Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Pasirengimas aukštojo mokslo studijoms: moksleivių tyrimas, 2017 m. balandis - gegužė


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LAMS_0320


Antraštė:

Pasirengimas aukštojo mokslo studijoms: moksleivių tyrimas, 2017 m. balandis - gegužė

Lygiagreti antraštė:

Preparing for Higher Education Studies: Pupils Survey, April - May, 2017

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LAMS: Lietuvos aukštojo mokslo studijos = LAMS: Higher Education in Lithuania

Tema:

AUKŠTASIS IR TOLESNIS = HIGHER AND FURTHER

Depozitorius:

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA)

Pirminė atsakomybė:

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) = Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA)

Bibliografinis citavimas:

MOSTA. Pasirengimas aukštojo mokslo studijoms: moksleivių tyrimas, 2017 m. balandis - gegužė = Preparing for Higher Education Studies: Pupils Survey, April - May, 2017: LiDA [platintojas], 2019. (Vilnius : MOSTA, 2017). (LAMS: Lietuvos aukštojo mokslo studijos). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LAMS_0320.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti moksleivių požiūrį į pasirengimą studijoms aukštojoje mokykloje bei identifikuoti veiksnius, turinčius įtakos pasirengimo kokybei.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, ar jiems svarbu mokantis siekti geriausių rezultatų. Pateikus klausimų bloką, prašyta apibūdinti savo mokyklą. Norėta, kad respondentai taip pat apibūdintų savo laisvalaikį. Aiškintasi, kuriems mokiniams mokytojai skiria daugiau dėmesio. Vertintas bendravimas su bendraklasiais, klasės auklėtoju, mokytojais, mokyklos administracijos darbuotojais ir su savo tėvais (globėjais). Teirautasi, ar mokykloje yra paplitusios patyčios. Toliau klausta, ar planuoja laikyti bent vieną mokyklinį egzaminą. Tų respondentų, kurie planuoja, prašyta atsakyti, kurių dalykų mokyklinius brandos egzaminus jie planuoja laikyti bei kokius balus tikisi iš jų gauti. Taip pat klausta, kurių dalykų valstybinius brandos egzaminus planuoja laikyti ir kokius balus tikisi iš jų gauti. Norėta sužinoti, kaip respondentų mokytojai sugeba išmokyti savo dalyko. Prašyta apibūdinti savo mokymąsi bei įvertinti bendraklasių požiūrį į mokymąsi. Respondentai turėjo galimybę įvardinti, ką savo mokykloje norėtų keisti pirmiausiai. Klausta, ar ruošiantis egzaminams yra reikalinga papildoma korepetitorių pagalba. Teirautasi, kaip respondentai vertina tai, kad ruošdamiesi egzaminams mokiniai samdo korepetitorius ar lanko tam skirtus kursus. Domėtasi, kokia klasės mokinių dalis mokosi papildomai bei ar per šiuos mokslo metus respondentai yra mokęsi papildomai su korepetitoriais ar lankę kursus, skirtus pasirengti brandos egzaminams. Nesimokiusių papildomai prašyta nurodyti priežastis, kodėl jie to nedaro. Tų, kurie mokosi papildomai, teirautasi, kokia yra svarbiausia priežastis. Aiškintasi, keliems skirtingiems dalykams yra mokęsi papildomai su korepetitoriais bei kokių dalykų mokėsi papildomai. Toliau prašyta atsakyti, kokiam pažymiui įvertintų savo pasirengimą aukštojo mokslo studijoms. Aiškintasi, kokie yra svarbiausi pasirengimo studijuoti komponentai, norint studijuoti aukštojo mokslo institucijoje bei prašyta įvertinti savo pasirengimą studijoms. Pateikus klausimų bloką, vertintos įdedamos pastangos rengiantis studijoms. Toliau vertintos žinios apie studijų procesą ir studijų programas. Aiškintasi, kiek mokykloje skiriama dėmesio mokinių profesiniam orientavimui bei nuo ko labiau priklauso mokymosi rezultatai. Respondentai turėjo galimybę išdėstyti pagal svarbą vidurinio ugdymo sritis, kuriose yra daugiausiai problemų. Klausta, ar kada nors ateityje planuoja stoti į aukštąją mokyklą. Neplanuojančių, prašyta nurodyti priežastis. Planuojantys turėjo galimybę atsakyti, kada planuoja stoti į aukštąją mokyklą bei kodėl nori studijuoti. Aiškintasi, kokias studijas, studijų tipą ir studijų sritį ketina rinktis. Pateikus klausimų bloką, aiškintasi, kas yra svarbu renkantis, ką studijuoti. Teirautasi, ar jau yra nusprendę, kokią studijų programą nori studijuoti bei kiek yra tikri, kad įstos į savo norimą studijų programą. Klausta, ar planuoja rinktis kurią nors iš inžinerinių ar technologinių studijų programų. Norėta sužinoti, ar jau yra nusprendę, kurioje aukštojoje mokykloje norėtų studijuoti bei kas yra svarbiausia priimant galutinį sprendimą, kur ir ką studijuoti. Prašyta atsakyti, kaip pildys prašymą LAMA BPO sistemoje bei ar yra girdėję apie galimybę gauti valstybės teikiamą paramą (stipendiją, paskolą, išmoką, kompensaciją ir kt.) Lietuvos aukštosiose mokyklose valstybės nefinansuojamose vietose (VNF) studijuojantiems studentams. Žinančių apie tokią galimybę teirautasi į kokią valstybės paramą gali pretenduoti studentai, kurie studijuoja VNF vietose. Prašyta atsakyti, ar stojant į aukštąją mokyklą turėtų būti vertinama stojančiųjų motyvacija bei teirautasi, kaip ją reikėtų vertinti. Toliau respondentai vertino dabartinę situaciją bendrojo ugdymo ir aukštosiose mokyklose bei išsakė savo nuomonę apie esamus ir planuojamus pokyčius aukštojo mokslo srityje. Aiškintasi, kaip turėtų būti priimama į menų studijas bei kiek mažiausiai valstybinių brandos egzaminų turėtų išlaikyti abiturientai, kad galėtų stoti į universitetą. Norėta sužinoti, koks turėtų būti minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas, kad abiturientai galėtų stoti į kolegiją ar universitetą. Galiausiai, prašyta atsakyti, kas turėtų gauti valstybės finansavimą studijoms.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, lytis, gyvenamoji vietovė, ar dalyvavo nors vienoje olimpiadoje per paskutinius dvejus metus, dalykų, kuriuos mokosi išplėstiniu (A) lygiu, skaičius, paskutinio semestro vidurkis, laikas praleidžiamas ruošiant namų darbus, knygų skaičius namuose, studijuojantys broliai, seserys, motinos (globėjos) ir tėvo (globėjo) profesija, laikas, praleidžiamas bendraujant su tėvais (globėjais), šeimos finansinė padėtis, aukštoji mokykla, kurioje norėtų studijuoti.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2017-04-26 - 2017-05-19
Duomenų rinkimo laikotarpis 2017-04-26 - 2017-05-19
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Europos socialinio fondo agentūra = European Social Fund Agency
Populiacija Vidurinių mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų 12-ų klasių bei gimnazijų 4-ų klasių mokiniai.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Kvotinė atranka pagal mokymo įstaigos tipą (vidurinė, gimnazija, profesinė), apskritį, kurioje yra mokymo įstaiga, mokymo įstaigos vietą (miestas, kaimas) bei mokyklos mokomąją kalbą.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Autorinės teisės:

© MOSTA, 2017


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 522.3

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17