Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Požiūris į ES, 2008 m. birželis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LTES_0212


Antraštė:

Požiūris į ES, 2008 m. birželis

Lygiagreti antraštė:

Attitude Towards the EU, June 2008

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LTES: Lietuva ir Europos Sąjunga = LTES: Lithuania and the European Union

Tema:

TARPTAUTINĖ POLITIKA IR ORGANIZACIJOS = INTERNATIONAL POLITICS AND ORGANISATIONS

ŽINIASKLAIDA = MASS MEDIA

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija = Office of the Government of the Republic of Lithuania

Bibliografinis citavimas:

LR Vyriausybės kanceliarija. Požiūris į ES, 2008 m. birželis = Attitude Towards the EU, June 2008: LiDA [platintojas], 2011. (Vilnius : LR Vyriausybės kanceliarija, 2008). (LTES: Lietuva ir Europos Sąjunga). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į Europos Sąjungą ir nustatyti jų nuomonę apie Lietuvos narystę šioje tarptautinėje organizacijoje.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, ar jiems apskritai pakanka informacijos apie Lietuvos narystę ES. Norėta sužinoti, ar domimasi Lietuvos naryste ES bei pačia ES apskritai. Respondentų prašyta atsakyti, kokia informacija apie Lietuvą ES domina bei kur turėtų būti skelbiama informacija apie Lietuvos narystę ES. Buvo užduoti klausimai, ar žinoma, kad Lietuvoje veikia Europos informacijos centrai – Europe Direct bei ar naudojamasi šių centrų paslaugomis siekiant gauti informaciją apie Lietuvos narystę ES ir ES aktualijas. Aiškintasi, ar respondentai žino kada Lietuva pirmininkaus ES bei ar jie norėtų gauti daugiau informacijos apie pirmininkavimo pasirengimą. Pateikti klausimai, ar respondentai dalyvaus Europos Parlamento rinkimuose 2009 m., ar jiems yra žinoma, kokie Europos parlamentarai atstovauja Lietuvai bei ar respondentai pageidautų gauti daugiau informacijos apie Lietuvos atstovų darbą EP. Aiškintasi, ar respondentai yra girdėję apie naująją Lisabonos sutartį, susipažinę su sutarties turiniu bei ar apskritai jiems pakanka informacijos apie šią sutartį. Klausta, kaip, respondentų nuomone, yra ginami Lietuvos interesai ES. Norėta sužinoti, ar Lietuva yra lygiateisė ES narė bei prašyta nurodyti priežastis, kodėl, respondentų nuomone, ji nėra lygiateisė narė. Respondentų taip pat prašyta atsakyti, ar ES toliau turėtų būti priimamos naujos narės bei norėta sužinoti, kokias naujas šalis reikėtų priimti į šią organizaciją. Interviu pabaigoje buvo pateikti klausimai, ar respondentai laiko save europiečiais bei ar didžiuojasi savo valstybe.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, tautybė, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta.

 • The purpose of the study: to give information on the Lithuanians` attitudes towards the European Union and their awareness about the membership of Lithuanian in this international organization.
  Major investigated questions: respondents were asked whether the information about Lithuania`s membership in the EU is sufficient and whether they are interested in Lithuania`s membership in the EU and in EU as a whole. Respondents were asked in what information about Lithuania`s membership in the EU they are interested and where this information should be published. They were also asked whether they know about the European information centers - Europe Direct - in Lithuania and whether they used services of these centers to get information about Lithuania`s membership in the EU and EU issues. Respondents were asked whether they know when Lithuania will chair the EU and whether they would like to receive more information about the preparations for this process. They were also asked whether they will participate in the European Parliament elections in 2009, whether they know what the members of European Parliament representing Lithuania and whether they would like to receive more information about the work of representatives of Lithuania in the European Parliament. Respondents were asked whether they had heard about the new Lisbon Treaty, are familiar with the content of this Treaty whether the information about this Treaty is sufficient. They were also asked how the interests of Lithuania are defended in the EU. Respondents were asked whether Lithuania is an equal member of the EU and if not to indicate the reasons why they believe that Lithuania is not an equal member of the EU. Respondents were also asked whether the EU should continue the integration of new members and if so, what states should become new members of the EU. Respondents were asked whether they see themselves as Europeans and whether they are proud of their country.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, education, occupation, nationality, monthly family income per one family member, place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2008-06-05 - 2008-06-12
Duomenų rinkimo laikotarpis 2008-06-05 - 2008-06-12
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija = Office of the Government of the Republic of Lithuania
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © LR Vyriausybės kanceliarija, 2008


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 80.7

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17