Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Korupcija, 2004 m. kovas


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_KITI_0034


Antraštė:

Korupcija, 2004 m. kovas

Lygiagreti antraštė:

Corruption, March 2004

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

KITI: Neklasifikuoti tyrimai = KITI: Unclassified Studies

Tema:

NUSIKALSTAMUMAS IR TEISĖSAUGA = CRIME AND LAW ENFORCEMENT

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Transparency International Lietuvos skyrius = Transparency International Lithuanian Chapter

Bibliografinis citavimas:

Transparency International Lietuvos skyrius. Korupcija, 2004 m. kovas = Corruption, March 2004. Kaunas : Lietuvos HSM duomenų archyvas "LiDA" [platintojas], 2008. (Vilnius : Transparency International Lietuvos skyrius, 2004). (KITI: Neklasifikuoti tyrimai). Prieiga per: Lietuvos HSM duomenų archyvas.

Santrauka:

Tyrimo tikslas - ištirti Lietuvos gyventojų nuomonę apie korupciją ir jos paplitimą Lietuvoje. Tirta, kaip respondentai vertina korupcijos Lietuvoje problemas; kokias korupcijos paplitimo priežastis įvardija. Respondentų klausta, ar per pastaruosius 12 mėnesių jie ar jų šeimos nariai yra susidūrę su išvardintomis paslaugomis ir sritimis (socialinės paramos gavimas, šaukimas į privalomąją karo tarnybą, ūkininkų ūkių registravimas, asmens dokumentų tvarkymas, licencijų, pažymų gavimas bei registravimas, priėmimas į darbą, mokesčių administravimas, medikų paslaugomos, policija, mokslas ar studijos vidurinėje, aukštojoje mokykloje); ar teko per pastaruosius 12 mėnesių spręsti su išvardintomis paslaugomis ir sritimis susijusius klausimus neoficialių mokesčių pagalba; prašyta nurodyti neoficialaus mokėjimo ar kitokio atsiskaitymo, atlikto per pastaruosius 12 mėnesių, sumą litais. Respondentų prašyta įvertinti situacijas, kuriose jiems teko neoficialiai mokėti ar kitaip atsilyginti pareigūnams ar kitiems valstybės tarnautojams; klausta apie konkretaus asmens, kuriam buvo sumokėtas neoficialus mokestis, užsiėmimą ir pareigas; apie neoficialaus mokėjimo formą (pinigais, dovanomis, paslaugomis). Taip pat siekta nustatyti, kokioje klausimo sprendimo stadijoje buvo sumokėtas neoficialus mokestis ir dėl kokių priežasčių jis buvo mokėtas. Tirti neoficialaus mokesčio ar kitokio atsiskaitymo pateikimo motyvai. Nagrinėta, kokiu būdu (tiesiogiai ar per tarpininkus) buvo atsiskaityta su paslaugą suteikusiu pareigūnu ar kitu valstybės tarnautoju; prašyta įvertinti neoficialaus mokėjimo pagalbą sprendžiant iškilusią problemą ir nurodyti priežastis, dėl kurių neoficialus mokėjimas ar kitoks atsilyginimas nepadėjo išspręsti problemos. Aiškintasi, ar respondentas planuoja ir ateityje naudotis neoficialiu mokėjimu už jam suteiktas paslaugas. Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, šeimyninė padėtis, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta, gyvenvietės dydis.

The study goal was to identify Lithuania`s citizens` opinion on corruption and its spread in Lithuania. Assessment of corruption problem in Lithuania and reasons for corruption spread were investigated. Respondents were asked whether during the last 12 months they themselves / their family members met with a situation of: receiving social support, being called to military service, registration of farmers` farms, setting personal documents in order, taking a licence or certificate; engaging as a worker; tax administration; medical services; dealing with police; studies at secondary school / university; do they regulated mentioned situations by unofficial payments during the last 12 months and what is the total sum of unofficial payments / other repayments in Litas during the last 12 months. Respondents were also asked to assess the situations when they had to pay unofficial payment to officials or civil servants or to repay them in some other way. Occupation and occupational position of a concrete person who received unofficial payment and form of unofficial payment (money, gifts, services) were clarified. It was sought to identify respondent`s problem regulation stage at the moment of unofficial payment; reasons for making unofficial payment; respondents` motivation of presenting unofficial payment / other repayment. Respondents answered questions about the way of repayment to the official or other civil servant who regulated the problem (directly or by mediators); the benefit of unofficial payment in the regulation of respondent`s problem; reasons for the failure of unofficial payment / other repayment in the regulation of respondent`s problem. At the end respondents` were queried on their attitude to use unofficial payment for services in future. Social demographic characteristics: gender, age, education, occupation, marital status, monthly income per family member, place of residence, size of a settlement.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2004-03-19 - 2004-03-26
Duomenų rinkimo laikotarpis 2004-03-19 - 2004-03-26
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija
Geografinis vienetas Lietuva: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Druskininkuose, Visagine; Švenčionių, Alytaus, Šakių, Plungės, Pakruojo, Šilutės, Kėdainių, Utenos, Tauragės ir Rokiškio rajonuose. Tyrimas vyko 18 miestų ir 58 kaimuose.
Analizės vienetas Asmuo
Duomenų rūšis Apklausos duomenys
Finansavimo šaltinis Transparency International Lietuvos skyrius = Transparency International” Lithuanian Chapter
Populiacija Lietuvos gyventojai nuo 17 metų ir vyresni
Metodologija:
Laiko metodas Vienkartinis
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas Anketinė apklausa tiesioginio interviu būdu, naudojant standartizuotą klausimyną
  Instrumentarijus Anketa
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas Tyrimas laisvai prieinamas mokslo, studijų ir savišvietos tikslais registruotiems LiDA vartotojams
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
  Prieinamumas A

  Autorinės teisės:

  © Transparency International Lietuvos skyrius, 2004


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 340.9

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17