sprendimą, kad Lietuvos pilietybę bet kuriomis aplinkybėmis išsaugo Lietuvos piliečių vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai; kokia jų nuomonė dėl didesnių lietuvių kilmės piliečių teisių Lietuvos valstybėje suteikimo; dėl didesnių užsienyje gyvenančių lietuvių teisių Lietuvos valstybėje suteikimo; koks jų požiūris į Lietuvos pilietybės suteikimą atvykusiems gyventi nelietuvių kilmės užsieniečiams.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, respondento ir jo tėvų išsilavinimas, užsiėmimas, šeimyninė padėtis, tautybė, šeimos narių skaičius, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, materialinės padėties būklė, priklausymas religinei bendruomenei, gyvenamoji vieta, gyvenamosios vietos apibūdinimas.
 • The purpose of the study: to investigate Lithuania`s citizens` opinion on existing procedures of preservation and giving a Lithuanian citizenship.
  Major investigated questions: It was tested respondents` wish that their children and grandchildren admitted to other state`s citizenship do not lose the Lithuanian one. Respondents were asked to evaluate consequences of Constitutional Court decision concerning the forbiddance to be Lithuanian citizen and other state`s citizen at the same time; as well respondents were asked to provide judgement on negative consequences of the forbiddance (the state of Lithuania and the Lithuanian nation will lose many citizens, Lithuanian citizen rights are abused because citizens of other European countries can have double citizenship) and judgement on positive consequences of the forbiddance (the Lithuanian population will stop emigrating, people with double citizenship make danger to Lithuania). Respondents were queried on their attitude towards parliament`s decision that Lithuanian citizens` children, grandchildren and great-grandchildren preserve Lithuanian citizenship under any circumstances; that citizens of Lithuanian origins have larger rights in the Republic of Lithuania; that Lithuanians living abroad have larger rights in the Republic of Lithuania. Also probed were respondents` views on giving a citizenship to people of non-Lithuanian origins who arrive to live in Lithuania.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, education, education of respondent`s parents, occupation, marital status, nationality, number of family members, monthly income per family member, material condition, religious community membership, place of residence, characteristics of the place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2007-06-07 - 2007-06-10
Duomenų rinkimo laikotarpis 2007-06-07 - 2007-06-10
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Lietuva: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Druskininkuose, Visagine; Švenčionių, Alytaus, Šakių, Plungės, Pakruojo, Šilutės, Kėdainių, Utenos, Tauragės ir Rokiškio rajonuose. Tyrimas vyko 18 miestų ir 58 kaimuose.
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Pilietinės visuomenės institutas = Civil Society Institute
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Pilietinės visuomenės institutas, 2007


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 179

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17