Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

ES parama Lietuvai, 2006 m. kovas


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LTES_0007


Antraštė:

ES parama Lietuvai, 2006 m. kovas

Lygiagreti antraštė:

Support of the EU Structural Funds for Lithuania, March 2006

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LTES: Lietuva ir Europos Sąjunga = LTES: Lithuania and the European Union

Tema:

TARPTAUTINĖ POLITIKA IR ORGANIZACIJOS = INTERNATIONAL POLITICS AND ORGANISATIONS

EKONOMINĖS SISTEMOS IR RAIDA = ECONOMIC SYSTEMS AND DEVELOPMENT

ŽINIASKLAIDA = MASS MEDIA

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Pilietinės visuomenės institutas = Civil Society Institute

Tyrimo vykdytojai:

Bibliografinis citavimas:

Pilietinės visuomenės institutas. ES parama Lietuvai, 2006 m. kovas = Support of the EU Structural Funds for Lithuania, March 2006: LiDA [platintojas], 2008. (Vilnius : Pilietinės visuomenės institutas, 2006). (LTES: Lietuvos narystė ES). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: nustatyti Lietuvos gyventojų požiūrį į Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: Respondentai vertino informacijos apie ES struktūrinių fondų paramą Lietuvai pakankamumą, numatomus asmeninės gerovės pokyčius Lietuvai įsisavinus ES paramą. Respondentų prašyta nurodyti ES paramos Lietuvai prioritetines sritis: kaimui ir žemės ūkiui; mokslui; aplinkosaugai; energetikai; kelių tiesimui ir statyboms; švietimui; sveikatos apsaugai; darbo vietų kūrimui ar perkvalifikavimui; verslo aplinkos gerinimui; informacinių technologijų kūrimui. Pateikti vertinimai apie ES struktūrinių fondų paramos skirstymo skaidrumą ir sąžiningumą; ES struktūrinių fondų paramos skirstymo efektyvumą. Taip pat respondentai nurodė informacijos apie ES struktūrinių fondų paramą šaltinius: respublikiniai laikraščiai; vietiniai laikraščiai; TV; radijas; internetas; stendai; seminarai; įvairūs informacijos centrai; savivaldybės.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, tautybė, šeimos narių skaičius, pajamos šeimos nariui per mėnesį, ūkio tipas, ūkio dydis, gyvenamoji vieta.
 • The purpose of the study: to identify attitudes of Lithuania`s citizens towards the support of the European Union structural funds.
  Major investigated questions: Respondents assessed sufficiency of information on the support of the EU Structural Funds for Lithuania and possible changes in their personal welfare after absorption of the EU support in Lithuania. Respondents were asked to identify Lithuania`s priorities for allocation of the EU support: for rural areas and agriculture; science; environmental protection; energy; road construction and construction; education; health; new job creation or re-qualification; improvement of business environment; development of information technologies; to assess the transparency and honesty of allocation of the EU Structural support and efficiency of allocation of the EU Structural Support. Also probed was respondents` opinion on resources of information on the support of the EU Structural Funds: national and local newspapers; TV; radio; Internet; stands; workshops; various information centres; municipalities.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, education, occupation, nationality, number of family members, monthly family income per one family member, type of household, size of household, place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2006-03-10 - 2006-03-13
Duomenų rinkimo laikotarpis 2006-03-10 - 2006-03-13
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data
Finansavimo šaltinis Pilietinės visuomenės institutas = Civil Society Institute
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Pilietinės visuomenės institutas, 2006


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 144.6

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17