Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Politinė situacija, 2006 m. gegužė


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LVP_0023


Antraštė:

Politinė situacija, 2006 m. gegužė

Lygiagreti antraštė:

Political Situation, May 2006

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LVP: Lietuvos valdžia ir politika = LVP: Lithuanian government and politics

Tema:

RINKIMŲ IR RINKIMŲ KAMPANIJŲ STUDIJOS = ELECTION AND CAMPAIGN STUDIES

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Pilietinės visuomenės institutas = Civil Society Institute

Bibliografinis citavimas:

Pilietinės visuomenės institutas. Politinė situacija, 2006 m. gegužė = Political Situation, May 2006: LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius: Pilietinės visuomenės institutas, 2006). (LVP: Lietuvos valdžia ir politika). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į politinę situaciją Lietuvoje, išsiaiškinti jų politines ir rinkimines preferencijas.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: Respondentų klausta, už kokį konkretų asmenį 2004 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose jie balsavo (už Valdą Adamkų, Kazimierą Prunskienę) ir už kokį konkretų asmenį balsuotų, jeigu Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai vyktų dabar; taip pat respondentų klausta, už kokį konkretų sąrašą daugiamandatėje apygardoje 2004-10-10 Seimo rinkimuose jie balsavo (Lietuvos laisvės sąjunga, Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga, Darbo partija, A. Brazausko ir A. Paulausko koalicija "Už darbą Lietuvai" ar kt.). Tirta respondentų nuomonė apie dabartinės Vyriausybės sugebėjimą spręsti Lietuvos problemas; prašyta įvertinti dabartinės A. Brazausko vadovaujamos Vyriausybės darbą; pareikšti nuomonę dėl asmens, tinkančio vadovauti naujam ministrų kabinetui; dėl Lietuvai geriausios koalicijos dabartiniame Seime; dėl pirmalaikių Seimo rinkimų naudingumo Lietuvai; įvardinti politines jėgas, kurios galėtų užtikrinti geresnį jo darbą, gavusios Seimo daugumą ateinančiuose rinkimuose. Taip pat respondentų klausta, iš kokių laikraščių jie dažniausiai sužino apie politinius įvykius ("15 minučių", "Lietuvos rytas", "Respublika" ar kt.); kokia informacinė TV laida patikimiausia (LTV "Panorama" ir žinios, LNK žinios, Pirmojo Baltijos kanalo "Lietuvos laikas" ar kt.); kokia autorinė TV laida geriausiai atspindi politines aktualijas ("Be pykčio", "Spaudos klubas", "Paskutinė instancija" ar kt.); kokios radijo stoties informacinės ir diskusijų laidos patikimiausios (Lietuvos radijo 1-oji programa, "Radiocentras", M-1 ar kt.), koks informacinis interneto portalas geriausiai atspindi politines aktualijas (Delfi.lt, Lrytas.lt ar kt.). Užduoti klausimai, siekiant nustatyti respondentų nuomonę dėl kasdienių gyvenamosios vietovės reikalų tvarkymo; dėl tinkamiausių vietos seniūnijų valdžios įgaliojimo būdų (vietos gyventojai turėtų rinkti seniūnijų tarybą; vietos gyventojai turėtų rinkti seniūną; seniūną turėtų skirti LR vyriausybė ir kt.); dėl vyriausybės didesnių įgaliojimų perdavimo savivaldybėms ar apskritims; dėl piliečių įtakos savivaldybės sprendimams.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, tautybė, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta, regionas.
 • The purpose of the study: to investigate Lithuania`s citizens` views on political situation in Lithuania and to identify political and electoral preferences.
  Major investigated questions: It was sought to identify respondents` voting for a concrete person at the presidential election in the Republic of Lithuania, June 13, 2004 (for Valdas Adamkus, Kazimira Prunskienė, did not vote) and presumption to vote for a concrete person in case the presidential election is at the moment; as well identified respondents` voting for a concrete list of the multi-mandate district at the last legislative election in October 10, 2004 (Lithuanian Freedom Union, Union of Peasants and New Democratic Parties, Labour Party, A. Brazauskas` and A. Paulauskas` coalition "Work for the Sake of Lithuania", etc.). Respondents were asked whether the present government is able to solve problems in Lithuania; how do they assess the work of present government under the leadership of A. Brazauskas; who is a person able to lead the new cabinet of ministers and which coalition is the best for Lithuania in the present parliament; what is their attitude towards the use of election ahead of time in Lithuania and which political forces could ensure better legislative activity by forming a majority in the parliament through the oncoming election. Respondents also answered questions focusing on what newspaper mostly provides with political news ("15 minutes", "Lietuvos rytas", "Respublika" or other); what information telecast is the most trustworthy (LTV "Panorama" and news, LNK news, The First Baltic Channel "Lietuvos laikas" or other); what personal telecasts reflect important political issues in the best way ("Without anger", "Press club", "The last institution" or other); what information and discussion broadcast is the most trustworthy (the first programme of the Lithuanian radio, "Radiocentras", "M-1" or other) and what Internet information portal reflect important political issues in the best way (Delfi.lt, Lrytas.lt or other). Also probed were respondents` views on everyday matters at one`s residence place; on the ways of empowering authorities of the smallest administrative district (local inhabitants elect the smallest administrative district council; local inhabitants elect the district head; the government of the Republic of Lithuania appoints district head, etc.); on the transfer of some governmental authority to municipalities or regions; on citizens` influence on municipal decisions.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, education, occupation, nationality, monthly income per family member, place of residence, region.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2006-05-04 - 2006-05-07
Duomenų rinkimo laikotarpis 2006-05-04 - 2006-05-07
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Lietuva: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Druskininkuose, Visagine; Švenčionių, Alytaus, Šakių, Plungės, Pakruojo, Šilutės, Kėdainių, Utenos, Tauragės ir Rokiškio rajonuose. Tyrimas vyko 18 miestų ir 58 kaimuose.
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Pilietinės visuomenės institutas = Civil Society Institute
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Pilietinės visuomenės institutas, 2006


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 170.8

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17