Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Lietuvos gyventojų požiūris į ES, 2005 m. lapkritis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LTES_0021


Antraštė:

Lietuvos gyventojų požiūris į ES, 2005 m. lapkritis

Lygiagreti antraštė:

Attitude Towards the EU, November 2005

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LTES: Lietuva ir Europos Sąjunga = LTES: Lithuania and the European Union

Tema:

TARPTAUTINĖ POLITIKA IR ORGANIZACIJOS = INTERNATIONAL POLITICS AND ORGANISATIONS

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje = European Commission Representation in Lithuania

Bibliografinis citavimas:

Europos komisijos atstovybė Lietuvoje. Lietuvos gyventojų požiūris į ES, 2005 m. lapkritis = Attitude Towards the EU, November 2005: LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius: Europos komisijos atstovybė Lietuvoje, 2005). (LTES: Lietuva ir Europos Sąjunga). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į Europos sąjungą, Lietuvos narystę ES ir nustatyti nuomonės apie Lietuvos narystę ES pakitimą po įstojimo į ES, šio pakitimo priežastis.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: Respondentų klausta, ar jie domisi Lietuvos naryste Europos Sąjungoje ir Europos Sąjunga apskritai; ar pakanka informacijos apie Lietuvos narystę ES ir kokios informacijos apie Europos Sąjungą jie pageidauja (apie ES istoriją ir raidą; Europos Konstituciją; ES biudžeto sudarymą ir paskirstymą; verslo galimybes ES šalyse; galimybę pasinaudoti ES parama; įvairių ES šalių kultūrą ir kt.). Tirtas respondentų nuomonės apie Lietuvos narystę ES pakitimas po įstojimo į ES, šio pakitimo priežastys. Vertinti galimi Lietuvos narystės ES privalumai (pagerės Lietuvos ekonominė padėtis; padaugės užsienio investicijų; bus galimybė naudotis ES struktūriniais fondais; žmonės galės dirbti kitose ES šalyse; bus geresnė socialinė apsauga ir kt.) ir trūkumai (pablogės žmonių gyvenimas; Lietuva praras politinį suverenitetą; Lietuva taps atsilikusia Europos provincija; gabiausi žmonės išvažiuos iš Lietuvos ir kt.); pokyčiai įvairiose Lietuvos gyvenimo srityse (lietuviškos kultūros padėtis; padėtis žemės ūkyje; nacionalinis saugumas; socialinė apsauga; ekonomikos raida; jaunimo padėtis; švietimas; santykiai su Rusija; vartotojų teisių gynimas ir kt.). Taip pat respondentai atsakinėjo į klausimus, atskleidžiančius įvairių Lietuvos narystės Europos Sąjungoje pasekmių vertinimus: ar sustiprės demokratija Lietuvoje; ar Lietuva bus pajėgi konkuruoti su kitomis ES narėmis; koks tinkamiausias laikotarpis Lietuvai įsivesti eurą; ar Lietuva išlaikys nacionalinį identitetą ir savitumą. Tirti respondentų ketinimai išvykti legaliai dirbti į vieną iš Europos Sąjungos šalių. Taip pat respondentų klausta apie domėjimąsi Lietuvos atstovų darbu Europos parlamente, Europos Sąjungos konstitucija, atstovavimu Lietuvai Europos Sąjungoje, Europos Sąjungos institucijomis apskritai ir ES parama Lietuvai; domėtasi informacijos apie Europos Sąjungą sklaida ir šaltiniais; požiūriu į informacijos apie Europos Sąjungą, ES teikiamą paramą, Europos Parlamentą, Europos Konstituciją skelbimą per TV, radiją; respublikinėje ir regioninėje spaudoje, informacijos centruose, lauko stenduose, internete, savivaldybėse, kitose valstybinėse institucijose, seminaruose. Pateikti klausimai apie pasitikėjimą bendra informacija apie Europos Sąjungą, pasitikėjimą bažnyčios, vietos autoritetingų žmonių, draugų, mokslininkų, politikų, užsienio ekspertų, žurnalistų, verslo atstovų, pramogų verslo atstovų, kultūros veikėjų pateikiama informacija apie Europos Sąjungą ir jos teikiamą paramą, apie Europos Parlamentą bei Europos Konstituciją. Siekta nustatyti respondentų žinias apie apskričių centruose veikiančius Europe Direct informacijos centrus; nemokamą informacinį Europe Direct telefono numerį 00 800 67891011; savivaldybių bibliotekose veikiančias ES informacijos lentynas. Pabaigoje klausta respondentų nuomonės apie paramos įvairiems sektoriams administravimo skaidrumo Europos Sąjungos ir Lietuvos institucijose, nagrinėtas požiūris į galimybę pasinaudoti Europos Sąjungos teikiama parama rengiant verslo projektą ir gaunant papildomų lėšų verslui plėtoti.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, pareigos, tautybė, šeimyninė padėtis, šeimos narių skaičius, vaikai iki 15 metų, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta, gyvenvietės dydis.
 • The purpose of the study: to identify Lithuania`s citizens` attitudes towards the European Union, Lithuania`s EU membership and to investigate changes in judgement on Lithuania`s EU membership after accession and reasons for the change.
  Major investigated questions: Respondents were asked whether they are interested in the Lithuania`s EU membership and in the European Union on the whole; do they have sufficient information on the membership of Lithuania in the EU and what information on the European Union do they need (history and development of the EU, European Constitution, EU budget formation and allotment; business opportunities in EU countries; opportunity to use EU support; culture of various countries of the EU, etc.). Changes in respondents` judgement on Lithuania`s EU membership after accession and reasons for the change were tested. Respondents pointed out EU membership advantages (economic situation in Lithuania will be better; more foreign investments; opportunity to make use of EU structural funds; people will be able to work in other countries of the European Union; better social security, etc.) and disadvantages (people`s life will worsen; Lithuania will lose its political sovereignty; Lithuania will become backward province of Europe; most gifted people will leave Lithuania, etc.); assessed the changes in various life spheres in Lithuania (situation of Lithuanian culture; situation of agriculture; national security; social security; economic development; situation of youth; education; relations with Russia; protection of consumer rights, etc.). Respondents also answered questions focusing on their attitudes towards the influence of EU membership on democracy development in Lithuania; on the ability of Lithuania to compete with other EU members; on the most suitable period for the introduction of the euro; on the preservation of national identity and originality in Lithuania as the member of the European Union. Respondents` intention to go away to some other EU country for legal work was investigated. As well respondents were asked about their interest in the work of Lithuanian representatives at the European Parliament, Constitution of the European Union, representing Lithuania in the European Union, and EU institutions in general; interest in EU support for Lithuania; sources and spread of information on the European Union; attitudes towards information on the European Union, EU support, European Parliament, European Constitution provided by TV, radio, national and regional press, information centres, stands, Internet, municipalities, other state institutions, seminars. It was queried if respondents trust in general information on the European Union and whether they trust in information on the EU, its support, European Parliament, European Constitution provided by church, local authoritative persons, friends, scientists, politicians, foreign experts, journalists, business representatives, show-business representatives, culture activists. Also respondents` knowledge of Europe Direct information centres functioning at district centres; toll-free number of Europe Direct information telephone 00 800 67891011; EU information boards at municipal libraries was tested. At last it was aimed to identify respondents` judgement on the transparency of support administration for various sectors in EU and Lithuanian institutions; attitudes towards the opportunity to make use of EU support for business project and for additional resources to develop business.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, education, occupation, occupational position, nationality, marital status, number of family members, children under 15 years, monthly income per family member, place of residence, size of a settlement.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2005-11-09 - 2005-11-12
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Lietuva: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Druskininkuose, Visagine; Švenčionių, Alytaus, Šakių, Plungės, Pakruojo, Šilutės, Kėdainių, Utenos, Tauragės ir Rokiškio rajonuose. Tyrimas vyko 18 miestų ir 58 kaimuose.
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Europos komisijos atstovybė Lietuvoje, 2005


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 279.3

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17