Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Pasirengimas aukštojo mokslo studijoms: bakalaurantų tyrimas, 2017 m. sausis - gegužė


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LAMS_0316


Antraštė:

Pasirengimas aukštojo mokslo studijoms: bakalaurantų tyrimas, 2017 m. sausis - gegužė

Lygiagreti antraštė:

Preparing for Higher Education Studies: Bachelor Level Students Survey, January – May, 2017

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LAMS: Lietuvos aukštojo mokslo studijos = LAMS: Higher Education in Lithuania

Tema:

AUKŠTASIS IR TOLESNIS = HIGHER AND FURTHER

Depozitorius:

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) = Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA)

Pirminė atsakomybė:

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) = Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA)

Bibliografinis citavimas:

MOSTA. Pasirengimas aukštojo mokslo studijoms: bakalaurantų tyrimas, 2017 m. sausis - gegužė = Preparing for Higher Education Studies: Bachelor Level Students Survey, January – May, 2017: LiDA [platintojas], 2019. (Vilnius : MOSTA, 2017). (LAMS: Lietuvos aukštojo mokslo studijos). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LAMS_0316.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti bakalauro studijų studentų požiūrį į moksleivių ir bakalaurantų pasirengimą studijoms aukštojoje mokykloje bei identifikuoti veiksnius, turinčius įtakos pasirengimo kokybei Lietuvoje.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, kokiame kurse jie šiuo metu studijuoja bei kelintu pageidavimu įstojo į dabartinę studijuojamą programą. Teirautasi, kokios priežastys paskatino rinktis aukštąjį išsilavinimą. Klausta, kokia studijų forma respondentai studijuoja bei kodėl studijoms pasirinko būtent šią formą. Norėta sužinoti, ar baigę mokyklą iš karto stojo į aukštąją mokyklą. Tų, kurie darė pertrauką, prašyta nurodyti priežastis. Toliau visų respondentų klausta, ar buvo lengva apsispręsti, kurią studijų programą rinktis, kaip stipriai norėjo ją studijuoti bei kaip tada jautėsi, kai sužinojo, kad įstojo į šią programą. Pateikus klausimų bloką, norėta išsiaiškinti, kas buvo svarbu renkantis, ką studijuoti. Teirautasi, ar stojant į aukštąją mokyklą galvojo rinktis kurią nors iš inžinerinių ar technologinių studijų programų. Tų respondentų, kurie negalvojo apie tokią studijų galimybę, prašyta nurodyti tokio sprendimo priežastis. Visų respondentų klausta, kas buvo svarbiausia priimant galutinį sprendimą, kur ir ką studijuoti. Toliau apklausos metu aiškintasi, koks buvo mokyklos, kurioje įgijo vidurinį išsilavinimą, tipas bei kur baigė mokyklą. Aiškintasi, ar dalyvavo nors vienoje olimpiadoje vidurinės, profesinės mokyklos 11-12 klasėje ar gimnazijos III–IV klasėje. Taip pat klausta, ar kada nors kartojo mokyklos kursą (buvo „paliktas antriems metams“) bei kiek dalykų mokėsi sustiprintu lygiu mokyklos baigiamaisiais metais. Toliau teirautasi, kiek laiko vidutiniškai kasdien praleisdavo ruošdami namų darbus ir kiek apytiksliai knygų turėjo respondentų šeima namuose mokyklos baigiamaisiais metais. Prašyta nurodyti, kokia buvo mokyklos mokomoji kalba, ar turėjo studijuojančių brolių, seserų bei ar šeima gaudavo paramą savivaldybės socialinės rūpybos skyriuje tuo metu, kai stojo į aukštąją mokyklą. Teirautasi, ar mokyklos baigiamaisiais metais turėjo bent vieną korepetitorių, kuris padėjo ruoštis egzaminams. Respondentams buvo pateikti du klausimų blokai, kad jie įvertintų mokymosi aplinką baigtoje mokykloje bei savo įdėtas pastangas rengiantis studijoms. Aiškintasi, koks apytiksliai buvo metinis vidurkis mokykloje bei kokie yra svarbiausi pasirengimo studijuoti komponentai, norint studijuoti aukštojo mokslo institucijoje. Pateikus klausimų bloką, prašyta įvertinti savo paties ir grupiokų pasirengimą studijuoti pasirinktą studijų programą bei kaip jaučiasi pasirengę studijoms lyginant su grupiokais. Toliau norėta sužinoti, ar svarbu mokytis labai gerais pažymiais bei ar studijuojant dabartinėje studijų programoje jaučiasi „savo rogėse“. Pateikus klausimų bloką, klausta, ką vertėjo daryti kitaip, kad būtų geriau pasirengę studijoms. Prašyta atsakyti, kaip pildė prašymą LAMA BPO sistemoje bei ar yra girdėję apie galimybę gauti valstybės teikiamą paramą (stipendiją, paskolą, išmoką, kompensaciją ir kt.) Lietuvos aukštosiose mokyklose valstybės nefinansuojamose vietose (VNF) studijuojantiems studentams. Žinančių apie tokią galimybę teirautasi į kokią valstybės paramą gali pretenduoti studentai, kurie studijuoja VNF vietose. Teirautasi, kokių patirtų finansinių sunkumų, jei respondentai būtų įstoję į VNF vietą. Aiškintasi, ar ėmė paskolą studijoms, kad galėtų studijuoti. Neėmusių paskolos prašyta atsakyti dėl kokių priežasčių to neplanuoja daryti. Toliau kalbant apie ateitį, visų respondentų teirautasi ar baigę šias studijas planuoja toliau studijuoti ir jeigu, taip, prašyta nurodyti studijų pakopą, specialybę ir aukštąją mokyklą. Pateikus klausimų bloką, aiškintasi, kodėl respondentai nori tęsti studijas magistrantūroje bei prašyta bendrai įvertinti savo pasirengimą šioms studijoms. Toliau respondentai vertino dabartinę situaciją bendrojo ugdymo ir aukštosiose mokyklose bei išsakė savo nuomonę apie esamus ir planuojamus pokyčius aukštojo mokslo srityje. Prašyta atsakyti, ar stojant į aukštąją mokyklą turėtų būti vertinama stojančiųjų motyvacija bei teirautasi, kaip ją reikėtų vertinti. Norėta sužinoti, ar stojant į dabartinę studijų programą buvo vertinama respondentų motyvacija ir ar tai padėjo atrinkti labiausiai motyvuotus studentus. Toliau aiškintasi, kaip turėtų būti priimama į menų studijas bei koks turėtų būti minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas, kad abiturientai galėtų stoti į kolegiją ar universitetą. Galiausiai, prašyta atsakyti, kas turėtų gauti valstybės finansavimą studijoms.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, lytis, išsimokslinimas, gyvena studentų bendrabutyje, paskutinės sesijos įvertinimų vidurkis, išvykos į užsienį studijų metu, darbinis statusas, darbo valandų skaičius per savaitę, darbo priežastis, darbo sąsajos su studijomis, tėvų (globėjų) išsilavinimas, tėvų (globėjų) finansinė padėtis mokyklos baigiamaisiais metais, pajamos, aukštosios mokyklos teisinis statusas, miestas, kuriame yra aukštoji mokykla.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2017-01-13 - 2017-05-24
Duomenų rinkimo laikotarpis 2017-01-13 - 2017-05-24
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Europos socialinio fondo agentūra = European Social Fund Agency
Populiacija Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų bakalauro ir vientisųjų studijų studentai.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Kvotinė atranka pagal aukštosios mokyklos tipą (universitetas ar kolegija), aukštosios mokyklos teisinį statusą, studijų sritį, kursą ir apskritį
Duomenų rinkimo metodas
 • Savipilda, kai respondentai savarankiškai užpildo popierinį klausimyną = Self-completion, when respondents complete paper questionnare by themselves;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI;
 • Apklausa internetu = Computer-assisted web interviewing;
 • CAWI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Autorinės teisės:

© MOSTA, 2017


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 494.1

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17