Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Universitetų absolventų konkurencingumas darbo rinkoje: darbdavių tyrimas, 2003 m. balandis - rugpjūtis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LAMS_0251


Antraštė:

Universitetų absolventų konkurencingumas darbo rinkoje: darbdavių tyrimas, 2003 m. balandis - rugpjūtis

Lygiagreti antraštė:

The Competitiveness of the University Graduates in the Labour Market: Employers Survey, April - August 2003

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LAMS: Lietuvos aukštojo mokslo studijos = LAMS: Higher Education in Lithuania

Tema:

AUKŠTASIS IR TOLESNIS = HIGHER AND FURTHER

UŽIMTUMAS IR DARBAS: BENDRAI = EMPLOYMENT AND LABOUR: GENERAL

Depozitorius:

Darbo ir socialinių tyrimų institutas = The Institute of Labour and Social Research

Pirminė atsakomybė:

Šileika, Algis

Tyrimo vykdytojai:

Šileika, Algis; Gruževskis, Boguslavas; Pocius, Arūnas

Bibliografinis citavimas:

Šileika, Algis, et al. Universitetų absolventų konkurencingumas darbo rinkoje: darbdavių tyrimas, 2003 m. balandis - rugpjūtis = The Competitiveness of the University Graduates in the Labour Market: Employers Survey, April - August 2003: LiDA [platintojas], 2012. (Vilnius : LR Švietimo ir mokslo ministerija, 2003). (LAMS: Lietuvos aukštojo mokslo studijos). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti darbdavių nuomonę apie įmonėse įdarbintų 1996-2002 m. laidų aukštųjų universitetinių mokyklų absolventų profesinio pasirengimo atitikimą darbo rinkos poreikiams.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų prašyta savo įmonėje įvertinti bendrą ekonominę situaciją per paskutinius 12 mėn. bei ekonominės plėtros perspektyvą iki 2007 metų. Norėta sužinoti, ar planuojami konkretūs pokyčiai įmonės veikloje bei klausta, kokie tai bus pokyčiai. Pateikus įvairias sąlygas prašyta atsakyti, kurios sąlygos gali būti svarbiausios, įgyvendinant planuojamus pokyčius įmonės veikloje. Tirta, kiek šiuo metu respondento įmonėje dirba darbuotojų ir kiek darbuotojų yra įgijusių aukštąjį mokslą. Respondentų prašyta atsakyti, ar bendras dirbančiųjų, įgijusių aukštąjį mokslą, skaičius yra pakankamas. Norėta sužinoti, kokių profesinių kvalifikacijų darbuotojų, įgijusių aukštąjį mokslą, įmonėje trūksta, ar yra per daug. Jeigu darbuotojų, įgijusių aukštąjį mokslą, yra per daug, tai klausta, kokių veiksmų ketinama imtis. Norėta sužinoti, kokios personalo problemos tikėtinos respondento įmonėje per artimiausius 1-2 metus. Prašyta nurodyti, kokiais būdais respondento įmonė dažniausiai naudojasi užpildant specialistų, įgijusių aukštąjį mokslą, laisvas darbo vietas. Tirta, ar respondento įmonėje priimami į praktiką aukštųjų mokyklų studentai bei ar respondento vadovaujamoje įmonėje buvo priimta naujų darbuotojų 1996-2002 m. Jei buvo priimta, tai norėta sužinoti, kiek naujų darbuotojų pradėjo darbą, kokiose aukštosiose mokyklose minėti asmenys buvo įgiję aukštąjį mokslą bei kokias jie užima pareigas įmonėje. Prašyta atsakyti, kokiai pajamų grupei priklauso respondento įmonėje įdarbinti aukštųjų mokyklų 2000-2002 m. laidų absolventai. Tirta, kokių profesinių kvalifikacijų reikalingų darbuotojų, įgijusių aukštąjį mokslą, buvo sunku surasti 1999-2002 m. Respondentų klausta, ko įmonėje įdarbintiems aukštųjų mokyklų 1996-2002 m. laidų absolventams labiausiai stinga profesinio pasirengimo požiūriu. Norėta sužinoti, kokių žinių, gebėjimų ir asmeninių savybių labiausiai stinga įmonėje įdarbintiems aukštųjų mokyklų 1996-2002 m. laidų absolventams. Respondentams buvo užduotas klausimas, ar įmonėje yra darbuotojų, įgijusių aukštąjį mokslą, kurių kvalifikaciją reikėtų tobulinti. Prašyta nurodyti, kokią dalį jie sudaro nuo bendro įmonės darbuotojų, baigusių aukštąjį mokslą, skaičiaus bei kokių kursų jiems reikėtų. Tirta, kokia įmonės darbuotojų, įgijusių aukštąjį mokslą, kvalifikacijos tobulinimo ar perkvalifikavimo forma respondentams būtų priimtiniausia bei kas turėtų mokėti už aukštąjį mokslą įgijusių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, perkvalifikavimą. Norėta sužinoti, kokią dalį vieno specialisto mokymo išlaidų galėtų padegti respondento įmonė. Klausta, kaip prognozuojama įmonės personalo kaita iki 2007 m. Jeigu respondentai nurodė, kad planuojamas darbuotojų skaičiaus augimas, prašyta atsakyti, kokių profesinių kvalifikacijų ir kiek darbuotojų, įgijusių aukštąjį mokslą, numatoma priimti. Tirtas respondento, kaip darbdavio (darbdavio atstovo), informuotumas apie specialistų rengimą aukštosiose mokyklose bei noras dalyvauti rengiant ir vertinant studijų programas. Interviu pabaigoje prašyta nurodyti, kuo respondentas kaip darbdavys (darbdavio atstovas) galėtų prisidėti tobulinant specialistų rengimą aukštosiose mokyklose. Klausta, kokios priemonės labiausiai skatintų dalyvauti specialistų rengimo aukštosiose mokyklose procese (finansinės, organizacinės, administracinės) bei kokie būtų respondento pasiūlymai Švietimo ir mokslo ministerijos, aukštųjų mokyklų vadovams dėl specialistų rengimo aukštosiose mokyklose tobulinimo.
  Socialinės demografinės charakteristikos: gyvenamoji vieta, aukštosios mokyklos, kurią baigė respondentas, pavadinimas, studijų kryptis, studijų programa, studijų baigimo metai, lytis, amžius, bendras darbo stažas, studijų pakopa, respondento mokymasis šiuo metu, mokymosi vieta.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2003-05-01 - 2003-08-31
Duomenų rinkimo laikotarpis 2003-05-01 - 2003-08-31
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis LR Švietimo ir mokslo ministerija = Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania
Populiacija Darbdaviai, įmonėse įdarbinę 1996-2002 m. aukštąsias mokyklas baigusius absolventus.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Atsitiktinė atranka = Random sampling.
 • Detalesnė informacija apie tyrime naudotą imties sudarymo metodiką neišliko.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Savipilda, kai respondentai savarankiškai užpildo popierinį klausimyną = Self-completion, when respondents complete paper questionnare by themselves;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © 2003 LR Švietimo ir mokslo ministerija


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 147.1

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17