Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Požiūris į ES, 2008 m. rugsėjis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LTES_0222


Antraštė:

Požiūris į ES, 2008 m. rugsėjis

Lygiagreti antraštė:

Attitude Towards the EU, September 2008

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LTES: Lietuva ir Europos Sąjunga = LTES: Lithuania and the European Union

Tema:

TARPTAUTINĖ POLITIKA IR ORGANIZACIJOS = INTERNATIONAL POLITICS AND ORGANISATIONS

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje = European Commission Representation in Lithuania

Bibliografinis citavimas:

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Požiūris į ES, 2008 m. rugsėjis = Attitude Towards the EU, September 2008: LiDA [platintojas], 2011. (Vilnius : Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, 2008). (LTES: Lietuva ir Europos Sąjunga). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į Europos Sąjungą ir nustatyti jų nuomonę apie Lietuvos narystę šioje tarptautinėje organizacijoje.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: Respondentų prašyta atsakyti, ar jie domisi Lietuvos naryste ES bei ES apskritai. Buvo užduoti klausimai, ar respondentams pakanka informacijos apie Lietuvos narystę ES bei kokiomis temomis jie norėtų gauti daugiau informacijos. Tirta, kaip pasikeitė nuomonė apie Lietuvos narystę ES po įstojimo 2004 m. bei kas turėjo didžiausią įtaką respondentų požiūrio pasikeitimui. Tirta, ar Lietuvos žmonės pajus galimus Lietuvos narystės ES privalumus ir trūkumus, o taip pat respondentai turėjo galimybę įvertinti teigiamų arba neigiamų pasikeitimų greitį įvairiose valstybės ir visuomenės gyvenimo srityse. Norėta sužinoti, kaip pasikeitė gyvenimas įvairiose gyvenimo srityse Lietuvai esant visateise ES nare. Aiškintasi, ar narystė ES padeda stiprinti demokratiją Lietuvoje bei ar Lietuva yra visiškai pajėgi konkuruoti su kitomis ES narėmis. Respondentų taip pat prašyta įvertinti ir pagrįsti savo nuomonę, ar Lietuva išlaikys savo nacionalinį identitetą (tame tarpe ir lietuvių kultūrą) būdama ES nare. Buvo pateikti klausimai, ar respondentai išvyktų arba planuoja taip pasielgti, jei turėtų galimybę legaliai dirbti kitose ES šalyse. Vertintas domėjimasis Lietuvos atstovų darbu EP (Europos Parlamente), diskusijomis dėl ES ateities, atstovavimu Lietuvai ES ir ES institucijomis apskritai. Prašyta nurodyti apie ką respondentai norėtų sužinoti labiausiai, jei būtų poreikis sužinoti daugiau apie ES paramą Lietuvai. Vertinta, kuriuose iš pateiktų skirtingų informacijos šaltinių turėtų būti skelbiama informacija apie ES apskritai, apie ES teikiamą paramą, apie EP bei apie diskusiją dėl ES ateities, kad respondentai atkreiptų į ją dėmesį. Taip norėta sužinoti, kokių išvardintų žmonių pateikiama informacija apie ES apskritai, apie ES teikiamą paramą, apie EP bei apie diskusiją dėl ES ateities respondentai labiausiai pasitikėtų. Tirta, ar respondentai yra girdėję apie Europos informacijos centrus – Europe Direct – apskrityse, nemokamą Europe Direct telefono numerį informacijai apie ES sužinoti. Norėta sužinoti, ar respondentai girdėjo apie Europe Direct renginius bei ar dalyvavo tuose renginiuose. Vertintas paramos teikimo įvairiems sektoriams administravimo skaidrumo užtikrinimas tiek ES, tiek ir Lietuvos institucijose. Tirti respondentų ketinimai imtis rengti projektą, norint gauti papildomų lėšų smulkiajam verslui plėtoti. Respondentų prašyta pateikti pasiūlymus, kokiomis temomis Lietuvoje turėtų vykti diskusijos apie ES ateitį bei kaip Lietuva ateityje galėtų prisidėti prie ES problemų sprendimo. Prašyta įvertinti, kuriose politikos srityse Lietuva aktyviausiai reiškiasi ar yra lyderė ES bei kaip šiandien respondentai galėtų apibūdinti Lietuvos vaidmenį ES. Norėta sužinot, ar respondentai ketina dalyvauti 2009 m. vyksiančiuose rinkimuose į EP bei kas galėtų paskatinti ateiti balsuoti.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, pareigos, tautybė, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta, gyvenamosios vietovės dydis.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2008-08-21 - 2008-09-02
Duomenų rinkimo laikotarpis 2008-08-21 - 2008-09-02
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje = European Commission Representation in Lithuania
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, 2008


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 4540.3

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17