Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Požiūris į ES, 2004 vasaris


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LTES_0020


Antraštė:

Požiūris į ES, 2004 vasaris

Lygiagreti antraštė:

Attitude Towards the EU, February 2004

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LTES: Lietuva ir Europos Sąjunga = LTES: Lithuania and the European Union

Tema:

TARPTAUTINĖ POLITIKA IR ORGANIZACIJOS = INTERNATIONAL POLITICS AND ORGANISATIONS

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Europos Komitetas prie LR Vyriausybės = European Committee under the Government of the Republic of Lithuania

Bibliografinis citavimas:

Europos komitetas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. Požiūris į ES, 2004 vasaris = Attitude Towards the EU, February 2004: LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius : Europos komitetas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės, 2004). (LTES: Lietuva ir Europos Sąjunga). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į Europos Sąjungą ir nustatyti jų nuomonę apie Lietuvos narystę Europos Sąjungoje.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: Respondentų klausta, ar jie remia Lietuvos narystę Europos Sąjungoje, prašyta nurodyti pagrindines priežastis (pagerins asmeninę gerovę; padidins Lietuvos saugumą; padės sumažinti Rusijos įtaką; Europos Sąjunga finansiškai remia mažiau išsivysčiusias savo nares ir kt.). Respondentai vertino informacijos apie Lietuvos stojimą į Europos Sąjungą pakankamumą ar nepakankamumą; nurodė, kokia su Lietuvos naryste ES susijusi informacija juos labiausiai domina (apie ES institucijas; verslo galimybes ES rinkoje; galimybes įsidarbinti ES šalyse; vartotojų teisių apsaugą ir kt.). Tirta respondentų nuomonė dėl pasikeitimų po 2004 m. gegužės mėn. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare: teigiamų pokyčių lūkesčiai ir nuogąstavimai dėl konkrečių neigiamų pokyčių. Nagrinėtas gyventojų požiūris į Lietuvos pasirengimą narystei Europos Sąjungoje; artėjančios Lietuvos narystės ES aktualijos ir jų aptarimas su artimaisiais, giminėmis, draugais.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, tautybė, šeimos narių skaičius, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta, regionas.
 • The purpose of the study: to identify Lithuania`s citizens` attitudes towards European Union and their opinion on the membership of Lithuania in the EU.
  Major investigated questions: Respondents were asked do they support the membership of Lithuania in the EU and point out main reasons for this support (improvement of private well-being; increase of security of Lithuania; reduction of Russian influence; European Union financially supports less developed countries, other). Respondents assessed the sufficiency / insufficiency of information on Lithuania`s admission to the European Union; pointed out what information related to the EU membership of Lithuania is the most interesting to respondents (EU institutions; business opportunities in the EU market; employment opportunities in EU countries, consumer rights protection, other). Respondents also gave judgement on the changes that take place in Lithuania after joining the European Union in May, 2004: expectations of positive changes and fears of concrete negative changes. Also probed were respondents` attitudes towards the readiness of Lithuania for EU membership; discussions on topics of oncoming membership with one`s people, relatives, friends.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, education, occupation, nationality, number of family members, monthly income per family member, place of residence, region.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2004-02-05 - 2004-02-08
Duomenų rinkimo laikotarpis 2004-02-05 - 2004-02-08
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Lietuva: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Druskininkuose, Visagine; Švenčionių, Alytaus, Šakių, Plungės, Pakruojo, Šilutės, Kėdainių, Utenos, Tauragės ir Rokiškio rajonuose. Tyrimas vyko 18 miestų ir 58 kaimuose.
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Europos komitetas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės = European Committee under the Government of the Republic of Lithuania
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Europos komitetas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės, 2004


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 189.8

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17