Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Požiūris į vaikų globą, 2005 m. sausis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LVJ_0024


Antraštė:

Požiūris į vaikų globą, 2005 m. sausis

Lygiagreti antraštė:

Attitude to Children’s Care, January 2005

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LVJ: Lietuvos vaikai ir jaunimas = LVJ: Lithuanian Children and Youth

Tema:

VAIKŲ RAIDA IR VAIKŲ AUGINIMAS = CHILD DEVELOPMENT AND CHILD REARING

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija = Ministry of Health of the Republic of Lithuania

Bibliografinis citavimas:

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija. Požiūris į vaikų globą, 2005 m. sausis = Attitude to Children’s Care, January 2005: LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija, 2005). (LVJ: Lietuvos vaikai ir jaunimas). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: nustatyti Lietuvos gyventojų požiūrį į globos netekusių vaikų įsivaikinimą ir globą.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: Tirtas respondentų požiūris į įvairius Lietuvos gyventojų paskatinimo įsivaikinti tėvų globos netekusius vaikus būdus (reikėtų pakeisti įstatymuose numatytus labai griežtus reikalavimus įtėviams; televizija, spauda, radijas turėtų formuoti teigiamą požiūrį į įvaikinimą; valstybė turėtų labiau skatinti ir remti norinčius įsivaikinti žmones ir kt.). Prašyta įvertinti vaikų globą valstybinėse įstaigose (kūdikių, vaikų namuose, internatuose, kt.) ir šeimynose (kai šeima globoja iki 12 vaikų, gaudama už kiekvieną vaiką globos pašalpą).
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, tautybė, šeimyninė padėtis, šeimos narių skaičius, vaikų skaičius šeimoje, asmeninės pajamos per mėnesį, bendros šeimos pajamos per mėnesį, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta, regionas, gyvenvietės dydis.
 • The purpose of the study: to identify Lithuania`s citizens` attitude towards adoption and care of children deprived of parents` care.
  Major investigated questions: It was investigated respondents` attitude towards a way to induce the Lithuanian inhabitants to adopt children deprived of parents` care (strict requirements to be adoptive parents should be changed; television, press, radio should form positive attitude to adoption; government should induce and support people willing to adopt children, etc.). Respondents also gave assessment of children`s care at public institutions (babies` foster home, children`s home, boarding-school, other) and in families (when the family fosters less then 12 children receiving foster benefit for each child).
  Socio-demographic characteristics: gender, age, education, occupation, nationality, marital status, number of family members, number of children in family, personal monthly income, monthly income of a household, monthly income per family member, place of residence, size of a settlement.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2005-01-13 - 2005-01-16
Duomenų rinkimo laikotarpis 2005-01-13 - 2005-01-16
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Lietuva: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Druskininkuose, Visagine; Švenčionių, Alytaus, Šakių, Plungės, Pakruojo, Šilutės, Kėdainių, Utenos, Tauragės ir Rokiškio rajonuose. Tyrimas vyko 18 miestų ir 58 kaimuose.
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija = Ministry of Health of the Republic of Lithuania
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija, 2005


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 201.1

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17