Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Atlyginimai vokeliuose, 2007 m. kovas - balandis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_KITI_0019


Antraštė:

Atlyginimai vokeliuose, 2007 m. kovas - balandis

Lygiagreti antraštė:

Wages in "Envelopes", March-April 2007

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

KITI: Neklasifikuoti tyrimai = KITI: Unclassified Studies

Tema:

PAJAMOS, TURTAS, INVESTICIJOS = INCOME, PROPERTY AND INVESTMENT

UŽIMTUMAS IR DARBAS: BENDRAI = EMPLOYMENT AND LABOUR: GENERAL

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Jungtinių Tautų vystymo programa = United Nations Development Programme

Bibliografinis citavimas:

Jungtinių Tautų vystymo programa. Atlyginimai vokeliuose, 2007 m. kovas - birželis = Wages in "Envelopes", March-June 2007: LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius : Jungtinių Tautų vystymo programa, 2007). (KITI: Neklasifikuoti tyrimai). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į atlyginimą "vokelyje" ir įvertinti tokios praktikos paplitimo Lietuvoje mastus.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: Respondentų prašyta pateikti vertinimus apie atlyginimą "vokelyje", kuris nėra apskaitomas buhalterijoje ir nuo kurio yra nesumokami mokesčiai bei tokios praktikos paplitimo Lietuvoje mastus. Klausta, ar respondentas, jo šeimos nariai yra gavę atlyginimą "vokelyje" per paskutinius 12 mėn. ir kaip dažnai. Tirtas respondentų nerimo jausmas dėl pajamų pragyvenimui neturėjimo, darbo netekimo, sveikatos pablogėjimo. Taip pat užduoti klausimai apie viršvalandžių apmokėjimą per paskutinius 12 mėn.; pajamas už paskutinį kartą dirbtus viršvalandžius.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užimtumas, užsiėmimas, pagrindinis užsiėmimas, suaugusiojo šeimyninė padėtis, vaiko šeimyninė padėtis, tautybė, šeimos narių skaičius, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta, gyvenamosios vietos dydis, regionas.
 • The purpose of the study: to identify Lithuania`s citizens` position towards wages in "envelopes" and assess the incidence rate of this practice in Lithuania.
  Major investigated questions: Respondents were asked to evaluate wages in "envelopes", i.e. the wages not included in the accounting records and not tax-deductible and the incidence rate of the above practice in Lithuania. Respondents were also asked if they or their family members received wages in "envelopes" during the recent 12 months and how often it happened. Tested respondents` uncertainty feeling because of the absence of subsistence earnings, job loss, worsening of health status. As well respondents answered questions about remuneration for overtime work during the recent 12 months; earnings for the recent overtime work.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, education, occupation, main occupation, marital status, family status of a child, nationality, number of family members, monthly income per family member, place of residence, size of the place of residence, region.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2007-03-29 - 2007-04-01
Duomenų rinkimo laikotarpis 2007-03-29 - 2007-04-01
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Lietuva: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Druskininkuose, Visagine; Švenčionių, Alytaus, Šakių, Plungės, Pakruojo, Šilutės, Kėdainių, Utenos, Tauragės ir Rokiškio rajonuose. Tyrimas vyko 18 miestų ir 58 kaimuose.
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Jungtinių Tautų vystymo programa = United Nations Development Programme
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Jungtinių Tautų vystymo programa, 2007


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 197.9

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17