Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Pasirengimas aukštojo mokslo studijoms: doktorantų tyrimas, 2017 m. sausis - balandis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LAMS_0318


Antraštė:

Pasirengimas aukštojo mokslo studijoms: doktorantų tyrimas, 2017 m. sausis - balandis

Lygiagreti antraštė:

Preparing for Higher Education Studies: Doctoral Students Survey, January – April, 2017

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LAMS: Lietuvos aukštojo mokslo studijos = LAMS: Higher Education in Lithuania

Tema:

AUKŠTASIS IR TOLESNIS = HIGHER AND FURTHER

Depozitorius:

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA)

Pirminė atsakomybė:

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) = Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA)

Bibliografinis citavimas:

MOSTA. Pasirengimas aukštojo mokslo studijoms: doktorantų tyrimas, 2017 m. sausis - balandis = Preparing for Higher Education Studies: Doctoral Students Survey, January – April, 2017: LiDA [platintojas], 2019. (Vilnius : MOSTA, 2017). (LAMS: Lietuvos aukštojo mokslo studijos). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LAMS_0318.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojančių doktorantų požiūrį į pasirengimą studijoms ir identifikuoti veiksnius, turinčius įtakos pasirengimui.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų prašyta nurodyti, kada jie pradėjo studijuoti doktorantūroje bei kokia yra jų studijų (mokslo, meno) sritis. Norėta sužinoti, ar magistro laipsnį įgijo toje pačioje studijų srityje bei ar tame pačiame universitete. Teirautasi, ar pasirinkdami doktorantūros studijas keitė miestą ir ar darė pertrauką tarp magistrantūros ir doktorantūros studijų. Respondentų prašyta įvertinti, ar buvo lengva nuspręsti studijuoti doktorantūroje bei nurodyti, kas juos paskatino studijuoti doktorantūroje. Aiškintasi, ar kas nors iš mokslo ir studijų institucijos siūlė stoti į doktorantūrą. Toliau teirautasi, ar patys pasirinko disertacijos temą, ar buvo lengva pasirinkti temą bei ar yra patenkinti savo disertacijos tematika. Norėta sužinoti, ar priklauso mokslininkų bendruomenei (draugijai, forumui, asociacijai ir pan.) Lietuvos ir tarptautiniu mastu. Aiškintasi, ar baigę studijas ketina dirbti mokslo ir studijų institucijoje. Toliau prašyta nurodyti, kokie yra svarbiausi komponentai norint, kad stojantieji būtų pasirengę doktorantūros studijoms bei prašyta atitinkamai įvertinti savo paties ir kitų doktorantų pasirengimą šioms studijoms. Teirautasi, ar stojimo į doktorantūros studijas metu vertinta stojančiųjų motyvacija padėjo atrinkti labiausiai motyvuotus studentus bei kaip respondentai jaučiasi pasirengę savo studijoms lyginant su kitais doktorantais. Prašyta atsakyta, ar studijuodami doktorantūroje jaučiasi „savo rogėse“. Pateikus klausimų bloką, norėta išsiaiškinti, kiek respondentai įdėjo pastangų rengdamiesi doktorantūros studijoms. Toliau norėta sužinoti, kiek yra tikri, kad sėkmingai baigs doktorantūros studijas – apsigins disertaciją. Pateikus dar vieną klausimų bloką, teirautasi, ką vertėjo daryti kitaip, kad būtų geriau pasirengę studijoms. Teirautasi, ar respondentai yra girdėję apie galimybę gauti valstybės teikiamą paramą (stipendiją, paskolą, išmoką, kompensaciją ir kt.) Lietuvos aukštosiose mokyklose valstybės nefinansuojamose vietose (VNF) studijuojantiems studentams. Žinančių apie tokią galimybę teirautasi į kokią valstybės paramą gali pretenduoti studentai, kurie studijuoja VNF vietose. Klausta, kokių patirtų finansinių sunkumų, jei respondentai būtų įstoję į VNF vietą. Toliau respondentai išsakė savo nuomonę apie esamus ir planuojamus pokyčius aukštojo mokslo srityje. Prašyta atsakyti, ar stojant į aukštąją mokyklą turėtų būti vertinama stojančiųjų motyvacija bei teirautasi, kaip ją reikėtų vertinti. Norėta sužinoti, ar stojant į dabartinę studijų programą buvo vertinama respondentų motyvacija ir ar tai padėjo atrinkti labiausiai motyvuotus studentus. Toliau aiškintasi, koks turėtų būti minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas bei kiek mažiausiai valstybinių brandos egzaminų turėtų išlaikyti abiturientai, kad jie galėtų stoti į kolegiją ar universitetą. Tirta nuomonė apie tai, kaip turėtų būti priimama į menų studijas bei kas turėtų gauti finansavimą studijoms. Toliau respondentų prašyta nurodyti ankstesnių studijų sritį, koks apytiksliai buvo bendras magistrantūros studijų vidurkis bei kaip jie jautėsi pasirengę savo studijoms lygindami save su grupiokais magistrantūros metu. Prašyta nurodyti, kokiam Lietuvos mieste, miestelyje ar kaimo tipo gyvenvietėje įgijo vidurinį išsilavinimą. Toliau respondentų teirautasi, ar yra dalyvavę nors vienoje olimpiadoje vidurinės, profesinės mokyklos 11-12 kl. ar gimnazijos III–IV kl. bei kiek dalykų mokėsi sustiprintu lygiu mokyklos baigiamaisiais metais. Norėta sužinoti, kiek laiko vidutiniškai kasdien respondentai praleido ruošdami namų darbus ir kiek apytiksliai knygų turėjo respondentų šeima namuose mokyklos baigiamaisiais metais. Toliau prašyta atsakyti, ar tuo metu, kai stojo į bakalauro studijas, respondentų šeima gaudavo paramą savivaldybės socialinės rūpybos skyriuje bei ar mokyklos baigiamaisiais metais turėjo bent vieną korepetitorių, kuris padėjo ruoštis egzaminams. Pateikus klausimų bloką, prašyta įvertinti mokymosi aplinką baigtoje mokykloje. Aiškintasi, koks apytiksliai buvo respondentų metinis vidurkis mokykloje baigiamaisiais metais.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, lytis, tėvų (globėjų) išsilavinimas, ar tėvai (globėjai) ėjo vadovaujamas pareigas mokyklos baigiamaisiais metais, tėvų (globėjų) finansinė padėtis mokyklos baigiamaisiais metais, valandų, skirtų disertacijos ruošimui, skaičius per savaitę, doktorantūros metu reguliariai vykdyta pedagoginė veiklą be atlygio, darbinis statusas, darbo valandų skaičius per savaitę, darbo priežastis, darbo sąsajos su studijomis, pajamos.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2017-01-23 - 2017-04-29
Duomenų rinkimo laikotarpis 2017-01-23 - 2017-04-29
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Europos socialinio fondo agentūra = European Social Fund Agency
Populiacija Lietuvos aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų institutų doktorantai.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Kvotinė atranka pagal aukštosios mokyklos teisinį statusą, studijų sritį, formą, studijavimo metus ir apskritį, kurioje veikia aukštoji mokykla.
Duomenų rinkimo metodas
 • Apklausa internetu = Computer-assisted web interviewing;
 • CAWI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Autorinės teisės:

© MOSTA, 2017


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 544.6

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17