Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Vyrai ir moterys, 2006 m. spalis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_KITI_0160


Antraštė:

Vyrai ir moterys, 2006 m. spalis

Lygiagreti antraštė:

Men and Women, October 2006

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

KITI: Neklasifikuoti tyrimai = KITI: Unclassified Studies

Tema:

LYČIŲ VAIDMENYS = GENDER ROLES

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras = The Vilnius University Gender Studies Centre

Bibliografinis citavimas:

Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras. Vyrai ir moterys, 2006 m. spalis = Men and Women, October 2006: LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius : Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras, 2006). (KITI: Neklasifikuoti tyrimai). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų nuomonę apie vyrų ir moterų padėtį darbo rinkoje, jų karjeros galimybes bei pareigas šeimoje.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, kaip jie vertina vyrų ir moterų padėtį darbo rinkoje. Norėta sužinoti, ar moteriai ar vyrui lengviau susirasti darbą. Aiškintasi, ar Lietuvoje vyrai ir moterys turi vienodas galimybes siekti karjeros profesinėje srityje. Tirta, ar respondentams teko susidurti su situacija, kai dėl savo lyties nebuvo paskirti į aukštesnes pareigas. Respondentai turėjo galimybę pasirinkti dvi pagrindines priežastis, dėl kurių moterys daug dažniau užima mažiau atsakingas pozicijas darbe. Buvo pateiktas klausimų blokas apie tai, kas ką daro respondentų namuose. Taip pat respondentai vertino nurodytus įvairius teiginius, apibūdinančius skirtingus vyrų ir moterų vaidmenis šeimoje ir profesinėje veikloje. Klausta, kaip dažnai respondentai susiduria su sunkumais derinant darbą ir pareigas šeimoje. Prašyta respondentų atsakyti, kam jų šeimoje tenka didžiausias krūvis rūpintis šeima. Buvo užduotas klausimas, ar kada nors respondentai turėjo sunkumų darbe dėl to, kad turėjo rūpintis vaikais, šeima. Aiškintasi, kam respondentų darbovietėje suteikiama pirmenybė priimant į darbą. Respondentų klausta, ar jie norėtų dirbti pagal lankstų darbo grafiką ar nepilną darbo dieną, kad lengviau galėtų suderinti darbą ir pareigas šeimoje. Taip pat respondentų prašyta atsakyti, ar Lietuvos vyriausybė turėtų imtis skirtingų priemonių, skatinančių lygias vyrų ir moterų teises. Klausta, ar moterys versle yra diskriminuojamos bei norėta sužinoti respondentų nuomonę, kas trukdo moterims įkurti nuosavą verslą.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, šeimyninė padėtis, tautybė, šeimos narių skaičius, vaikų skaičius iki 18 metų, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta, regionas.

 • The purpose of the study: is to analyze the opinion of Lithuanian citizens about the position of men and women in the labor market, their career possibilities and family responsibilities.
  Major investigated questions: respondents were asked how they assess the position of men and women in the labor market and whether for a woman or a man it is easier to find a job. Respondents were also asked whether men and women have equal opportunities to pursue their professional careers in Lithuania. Respondents were asked whether they have not been appointed to senior positions because of their sex. They also indicated two main reasons why women occupy work positions with less responsibility more frequently. Respondents evaluated the various statements describing different roles of men and women in the family and professional life. They were also asked how often they have difficulties in combining work and family responsibilities and who has the biggest load of family matters. Respondents were asked whether they have ever had problems at work due to the fact that they had to take care of their children or family and whether they would like to work under a flexible work schedule or part-time in order to make it easier to combine work and family responsibilities. Respondents were also asked whether the Lithuanian government should take various measures to promote equal opportunities for men and women. Respondents were asked whether women are discriminated against men in business and what are the obstacles for women to start their own business.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, education, occupation, marital status, nationality, number of family members, number of minors in the family, monthly family income per one family member, place of residence, region.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2006-10-05 - 2006-10-08
Duomenų rinkimo laikotarpis 2006-10-05 - 2006-10-08
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras = The Vilnius University Gender Studies Centre
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras, 2006


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 3124.3

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17