Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Požiūris į Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, 2007 m. rugsėjis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_KITI_0218


Antraštė:

Požiūris į Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, 2007 m. rugsėjis

Lygiagreti antraštė:

Attitude towards the Lithuanian National Radio and Television, September 2007

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

KITI: Neklasifikuoti tyrimai = KITI: Unclassified Studies

Tema:

ŽINIASKLAIDA = MASS MEDIA

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija = Office of the Seimas of the Republic of Lithuania

Bibliografinis citavimas:

LR Seimo kanceliarija. Požiūris į Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, 2007 m. rugsėjis = Attitude towards the Lithuanian National Radio and Television, September 2007: LiDA [platintojas], 2011. (Vilnius : LR Seimo kanceliarija, 2007). (KITI: Neklasifikuoti tyrimai). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos vykdomą misiją bei jos įgyvendinimo būdus, visuomeninio transliuotojo skleidžiamas vertybes ir veiklos principus.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: prašyta atsakyti, kaip respondentai vertina Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) atliekamą misiją. Aiškintasi, kokiais veiklos principais ir vertybėmis savo veikloje vadovaujasi LRT įgyvendindama savo misiją. Prašyta įvertinti LRT atliekamų funkcijų kokybę bei transliuojamas programas. Klausta, kuo savo veikloje vadovaujasi LRT viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai, žurnalistai ir leidėjai. Buvo pateikti klausimai, ar respondentai pritartų, kad per LRT būtų transliuojama komercinė reklama bei ar reikėtų uždrausti transliuoti reklamą. Prašyta atsakyti, ar per LRT pateikiama pakankamai informacijos apie valstybės socialines, ekonomines, politines, teisėsaugos problemas ir jų sprendimą, įstatymų leidybą. Norėta sužinoti, kokio pobūdžio laidų skaičių (trukmę) reikėtų didinti per LRT. Respondentų klausta nuomonės, ar žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai savo veikloje pažeidžia asmens garbę, orumą, privatumą.
  Socialinės demografinės charakteristikos:lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, šeimyninė padėtis, tautybė, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2007-09-06 - 2007-09-09
Duomenų rinkimo laikotarpis 2007-09-06 - 2007-09-09
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija = Office of the Seimas of the Republic of Lithuania
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © LR Seimo kanceliarija, 2007


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 1705.6

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17