Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Universitetų absolventų integracija darbo rinkoje, 2009 m. lapkritis – 2010 m. sausis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LAMS_0146


Antraštė:

Universitetų absolventų integracija darbo rinkoje, 2009 m. lapkritis – 2010 m. sausis

Lygiagreti antraštė:

Integration of Graduates into the Labour Market, November 2009 – January 2010

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LAMS: Lietuvos aukštojo mokslo studijos = LAMS: Higher Education in Lithuania

Tema:

AUKŠTASIS IR TOLESNIS = HIGHER AND FURTHER

UŽIMTUMAS IR DARBAS: BENDRAI = EMPLOYMENT AND LABOUR: GENERAL

Depozitorius:

Viešosios politikos ir vadybos institutas = Public Policy and Management Institute

Pirminė atsakomybė:

Viešosios politikos ir vadybos institutas = Public Policy and Management Institute

Bibliografinis citavimas:

Viešosios politikos ir vadybos institutas. Universitetų absolventų integracija darbo rinkoje, 2009 m. lapkritis - 2010 m. sausis = Integration of Graduates into the Labour Market, November 2009 - January 2010. Kaunas : LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius : VPVI, 2010). (LAMS: Lietuvos aukštojo mokslo studijos). Prieiga per: http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LAMS_0146.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: įvertinti 2000-2009 m. Lietuvos universitetų bakalauro arba vientisųjų studijų absolventų profesinę integraciją šalies darbo rinkoje.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentams buvo pateikti klausimai, kurioje Lietuvos aukštojoje mokykloje ir kokios krypties jie baigė pirmąsias bakalauro arba vientisąsias studijas (toliau pirmąsias studijas). Klausta, kelintais metais respondentai baigė pirmąsias studijas ir norėta sužinoti, ar yra jie baigę magistro studijas. Buvo užduoti klausimai, kurioje aukštojoje mokykloje studijavo (studijuoja) magistro studijose bei, ar respondentai turi mokslų daktaro laipsnį. Respondentų klausta, ar jų studijos buvo dieninės, vakarinės ar neakivaizdinės bei prašyta, kad jie įvertintų savo studijų rezultatus. Klausta, ar respondentai mokėjo už studijas. Aiškintasi, koks būtų respondentų pasirinkimas, jei jie turėtų galimybę iš naujo priimti sprendimą dėl savo pirmųjų ir (ar) magistro studijų. Norėta sužinoti, ar respondentai yra studijavę aukštojoje mokykloje užsienyje, ar po pirmųjų savo studijų baigimo gerino savo profesinę kvalifikaciją, bei klausta, ar respondentai šiuo metu studijuoja. Buvo užduoti klausimai, koks yra respondentų bendras darbo stažas ir, ar jie turi ilgesnės nei 3 mėnesių nepertraukiamo darbo užsienyje patirties. Klausta, ar respondentai dirbo studijų metu bei, ar laikotarpyje nuo pirmųjų studijų baigimo iki apklausos atliko momento yra dirbę ilgiau kaip 3 mėn. Jei respondentai nedirbo, prašyta nurodyti pagrindinę priežastį. Respondentams buvo užduoti klausimai, kiek laiko praėjo po pirmųjų studijų baigimo, kol pirmą kartą jie įsidarbino ilgesniam nei 3 mėn. laikotarpiui be pertraukos bei, kaip jie įsidarbino pirmajame darbe. Prašyta įvertinti, koks išsilavinimas būtų buvęs pakankamas atlikti respondentų pirmajam darbui, kurį dirbo po studijų baigimo ilgiau nei 3 mėnesius be pertraukos. Norėta taip pat sužinoti, ar pirmasis darbas po pirmųjų studijų baigimo, atitiko respondentų baigtų pirmųjų studijų kryptį. Respondentams buvo užduotas klausimas, ar jie yra dirbę pagal pirmųjų studijų metu įgytą specialybę (profesiją). Klausta, keliose darbovietėse respondentai yra dirbę po pirmųjų studijų baigimo, o taip pat norėta sužinoti, kiek kartų po pirmųjų studijų baigimo respondentai aktyviai ieškojo darbo, tačiau tai truko daugiau nei 3 mėnesius kol jį rado. Buvo pateikti klausimai, ar šiuo metu respondentai turi pastovų darbą, kokias pareigas jie užima ir kokiame sektoriuje jie dirba. Taip pat respondentai nurodė kokios pastaruosius metus buvo jų asmeninės vidutinės pajamos per mėnesį. Prašyta įvertinti respondentams nurodytų skirtingų veiksnių įtaką pasiekiant esamą padėti darbo rinkoje. Taip pat aiškintasi, koks išsilavinimas, respondentų nuomone, būtų pakankamas atlikti jų šiuo metu atliekamus darbus. Klausta, ar esamas darbas atitinka jų pirmųjų studijų kryptį. Respondentai turėjo įvertinti studijų metais įgytų profesinių žinių panaudojimo esamame darbe lygį, o taip pat savo pasitenkinimą turimu darbu. Prašyta palyginti savo esamą padėtį darbo rinkoje, kuri apima darbo pobūdį, pareigas, darbo užmokestį ir pan., su lūkesčiais, kuriuos dėl būsimo darbo respondentai turėjo pirmųjų bakalauro studijų metu. Klausta apie respondentų, tėvų (globėjų) išsilavinimą, jų pastarųjų vienerių metų vidutinį pajamų lygį. Klausta, ar respondentai dalyvauja kokioje nors organizuotoje kolektyvinėje laisvalaikio veikloje.
  Socialines demografines charakteristikos: lytis, amžius, šeimyninė padėtis, vaikų skaičius, apskritis, gyvenamosios vietovės dydis, miesto (gyvenvietės), kurioje dirba, dydis.

 • The purpose of the study: to get information on professional integration into labor market of those who completed their undergraduate or integrated (combines undergraduate and graduate) studies in Lithuanian universities in 2000-2009.
  Major investigated questions: respondents were asked what Lithuanian university and what field of studies they finished. Respondents were also asked when they completed undergraduate studies; whether they completed a graduate studies and whether they have a PhD degree. Respondents were asked whether they completed full-time or part-time studies and how they would evaluate results of their studies. Respondents were asked whether they paid for their studies and what would be their choice, if they have the opportunity to re-take a decision on their studies. They were also asked whether they studied abroad and whether improved their professional qualifications after graduation to. Respondents were asked what their total work experience is and whether they have longer than 3 months of continuous work experience abroad. They were also asked whether they worked during their studies and in the period after graduation till the survey longer than for 3 months. If respondents did not work, they were asked to define the main reason. Respondents were asked how much time passed after the first graduation till they got their first job for longer than 3 months period without a break and how they got their first a job. They were also asked to assess what level of education would have been sufficient for their first job and whether the first job corresponded with the field of their studies. Respondents were also asked whether they worked by their profession and in how many workplaces they worked after graduation. Respondents were asked how many times after their graduation they actively looked for work and it lasted more than three months before they found it. They were also asked whether they currently have a permanent job, what position they hold and in what sector they work, what their personal average income per month is. Respondents also identified different factors which influenced their current position in the labor market, as well as the level of education they think would be sufficient in carrying out their current work. Respondents assessed applicability of their professional knowledge gained during studies in their current work, as well as satisfaction with their work. Respondents were asked to compare their current situation in the labor market (including the type of work, duties, salaries, etc.) with the future work expectations they had during their undergraduate studies. They were also asked about their parents` education and the average income. Respondents were also asked whether they are involved in organized collective leisure activities.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, marital status, number of minors in the family, size of the place of residence, the size of a city (village) in which respondent works.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2009-11-20 - 2010-01-26
Duomenų rinkimo laikotarpis 2009-11-20 - 2010-01-26
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schema = European Economic Area and Norwegian financial mechanisms
Populiacija Asmenys, Lietuvos universitetuose 2000-2009 metais baigę vientisąsias arba bakalauro studijas = Persons who have completed integrated (combines undergraduate and graduate) studies or undergraduate studies in Lithuanian Universities in 2000-2009.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
 • Kvotinė respondentų atranka. Kvotos sudarytos pagal du kriterijus: aukštąją mokyklą (universitetą) ir studijų kryptį. Kvotų viduje taikyta atsitiktinė respondentų atranka. Respondentų atrankai buvo naudojami du metodai: tikslinė respondentų atranka "einant maršrutu" ir "sniego gniūžtės" metodas.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© Viešosios politikos ir vadybos institutas, 2010


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 333.5
PDF Tyrimo ataskaita 21687.2

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17