Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Požiūris į ES ir informuotumo lygmuo, 2001 m. vasaris


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LTES_0154


Antraštė:

Požiūris į ES ir informuotumo lygmuo, 2001 m. vasaris

Lygiagreti antraštė:

Attitude Towards the EU and Level of Awareness, February 2001

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LTES: Lietuva ir Europos Sąjunga = LTES: Lithuania and the European Union

Tema:

TARPTAUTINĖ POLITIKA IR ORGANIZACIJOS = INTERNATIONAL POLITICS AND ORGANISATIONS

ŽINIASKLAIDA = MASS MEDIA

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje = European Commission Representation in Lithuania

Bibliografinis citavimas:

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Požiūris į ES ir informuotumo lygmuo, 2001 m. vasaris = Attitude Towards the EU and Level of Awareness, February 2001: LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius : Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, 2001). (LTES: Lietuva ir Europos Sąjunga). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į Europos Sąjungą ir nustatyti jų informuotumą apie Lietuvos įsijungimą į šią tarptautinę organizaciją.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, kaip jie balsuotų, jeigu būtų referendumas dėl Lietuvos įstojimo į ES, ir kada, respondentų nuomone, Lietuvai būtų tikslingiausia įstoti į ES. Norėta sužinoti, kaip respondentų manymu, stojimas į ES paveiktų Lietuvos ekonomikos raidą bei kokios būtų asmeniškai svarbios galimo Lietuvos įstojimo į šią organizaciją pasekmės. Tirta, ar respondentams pakanka informacijos apie Lietuvos stojimą į ES. Respondentų taip pat prašyta įvertinti, kokie paaiškinimai apie Lietuvos stojimą į ES būtų tinkamiausi. Aiškintasi, kokių žmonių pateikiamomis žiniomis apie Lietuvos stojimą į ES respondentai labiausiai pasitiki. Buvo užduoti klausimai iš kokių nurodytų skirtingų kanalų bei žmonių per pastaruosius vienerius metus jie daugiausia sužinojo apie Lietuvos stojimą į ES. Respondentų taip pat prašyta nurodyti, kur jie pirmiausiai ieškotų informacijos apie Lietuvos stojimą į ES, bei norėta išsiaiškinti, ar respondentai nuolat seka informaciją, susijusią su Lietuvos stojimu į šią tarptautinę organizaciją. Taip pat respondentai nurodė, kas turėtų tapti “lyderiais“ informuojant visuomenę apie stojimo į ES procesą. Tirta, jei kitą dieną vyktų referendumas dėl stojimo į ES, kuo vadovaudamiesi respondentai priimtų sprendimą.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, šeimyninė padėtis, tautybė, šeimos narių skaičius, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta, regionas.

 • The purpose of the study: is to find out Lithuanians` attitudes towards the European Union and their awareness about the integration of Lithuanian into this international organization.
  Major investigated questions: respondents were asked how they would vote in a referendum on Lithuania`s accession to the EU and when it would be particularly relevant for Lithuania to join the EU. They were also asked how the integration into the EU would affect the development of Lithuanian economy and what would be personally relevant consequences to the respondents of this process. Respondents asked whether information about Lithuania`s accession to the EU is sufficient and what the explanations of Lithuania`s accession to the EU would be appropriate. They were also asked about the people of whom a knowledge about Lithuania`s accession to the EU are trusted most and about channels and the people from which the respondents got most information about Lithuania`s accession to the EU. Respondents were also asked to indicate where they would primarily seek information about Lithuania`s accession to the EU, and whether they constantly track information related to Lithuania`s accession to the EU. Respondents also pointed out what should be the leaders informing the public about the accession to the EU process, and if on the next day a referendum on accession to the EU would be held according to what respondents would make their decision.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, education, occupation, marital status, nationality, number of family members, monthly family income per one family member, place of residence, region.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2001-02-08 - 2001-02-12
Duomenų rinkimo laikotarpis 2001-02-08 - 2001-02-12
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje = European Commission Representation in Lithuania
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, 2001


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 2192.7

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17