Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Lietuvos gyventojų kultūriniai poreikiai, 2003 m. lapkritis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_KITI_0032


Antraštė:

Lietuvos gyventojų kultūriniai poreikiai, 2003 m. lapkritis

Lygiagreti antraštė:

Cultural Needs of the Lithuanian Population, November 2003

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

KITI: Neklasifikuoti tyrimai = KITI: Unclassified Studies

Tema:

LAISVALAIKIS, TURIZMAS IR SPORTAS = LEISURE, TOURISM AND SPORT

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Kublickienė, Lilija; Kuzmickaitė, Loreta; Rapoportas, Sergejus; Gečienė, Ingrida

Bibliografinis citavimas:

Kublickienė, Lilija, et al. Lietuvos gyventojų kultūriniai poreikiai, 2003 m. lapkritis [Electronic resource]. Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2003. Mode of access: Lithuanian Data Archive of HSS. Title in English: Cultural Needs of the Lithuanian Population, November 2003

Santrauka:

Tyrimo tikslas - ištirti Lietuvos gyventojų kultūrinius poreikius, nustatyti kaip vertinamos įvairios kultūros įstaigos ar sritys. Respondentų klausta, kuo jie dažniausiai užsiima laisvalaikiu ir ar patenkinti įprastu laisvalaikio praleidimu, kas juos paskatintų daugiau laiko skirti kultūrai. Prašyta įvertinti gyvenamosios vietovės kultūrinio gyvenimo įvairovę; kultūros įstaigų pakankamumą; nurodyti informacijos apie vykstančius kultūrinius renginius šaltinius. Tirtas kultūros įstaigų ar renginių lankymo dažnis. Respondentai vertino konkrečias kultūros įstaigas ar sritis: - Bibliotekas (kodėl lankosi bibliotekoje; kokios paslaugos teikiamos lankomoje bibliotekoje; nesilankymo bibliotekoje priežastys; bibliotekų pakankamumo vertinimas; nuomonė, ar tikslinga viešųjų bibliotekų filialus jungti su mokyklų bibliotekomis). - Muziejus (kokius savo gyvenamosios vietovės muziejus žino; kaip vertina muziejų ekspozicijas; kas paskatintų žmones dažniau apsilankyti muziejuose; su kuo dažniausiai lankosi muziejuje; ar pakanka gyvenamojoje vietovėje esamų muziejų). - Kiną (ar šiuo metu gyvenamojoje vietovėje rodomas kinas; ar tenkina rodomų filmų demonstravimo kokybė ir jų tematika; kaip vertina kino reikalingumą; kas paskatintų dažniau nueiti pasižiūrėti kiną). - Teatrą (kur gyvenamojoje vietovėje paprastai rodomi spektakliai; kokie spektakliai dažniausiai rodomi; kas dažniausiai paskatina apsilankyti teatre, pažiūrėti spektaklį; pagrindinės nesilankymo priežastys). - Koncertus (kokios muzikos - klasikinės, liaudies pramoginės džiazo, kt. - koncertus dažniausiai lanko; paskatos dažniau lankytis koncertuose; kokios muzikos koncertų labiausiai trūksta). - Šventes (nuomonė apie gyvenamosios vietovės švenčių - valstybinių švenčių, kalendorinių švenčių, kalėdinių ir naujametinių renginių, masinių švenčių, atmintinų datų - reikalingumą ar nereikalingumą). - Kultūros centrus (pasitenkinimas gyvenamojoje vietovėje esančio kultūros centro veikla ir organizuojamais renginiais; kaip dažnai dalyvauja kultūros centro užsiėmimuose ar renginiuose; kas paskatintų dažniau apsilankyti kultūros centre; ar pasikeitė ir jei pasikeitė, tai kaip kultūros centro veikla per pastarąjį dešimtmetį; nuomonė apie kultūros centrų darbuotojus; kokioms kultūros centro veiklos sritims, reikėtų skirti daugiausia dėmesio; kaip kultūros centro uždarymas paveiktų gyvenamosios vietovės gyvenimą). - Vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą (kokios vaikų ir jaunimo užimtumo formos patraukliausios; ar tenkina vaikų užimtumu bei meniniu ugdymu besirūpinančių specialistų kvalifikacija; ar vaikų ir jaunimo užimtumas, meninis ugdymas veiksmingi mažinant narkotikų, alkoholio vartojimo plitimą). Taip pat vertinta įvairių kultūros įstaigų ar kultūros sričių svarba; pateikta nuomonė apie Valstybės kultūrai skiriamų lėšų pakankamumą. Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, tautybė, išsilavinimas, pajamos vienam šeimos nariui per mėn.

The study goal was to investigate cultural needs of the Lithuanian population, to identify assessment of concrete cultural institutions or cultural spheres. Respondents were asked about the most frequent leisure occupations and satisfaction with usual leisure pastime; inducements to allot more time for culture. Respondents made assessment of cultural life variety and sufficiency of cultural institutions at their locality; pointed out main sources of information on ongoing cultural events. As well respondents pointed out how frequently they attend various cultural institutions or events. Respondents answered questions focusing on assessment of concrete cultural institutions / cultural spheres: - Libraries (why does one go to the library; services offered at one`s library; reasons for non-attendance to library; assessment of the sufficiency of libraries; judgment on the expediency of joining together branches of public libraries and school libraries). - Museums (knowledge of museums at one`s locality; assessment of museum expositions; what can stimulate people to frequent museums; with whom does one visit museum most often; sufficiency of museums at one`s locality). - Cinema (are the pictures demonstrated presently at one` locality; satisfaction with demonstration quality and film topics; assessment of the necessity of cinema; what can stimulate one to frequent cinema). - Theatre (places of performances at the locality; what performances are shown most often; main inducements to attend theatre / to watch a performance and main reasons for non-attendance). - Concerts (what concerts are attended mostly - concerts of classical music, folk music, entertainment music, jazz, other; inducements to attend concerts more frequently; what sort of music concerts one lacks). - Holidays (judgement on needful / needless holidays at the locality: national holidays, calendar holidays, Christmas and the New Year events, mass holidays, memorable dates). - Culture centres (satisfaction with cultural centre activity and arranged events at one`s locality; frequency of participation in cultural events or cultural centre activity; what can stimulate one to frequent cultural centre; did the activity of cultural centre change during the last decade and if it changed, what were the changes; judgement on the culture centre personnel; cultural spheres requiring more attention; how will the closedown of cultural centre influence the life of locality). - Leisure time of children and youth (most attractive forms of occupation of children and youth; satisfaction with the qualification of specialists who take care of occupation and artistic upbringing of children; whether occupation and artistic upbringing of children and youth can effectively reduce the spread of drugs and alcohol use). Respondents were also asked to assess the importance of various cultural institutions and spheres; to express judgement on the sufficiency of national resources designated for culture. Social demographic characteristics: gender, age, nationality, education, monthly income per family member.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2003-11-12 - 2003-11-15
Duomenų rinkimo laikotarpis 2003-11-12 - 2003-11-15
Geografinė aprėptis Lietuva: Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus apskritys
Geografinis vienetas Lietuva
Analizės vienetas Asmuo
Duomenų rūšis Apklausos duomenys
Finansavimo šaltinis Lietuvos liaudies kultūros centras
Populiacija Lietuvos gyventojai nuo 18 metų ir vyresni
Metodologija:
Laiko metodas Vienkartinis
Atrankos metodas Daugiapakopė tikimybinė - reprezentatyvi
Duomenų rinkimo metodas Anketinė apklausa tiesioginio interviu būdu, naudojant standartizuotą klausimyną
Instrumentarijus Anketa
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas Tyrimas laisvai prieinamas mokslo, studijų ir savišvietos tikslais registruotiems LiDA vartotojams
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas A

Autorinės teisės:

© Lietuvos liaudies kultūros centras, 2003


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 1 285.4
PDF Klausimynas 2 291.7
PDF Klausimynas 3 300

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17