Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Vyresnio amžiaus asmenų padėtis darbo rinkoje, 2004 m. liepa


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_KITI_0249


Antraštė:

Vyresnio amžiaus asmenų padėtis darbo rinkoje, 2004 m. liepa

Lygiagreti antraštė:

Older People in the Labor Market, July 2004

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

KITI: Neklasifikuoti tyrimai = KITI: Unclassified Studies

Tema:

NEDARBAS = UNEMPLOYMENT

PAGYVENUSIEJI = ELDERLY

SOCIALINĖS GEROVĖS POLITIKA IR SISTEMOS: BENDRAI = SOCIAL WELFARE POLICY AND SYSTEMS: GENERAL

Depozitorius:

Darbo ir socialinių tyrimų institutas = The Institute of Labour and Social Research

Pirminė atsakomybė:

Gruževskis, Boguslavas

Tyrimo vykdytojai:

Gruževskis, Boguslavas; Okunevičiūtė-Neverauskienė, Laima; Pocius, Arūnas; Junevičius, Rimantas

Bibliografinis citavimas:

Gruževskis, Boguslavas, et al. Vyresnio amžiaus asmenų padėtis darbo rinkoje, 2004 m. liepa = Older People in the Labor Market, July 2004: LiDA [platintojas], 2012. (Vilnius : Lietuvos darbo birža prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2004). (KITI: Neklasifikuoti tyrimai). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti vyresnio amžiaus asmenų, užsiregistravusių darbo biržose, padėtį darbo rinkoje.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, ar juos patenkina jų išsimokslinimas ar profesinis pasirengimas. Jei ne, prašyta nurodyti priežastis. Norėta sužinoti, ar respondentai šiuo metu norėtų toliau mokytis. Taip pat tirta, ko respondentai siektų, jeigu atsirastų galimybė mokytis. Tų respondentų, kurie norėtų toliau mokytis, prašyta nurodyti, kokios priežastys jiems trukdo. Užduotas klausimas, ar dabar jie norėtų, kad darbo birža pasiųstų į profesinį mokymą. Norėta sužinoti, kodėl respondentai norėtų vykti į darbo biržos organizuojamus kursus. Tirta, ar iš darbo biržos respondentai gavo konkrečių pasiūlymų kelti kvalifikaciją ar įgyti profesiją. Klausta, ar darbo biržos pasiūlyta įsigyti profesija, respondentų nuomone, yra paklausi darbo rinkoje ir ar atitinka jų asmeninius polinkius (norus). Aiškintasi, koks buvo jų darbo statusas iki užsiregistravimo darbo biržoje. Tų respondentų, kurie prieš užsiregistravimą darbo biržoje dirbo, prašyta nurodyti, dėl kokios priežasties jie neteko darbo. Taip pat respondentai nurodė, kokios pagrindinės jų neįsidarbinimo priežastys bei, kiek laiko jie neturi apmokamo darbo. Taip pat respondentai nurodė, kas konkrečiai juos paskatino kreiptis į darbo biržą. Tų respondentų, kurie buvo anksčiau užsiregistravę darbo biržoje, klausta dėl kokios priežasties jiems buvo nutraukta darbo paieška. Klausta, kiek kartų per paskutinį pusmetį jie kreipėsi į darbdavius bei, kiek kartų nedarbo laikotarpiu gavo pasiūlymų įsidarbinti (iš darbo biržos, darbdavių, per pažįstamus ir pan.). Jeigu buvo siūlomas darbas ir respondentai neįsidarbino, prašyta nurodyti priežastis. Aiškintasi, kokio pobūdžio darbo respondentai ieško bei, kokį mažiausią darbo užmokestį gaudami "į rankas" jie sutiktų įsidarbinti. Prašyta, kas jiems svarbiausia renkantis darbą. Norėta sužinoti, ar respondentams užsiregistravus darbo biržoje su jais buvo sudarytas Įsidarbinimo planas. Aiškintasi, ar numatytos priemonės jų įsidarbinimo plane tenkina juos, siekiant įsidarbinimo. Buvo užduoti klausimai, ar užsiregistravus darbo biržoje jie dalyvavo darbo biržos organizuojamose priemonėse bei, kokiose priemonėse jie dalyvavo. Tų respondentų, kurie nedalyvavo darbo biržos organizuojamose priemonėse, prašyta nurodyti priežastis. Tirta nuomonė, kaip jie vertina teritorinės darbo biržos organizuojamas priemones bei, kas labiausiai netenkina tose priemonėse. Prašyta atsakyti, kokios pagalbos, respondentų nuomone, labiausiai reikia vyresnio amžiaus žmonėms, neturintiems darbo. Aiškintasi, kokias priemones reikėtų įgyvendinti, kad vyresnio amžiaus bedarbiai greičiau surastų darbą.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, lytis, gyvenamoji vieta, šeimyninė padėtis, šeimos narių skaičius, sutuoktinio/ės ar sugyventinio/ės darbo statusas, išsimokslinimas, įgyta specialybė.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2004-08-01 - 2004-10-31
Duomenų rinkimo laikotarpis 2004-08-01 - 2004-10-31
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos = The Lithuanian Labour Exchange under the Ministry of Social Security and Labour
Populiacija Teritorinėse darbo biržose užsiregistravę vyresnio amžiaus (55 metų ir daugiau) bedarbiai.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas : Statistikos departamento prie LR Vyriausybės duomenys.
Imties sudarymo būdas : stratifikuota proporcinė tikimybinė atranka.
 • Bendras respondentų skaičius pagal atrinktus regionus paskirstytas atsižvelgiant į pagyvenusių asmenų skaičių teritorinėse darbo biržose (TDB) bei bendrą aptarnaujamų bedarbių skaičių regionų grupėse (didieji miestai, kiti miestai, kaimiškieji regionai). Pirmajame atrankos etape išskirtos trys TDB aptarnavimo zonų grupės pagal regionų urbanizacijos mastą: a) didieji miestai (I grupė), b) mažiau urbanizuoti miestai ir rajonai, kuriuose vyrauja miesto gyventojai (II grupė), c) kaimiški rajonai (III grupė). Išskiriant šias regionų grupes, buvo vykdomas kombinuotas šalies regionų grupavimas pagal gyventojų skaičių ir kaimo gyventojų dalį visame gyventojų skaičiuje;
 • Antrajame etape kiekvienoje išskirtoje grupėje regionai sugrupuoti didėjančia tvarka pagal pagyvenusių bedarbių dalį;
 • Trečiajame etape kiekvienos grupės viduje išdėstytų regionų bedarbių dalies didėjimo tvarka atrinkti konkretūs miestai ir rajonai, kuriose atlikta apklausa.
Duomenų rinkimo metodas
 • Savipilda, kai respondentai savarankiškai užpildo popierinį klausimyną = Self-completion, when respondents complete paper questionnare by themselves;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© 2004 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 72.3

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17