Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Lietuvos visuomenės istorinės sąmonės ir atminties tyrimas, 2011 m. lapkritis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_KITI_0300


Antraštė:

Lietuvos visuomenės istorinės sąmonės ir atminties tyrimas, 2011 m. lapkritis

Lygiagreti antraštė:

Lithuanian Historical Consciousness and Historical Memory, November 2011

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

KITI: Neklasifikuoti tyrimai = KITI: Unclassified Studies

Tema:

ISTORIJA = HISTORY

Depozitorius:

Lopata, Raimundas

Pirminė atsakomybė:

Lopata, Raimundas

Tyrimo vykdytojai:

Lopata, Raimundas; Vinogradnaitė, Inga; Eidintas, Alfonsas; Jokubaitis, Alvydas; Radžvilas, Vytautas; Dementavičius, Justinas; Merkinaitė, Simona; Jurgelevičiūtė, Diana

Bibliografinis citavimas:

Lopata, Raimundas et al. Lietuvos visuomenės istorinės sąmonės ir atminties tyrimas, 2011 m. lapkritis = Lithuanian Historical Consciousness and Historical Memory, November 2011: LiDA [platintojas], 2016. (Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011). (KITI: Neklasifikuoti tyrimai). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_KITI_0300.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: nustatyti Lietuvos visuomenės požiūrį į istoriją ir informacijos apie praeitį šaltinius, Lietuvos istorinių laikotarpių ir istorinių įvykių vertinimą, atskleisti istorinės sąmonės, istorinės atminties ir tautinio tapatumo ryšius.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, kas yra istorija bei kurie istorijos įvykiai yra svarbiausi šiuolaikinei visuomenei. Toliau tirtas požiūris į krikštą, tautinį atgimimą ir tarpukario Lietuvą bei sovietmetį. Teirautasi nuomonės, dėl ko žlugo Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Aiškintasi, kaip respondentai vertina partizanų kovas. Pateikus klausimų bloką, respondentų prašyta atsakyti, ką jiems asmeniškai reiškia istorija. Respondentų prašyta įvertinti, ar pasitiki įvairiais informacijos apie praeitį šaltiniais ir kurie iš jų yra jiems įdomūs. Respondentams buvo pateikti teiginiai apie įvairius Lietuvos praeities laikotarpius ir prašyta nurodyti, kiek jais domisi. Teirautasi, kokia istorija respondentams yra įdomi bei kieno istorija respondentai domisi. Aiškintasi, ar apklaustiesiems Lietuvos gyventojams yra įdomi etninių Lietuvos gyventojų grupių istorija. Norėta sužinoti, koks istorijos pateikimo būdas jiems patinka. Tirtas požiūris į Holokaustą Lietuvoje bei reikalavimą, kad Rusija atlygintų okupacinę žalą. Toliau buvo klausiama, kokią poziciją sovietinės praeities reliktų atžvilgiu jie palaiko. Norėta sužinoti, kokia respondentų nuomonė apie KGB kadrinių ir rezervo karininkų bei neprisipažinusių slaptųjų bendradarbių pavardžių viešą paskelbimą. Aiškintasi, kokius praeities įvykius ir asmenybės respondentai laiko atmintinais, o objektus - išsaugotinais. Norėta sužinoti, kokius kultūrinio ar istorinio paveldo objektus respondentai lankė Lietuvoje per paskutinius 12 mėn. Siekiant nustatyti istorinės sąmonės ryšį su tautiniu mąstymu, pastarasis buvo matuojamas prašant pasakyti, kiek respondentai tapatinasi su įvairiomis grupėmis, ar jie didžiuojasi būdami Lietuvos piliečiais ir kokį jų palikuonių santykiui su Lietuvos valstybe ir tauta jie laiko svarbiu.
 • The purpose of the study: to determine the attitudes of Lithuanian society towards history and the information sources about the past, the evaluations of various Lithuanian historical periods and historical events, to reveal how historical consciousness, historical memory and national identity are interrelated. .
  Major investigated questions: respondents were asked whether they are interested in history and which and whose history they are interested in; whether they trust various information sources about the past and which sources they consider as interesting. Statements about various periods of Lithuanian history were given to respondents and respondents were asked whether they agree with those statements. Respondents were asked to identify their position towards relicts of Soviet past, as well as to assess which historical events and personalities they consider to be memorable and which objects of the past they consider to be worth to be preserved. In order to establish the relationship between historical consciousness and national thinking, the latter was measured by asking how strongly respondents identify themselves with various groups, whether they are proud to be Lithuanians citizens and what relation of their descendants towards Lithuanian state and nation they consider to be important for them.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, nationality, education, monthly family income per one family member, occupation, place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2011-11-11 - 2011-11-15
Duomenų rinkimo laikotarpis 2011-11-11 - 2011-11-15
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos mokslo taryba = Research Council of Lithuania
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © VU, 2011


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 92.1

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17